VAT

Otrzymana dotacja nie zawsze zwiększy obrót

www.sxc.hu
Organizacja konferencji przy jednoczesnym otrzymaniu dotacji może powodować komplikacje związane z rozliczeniem VAT, zwłaszcza określeniem podstawy opodatkowania
Otrzymanie dotacji nie jest wymienione wśród czynności, które podlegają opodatkowaniu [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=172827]VAT[/link].
Dotacja nie jest bowiem sama w sobie płatnością z tytułu dostarczonych towarów czy wykonanych usług, które jako obrót stanowią podstawę opodatkowania. Może ona po spełnieniu pewnych przesłanek, stanowić element podstawy opodatkowania, tylko jeżeli podstawa ta, czyli obrót, a więc kwota należna z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług, w ogóle istnieje. W konsekwencji otrzymana dotacja ma wpływ na rozliczenie VAT pośrednio i pod pewnymi warunkami.
Wynika to z brzmienia art. 29 ust. 1 ustawy, określającego podstawę opodatkowania w VAT. Jest nią obrót, czyli kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Podatnik ma obowiązek powiększyć tę kwotę o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Takie sformułowanie przepisu powoduje, że do podstawy opodatkowania VAT wlicza się tylko takie dotacje, które mają bezpośredni wpływ na kwotę należną (cenę) z tytułu dostawy lub świadczenia usługi. [srodtytul]Jak ustalić należność[/srodtytul] Podatnik musi ustalić, z jaką dotacją ma do czynienia. Decydującym kryterium jest związek dofinansowania ze świadczeniem konkretnych usług, w tym przypadku zorganizowaniem konferencji. Jeśli związek taki występuje, tj. gdy kwota dofinansowania dla dostawcy dotyczy konkretnego towaru lub dla usługodawcy konkretnej usługi, w tym przypadku uczestnika konferencji, to otrzymana dotacja zwiększa podstawę opodatkowania. Za związek bezpośredni jest uznawana sytuacja, gdy występuje dofinansowanie do ceny określonego towaru lub usługi, gdyż tylko wtedy można stwierdzić, że dotacja stanowi element wynagrodzenia podatnika. Opodatkowaniu podlegają wyłącznie te dotacje, które stanowią składnik ceny towaru lub usługi. Taka dotacja ma charakter przedmiotowy, gdyż jest „kierowana” przez podmiot trzeci (udzielający dotacji) na określoną (dającą się zindywidualizować) usługę bądź dostawę, na której cenę ma bezpośredni wpływ. [srodtytul]Gdy jest dopłata...[/srodtytul] Na podstawie wydanych przez organy podatkowe urzędowych interpretacji możemy przyjąć, że z bezpośrednim wpływem na cenę mamy do czynienia, gdy udzielana przez trzeci podmiot dotacja „dopłaca” do ceny świadczonej usługi lub dostarczonego towaru. Przykładem może być np. dopłata do ceny uczestnictwa w konferencji, która pozwala na zaoferowanie udziału w konferencji na niższym poziomie. Podstawą opodatkowania jest otrzymana dotacja pomniejszona o kwotę podatku. Oznacza to, że podatek należny oblicza się metodą: od 100, jako iloczyn otrzymanej kwoty dotacji i właściwej stawki podatkowej. [srodtytul]... i brak wpływu na cenę[/srodtytul] W przypadku gdy jest brak bezpośredniego wpływu na cenę usługi, tj. nie ma związku otrzymanej dotacji z ilością i wartością świadczonych usług bądź dofinansowanie jest udzielane na pokrycie niezidentyfikowanych kosztów (tzw. ogólne dofinansowanie) działalności, to kwota takiej dotacji nie będzie podlegała rozpoznaniu jako obrót w rozumieniu [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=172827]VAT[/link] i w konsekwencji opodatkowaniu tym podatkiem. Wtedy bowiem dotacja mająca na celu dofinansowanie działalności nie jest uzależniona od ilości i wartości świadczonych usług lub dostawy towarów. [ramka][b]Uwaga[/b] Nie będzie doliczana do obrotu np. dotacja do kosztów marketingowych czy ogólnych kosztów działalności podatnika, organizatora konferencji. Wpływ takiej dotacji na cenę dostarczanych towarów czy świadczonych usług, jeżeli w ogóle może być stwierdzony, ma jedynie charakter pośredni, a dotacja ma charakter podmiotowy, czyli jest kierowana do konkretnego podmiotu, a nie do konkretnej usługi czy towaru (charakter przedmiotowy).[/ramka] [i]Autor jest doradcą podatkowym w BSJP Taylor Wessing[/i]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL