Orzecznictwo

W pierwszej instancji nie można odrzucić odwołania

Badanie dopuszczalności odwołania – terminu jego wniesienia oraz warunków formalnych jego sporządzenia – należy wyłącznie do organu odwoławczego. Tylko on może stwierdzić uchybienie terminu do jego wniesienia
Tak wynika z [b]wyroku WSA w Olsztynie z 1 grudnia 2009 r., (II SAB/Ol 52/09)[/b]
[srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul] Dziekan wydziału skreślił P.B. z listy studentów pierwszego roku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia. P.B. wniósł – za pośrednictwem dziekana – odwołanie do rektora uniwersytetu.
Dziekan po stwierdzeniu, że odwołanie nie zostało podpisane przez stronę, pismem wezwał P.B. do uzupełnienia wskazanego braku formalnego w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia odwołania bez rozpoznania. W zakreślonym terminie strona nie uzupełniała braku formalnego. Po jakimś czasie do rektora wpłynęło pismo P.B. zatytułowane "wezwanie do załatwienia spraw", w którym zarzucił on brak odpowiedzi na odwołanie od decyzji dziekana. Rektor zakwalifikował pismo strony jako zażalenie na swoją bezczynność i postanowieniem stwierdził, że jest ono nieuzasadnione. W uzasadnieniu wskazał, że strona nie uzupełniła braków formalnych odwołania, wobec czego decyzja dziekana stała się prawomocna. Sprawa trafiła na skutek skargi do sądu. [srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul] WSA przypomniał, że w przypadku skargi na bezczynność kontrola sądu sprowadza się do sprawdzenia, czy istotnie organ administracji publicznej pozostaje w zwłoce w załatwieniu sprawy. Ustawodawca w art. 35 § 1 – § 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=FEBF877810A694D887EFA3AF1E7616A4?n=1&id=133093&wid=296180]kodeksu postępowania administracyjnego[/link] zobowiązał organ administracji do załatwienia sprawy administracyjnej bez zbędnej zwłoki, przy czym załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu jednego miesiąca, natomiast w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej czas ten nie może przekroczyć dwóch miesięcy. Załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym powinno zaś nastąpić w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Jeżeli sprawy nie można załatwić we wspomnianych terminach, organ administracji publicznej zobowiązany jest zawiadomić strony o tym fakcie, a także podać przyczyny zwłoki i wskazać nowy termin załatwienia sprawy. [wyimek]Termin załatwienia sprawy liczy się od dnia doręczenia akt rektorowi uczelni[/wyimek] Odnosząc się natomiast do kwestii organu administracji właściwego do skutecznego wezwania strony wnoszącej odwołanie do usunięcia braku formalnego poprzez podpisanie odwołania, sąd zauważył, że błędne jest stanowisko organu, iż w sytuacji braku reakcji na pismo organu pierwszej instancji wzywające stronę do podpisania odwołania z jednoczesnym zagrożeniem pozostawienia podania bez rozpoznania, organ pierwszej instancji nie jest zobowiązany do przekazania odwołania organowi odwoławczemu. Przepisy nie pozostawiają żadnych wątpliwości, że zarówno badanie dopuszczalności odwołania – terminu jego wniesienia, jak i warunków formalnych jego sporządzenia – należy wyłącznie do organu odwoławczego.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL