Orzecznictwo

Aby postanowienie było ważne, starosta musi je podpisać

www.sxc.hu
Nie wystarczy, jeśli postanowienie będzie wskazywało organ administracji publicznej, datę wydania i rozstrzygnięcie. Konieczny jest jeszcze podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego
Tak wynika z [b]wyroku WSA w Gdańsku z 3 grudnia 2009 r., (II SA/Gd 670/09[/b]
[srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul] Starosta zatwierdził decyzją projekt budowlany i wydał pozwolenie na budowę dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowo-gospodarczego z funkcją mieszkalną.
Wkrótce do starosty wpłynęło podanie, w którym trzy osoby zwróciły się o wznowienie postępowania administracyjnego zakończonego decyzją, wskazując, że w postępowaniu tym nie brały udziału. Domagały się jednocześnie wstrzymania wykonania tej decyzji. Starosta wznowił postępowanie i wstrzymał wykonanie decyzji, co z kolei spowodowało, że strony wniosły na to postanowienie zażalenie. Wojewoda utrzymał je jednak w mocy. Sprawa trafiła więc do WSA. [srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul] Sąd przypomniał, że orzeczenie starosty wydane w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę jest postanowieniem w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Stosownie zatem do treści art. 124 § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=FEBF877810A694D887EFA3AF1E7616A4?n=1&id=133093&wid=296180]kodeksu postępowania administracyjnego[/link] powinno zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę jego wydania, oznaczenie strony lub stron albo innych osób biorących udział w postępowaniu, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, pouczenie czy i w jakim trybie służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do jego wydania. Podpis jest istotnym (obligatoryjnym) elementem postanowienia, gdyż stanowi gwarancję, że postanowienie pochodzi od określonego w nim organu i jest wyrazem jego woli oraz zostało wydane przez osobę uprawnioną do działania w imieniu tego organu. [wyimek]Jednym z koniecznych elementów postanowienia jest oznaczenie strony [/wyimek] Tymczasem znajdujące się w aktach administracyjnych postanowienie starosty o wstrzymaniu wykonania decyzji własnej nie zostało podpisane. Wydając to orzeczenie, starosta w sposób oczywisty naruszył zatem treść art. 124 § 1 k.p.a. Konsekwencją stwierdzenia takiego naruszenia prawa jest w każdym przypadku stwierdzenie nieważności postanowienia, ponieważ tego rodzaju naruszenie przepisów z uwagi na doniosłość podpisu jako elementu postanowienia organu administracji publicznej ma charakter rażącego naruszenia prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. Również organ odwoławczy, utrzymując w mocy postanowienie starosty, wydał postanowienie obarczone tą samą wadą tj. rażąco naruszające prawo, co spowodowało konieczność stwierdzenia jego nieważności. Obowiązkiem organu drugiej instancji było bowiem rozpatrzenie zażalenia i wydanie postanowienia zgodnie z treścią art. 138 k.p.a. w zw. z art. 144 k.p.a. Organ odwoławczy obowiązany był przy tym z urzędu skontrolować, czy zaskarżone postanowienie organu pierwszej instancji nie narusza prawa.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL