Ustrój i kompetencje

Kto może zmieniać budżet gminy

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Zgłaszanie propozycji zmian w budżecie gminy to wyłączna kompetencja wójta
Kolegium regionalnej izby obrachunkowej stwierdziło nieważność uchwały rady gminy Markuszów w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r [b](sygn. I SA/Lu 512/09)[/b]. Uzasadniło, że przesunięcia środków budżetowych dokonano z inicjatywy samej rady gminy i jest to wada uchwały powodująca jej nieważność.
Z art. 60 ust. 2 pkt 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=5329254C77A0840DA4FE94DF23ABD200?id=163433]ustawy o samorządzie gminnym [/link]oraz z art. 179 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=85B86038C341AF99EF4C19C9F55C74E3?id=282315]ustawy o finansach publicznych[/link] wynika wyłączna kompetencja wójta gminy do zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy. [wyimek]Przesunięcie środków budżetowych z inicjatywy rady gminy jest nieważne[/wyimek]
W trakcie wykonywania budżetu rada gminy nie może wprowadzać do niego zmian z własnej inicjatywy, bo może to utrudnić albo uniemożliwić prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej przez organ wykonujący budżet, czyli wójta gminy. Rada gminy zaskarżyła uchwałę kolegium RIO do sądu administracyjnego. Argumentowała, że z własnej inicjatywy zmniejszyła wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia w urzędzie gminy i zwiększyła o tę kwotę rezerwę celową, przeznaczoną na wkład własny do wszystkich inwestycji ze środków zewnętrznych i funduszy unijnych. Przesunięcie w planie wydatków spowodowane było powstaniem oszczędności w wydatkach administracyjnych. Wbrew stanowisku kolegium RIO to właśnie niepodjęcie uchwały zmieniającej budżet „uniemożliwiłoby prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej przez organ wykonujący budżet”. Pełnomocnik rady gminy podnosił, że rada działała w sytuacji, w której wójt nie wykonywał swego ustawowego obowiązku właściwego zarządzania budżetem, a więc zmuszona była podjąć stosowną uchwałę, działając w stanie wyższej konieczności. W niczym nie naruszyła kompetencji wójta do wykonywania budżetu. W odpowiedzi na skargę kolegium RIO podtrzymało swoje stanowisko, że rada gminy nie miała ani prawnych, ani dyktowanych „stanem wyższej konieczności” podstaw dokonania zmian budżetu gminy. Pogląd ten w całości podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, oddalając skargę. Uzasadnił, że [b]ustawowe przyznanie wójtowi gminy wyłącznego prawa zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy oznacza, że rada nie jest uprawniona do uchwalania zmiany w budżecie gminy z własnej inicjatywy[/b]. Przepis art. 18 ust. 2 pkt 4 u.s.g. (na który powoływała się rada) należy wykładać w powiązaniu z art. 60 ust. 2 pkt 4 u.s.g. A to wprost prowadzi do stanowiska, że działanie wójta gminy jest warunkiem koniecznym uchwalenia zmian w budżecie przez organ stanowiący gminy.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL