Płace

Inne konsekwencje podwyżki pensji minimalnej

www.sxc.hu
Wskutek podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę zmienią się również:
- podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które korzystają z preferencyjnych warunków ich naliczania – będzie wynosić 395,10 zł (nie może być bowiem niższa od kwoty stanowiącej 30 proc. minimalnej pensji, zgodnie z art. 18a ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=01E934F8E8C52292F23E32182E640DF4?n=1&id=184677&wid=327789]ustawy systemowej[/link]), - podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób przebywających na urlopach wychowawczych – wzrośnie do 1317 zł (art. 16 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=294736]zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, DzU nr 237, poz. 1654)[/link],
- wysokość minimalnego odszkodowania, jakiego może żądać pracownik od pracodawcy, który naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu (por. art. 18[sup]3d[/sup] kodeksu pracy.) – wzrośnie do 1317 zł, - minimalne wynagrodzenie za przestój, które nie może być niższe od minimum ustawowego (art. 81 § 1 k.p.), czyli od 1317 zł przy pełnoetatowych pracownikach, - dolny pułap odszkodowania, jakiego może dochodzić od pracodawcy pracownik, który rozwiązał umowę o pracę wskutek mobbingu, ponieważ odszkodowanie to nie może być niższe niż minimum ustawowe (por. art. 94[sup]3[/sup] § 4 k.p.), czyli 1317 zł, - maksymalna wysokość odprawy pieniężnej, wypłacanej na podstawie[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=169524] ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU nr 90, poz. 844 ze zm.)[/link]; wynosi ona bowiem 15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli w 2010 r. 19 755 zł, - maksymalna kwota refundacji składek na ubezpieczenie społeczne przysługująca pracodawcy od starosty w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego, wynosząca 300 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 3951 zł (art. 47 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=269029]ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, DzU z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.[/link]).
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL