fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zamówienia publiczne

Czasem kontrahenta sprawdzi ABW

Fotorzepa, Kuba Kamiński Kub Kuba Kamiński
Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego jest wydawane po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego. Potwierdza ono zdolność wykonawcy do ochrony informacji niejawnych
Podmiot ubiegający się o zawarcie umowy związanej z dostępem do informacji niejawnych ma obowiązek zapewnienia warunków ich ochrony, zgodnie z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=179387]ustawą z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst. jedn. DzU z 2005 r. nr 196, poz. 1631 ze zm.)[/link]. W szczególności poprzez zapewnienie osób posiadających dostęp do informacji niejawnych oraz zapewnienie należytego obiegu dokumentów. W przypadku zamówień publicznych zamawiający ma obowiązek wskazania wymogów ciążących w tym zakresie na wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu lub w innym dokumencie inicjującym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
[srodtytul]Tajemnica państwowa[/srodtytul] Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia związanego z dostępem do informacji stanowiących tajemnicę państwową, a więc chronionych klauzulą „ściśle tajne” lub „tajne”, muszą poddać się postępowaniu sprawdzającemu w celu określenia ich zdolności do ochrony takich informacji. W przypadku informacji objętych tajemnicą służbową, tj. chronionych klauzulą „poufne” lub „zastrzeżone”, wykonawcy zasadniczo nie są zobowiązani do uzyskania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, chyba że zamówienie realizowane będzie na rzecz zamawiającego spoza Polski, a prawo właściwe dla siedziby zamawiającego wymaga przeprowadzenia postępowania sprawdzającego w odniesieniu do informacji chronionych klauzulą „poufne”. Zasady obowiązujące w takim wypadku określone zostały w bilateralnych umowach międzynarodowych zawartych przez Polskę, przy czym postępowanie sprawdzające przeprowadzają polskie organy.
[srodtytul]Kto wydaje certyfikat[/srodtytul] Przed dniem 16 czerwca 2005 r. świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego wydawane było dla przedsiębiorców oddzielnie do każdej umowy na czas jej realizacji, bez określenia terminu ważności. Obecnie świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego wydawane jest na czas oznaczony wskazany w ustawie, przy czym podmiot ubiegający się o uzyskanie świadectwa powinien określić zadanie, z jakim wiąże się podjęcie procedury sprawdzającej. Okoliczność ta ma znaczenie dla określenia organu właściwego do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego. Jeżeli zamawiającym jest jednostka podległa MON, organem właściwym do przeprowadzenia postępowania jest Służba Kontrwywiadu Wojskowego. W pozostałych przypadkach organem właściwym jest ABW. W przypadku pozytywnego wyniku postępowania sprawdzającego jedna ze wskazanych służb ochrony państwa wydaje świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, które [b]zachowuje ważność od daty wydania przez pięć lat – w przypadku umów związanych z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” albo siedem lat – w przypadku umów związanych z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”.[/b] Świadectwo wydane przez jedną ze służb zachowuje ważność w odniesieniu do wszystkich umów związanych z dostępem do tajemnicy państwowej. [srodtytul]Trzy kategorie świadectwa[/srodtytul] W zależności od stopnia zdolności do ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową o określonej klauzuli wydaje się świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego odpowiednio: pierwszego stopnia – potwierdzające pełną zdolność do ochrony tych informacji, drugiego stopnia – potwierdzające zdolność do ochrony tych informacji, z wyłączeniem możliwości ich wytwarzania, przechowywania, przekazywania lub przetwarzania we własnych systemach i sieciach teleinformatycznych oraz trzeciego stopnia – potwierdzające zdolność do ochrony tych informacji, z wyłączeniem możliwości ich wytwarzania, przechowywania, przekazywania lub przetwarzania w użytkowanych przez niego obiektach. [srodtytul]Zakres weryfikacji[/srodtytul] Procedura uzyskiwania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego w znacznym zakresie uzależniona jest od jakości przygotowania wniosku przedsiębiorcy, tym bardziej że do wniosku dołącza się również ankiety osób, które uzyskają dostęp do informacji niejawnych dla potrzeb przeprowadzenia wobec nich postępowania w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa (o ile nie uzyskali uprzednio takiego poświadczenia w zakresie obejmującym dostęp do tajemnicy państwowej) oraz szczegółowy kwestionariusz bezpieczeństwa przemysłowego. W toku postępowania bezpieczeństwa przemysłowego weryfikacji podlegają osoby, które u przedsiębiorcy zajmują stanowiska kierownicze, pracownicy pionu ochrony, administratorzy systemu informatycznego, osoby uczestniczące w bezpośredniej realizacji umowy o udzielenie zamówienia. W toku postępowania bezpieczeństwa przemysłowego sprawdzeniu podlegają powiązania kapitałowe przedsiębiorcy, struktura organizacyjna przedsiębiorcy oraz jego władz i organów, sytuacja finansowa i źródła pochodzenia środków finansowych oraz system ochrony osób, materiałów i obiektów u przedsiębiorcy, ze szczególnym uwzględnieniem elementów systemu ochrony informacji niejawnych. Przesłanką udzielenia poświadczenia jest potwierdzenie w toku kontroli zdolności finansowej i organizacyjnej do zapewnienia ochrony informacji niejawnych. Postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego powinno być przeprowadzone bez zbędnej zwłoki i zakończone w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od dnia przedłożenia wszystkich dokumentów niezbędnych do jego przeprowadzenia, przy czym postępowanie jest dość kosztowne, a wysokość opłaty za jego przeprowadzenie uzależniona jest od liczby osób podlegających weryfikacji. [srodtytul]Konieczna instrukcja[/srodtytul] Przy zawarciu umowy o udzielenie zamówienia związanego z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową zamawiający jest odpowiedzialny za wprowadzenie do umowy tzw. instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego, określającej [b]szczegółowe wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową, które zostaną przekazane przedsiębiorcy w związku z wykonywaniem umowy[/b], klauzulę tajności udostępnianych informacji oraz liczbę osób mających do nich dostęp, a przede wszystkim skutki oraz zakres odpowiedzialności wykonawcy umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z ustawy, a także nieprzestrzegania wymagań określonych w instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego. [ramka][b]Zamówienia dla NATO[/b] [b]Nieco odmienne zasady obowiązują w odniesieniu do umów zawieranych w ramach programów lub projektów NATO z dostępem do informacji niejawnych NATO, w której obowiązują cztery zasadnicze stopnie klauzul: „NATO restricted”, „NATO confidential”, „NATO secret” oraz „NATO cosmic top secret”.[/b] Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego uzyskuje się w celu uzyskania dostępu do drugiej i trzeciej z wymienionych klauzul. W odniesieniu do informacji objętych czwartą klauzulą, odpowiadającą w polskiej nomenklaturze klauzuli „ściśle tajne”, poświadczenie bezpieczeństwa przemysłowego jest wprawdzie wymagane, jednak wykonawca nie może w takim wypadku liczyć na uzyskanie do nich dostępu poza obiektami NATO. Wykonawcy powinni w takim wypadku przedstawić świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego do klauzuli „NATO secret”, a ich pracownicy, uczestniczący bezpośrednio w realizacji umów, poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli „NATO cosmic top secret”.[/ramka] [i]Autor jest prawnikiem w kancelarii Gide Loyrette Nouel, specjalistą prawa zamówień publicznych[/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA