fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Wojewoda przekaże kompetencje marszałkowi

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Możliwość wydawania poleceń organom administracji rządowej i samorządom to najważniejsza prerogatywa wojewodów, która przysługuje im od 1 stycznia 2010
Nowelizacja przepisów wprowadzona w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=314586]ustawie z 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (DzU nr 92, poz. 753)[/link], wzmacnia pozycję wojewody jako przedstawiciela administracji rządowej w terenie.
[srodtytul]Silniejsza pozycja[/srodtytul]
Uzyskał on możliwość wydawania wiążących poleceń organom tej administracji, a także inspekcjom, służbom i strażom zarówno zespolonym, jak i niezespolonym. [b]Wojewoda stał się wreszcie organem kontroli mającym pełną wiedzę o wykonywaniu zadań przez administrację rządową.[/b] Przysługuje mu bowiem prawo wglądu we wszystkie sprawy prowadzone przez te organy, a z kolei te służby muszą rokrocznie informować go o swojej działalności.
Ustawa wzmocniła również pozycję wojewody wobec jednostek samorządu terytorialnego. Może on m.in. wydawać gminom wiążące polecenia, ale tylko w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak klęski żywiołowe czy drastyczne naruszenia porządku publicznego stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub życia.
[srodtytul]Zyskuje, ale i traci[/srodtytul]
Ustawa kompetencyjna nie ogranicza się do zwiększania prerogatyw wojewody. Część kompetencji mu odbiera i przekazuje w gestię samorządów, głównie samorządu województwa. [b]Od 1 stycznia 2010 to marszałek m.in. zarządza parkami krajobrazowymi oraz odpowiada za gospodarkę odpadami.[/b] Wspólnie zaś ze starostą jest właściwy w sprawach dotyczących środowisk kombatanckich i osób represjonowanych.
Sejmik województwa z kolei będzie określał ogólną powierzchnię gruntów przeznaczoną corocznie pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw. Samorząd województwa przejął również działające na jego terenie jednostki doradztwa rolniczego.
Nowe kompetencje zyskały także gminne rady. Będą m.in. określać wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów komunalnych. Zadaniem własnym gminy o charakterze obligatoryjnym stanie się również przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych z pomocy społecznej.
[srodtytul]Z majątkiem i pracownikami[/srodtytul]
Ustawa określa również tryb, w jakim wojewoda ma przekazać właściwym organom samorządowym zadania i kompetencje, a także dokumentację związaną z toczącymi się postępowaniami administracyjnymi i sądowymi.
Następuje to na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, najpóźniej do 8 sierpnia. Jest to istotne, ponieważ wszelkie postępowania, które toczyły się przed wojewodą i nie zostały zakończone do dnia wejścia w życie ustawy, toczą się przed organem, który kompetencje i zadania przejął.
1 stycznia jednostki samorządu terytorialnego przejęły należące do Skarbu Państwa mienie niezbędne do wykonywania zadań im przekazanych, a także pracowników urzędów wojewódzkich wykonujących do tego dnia przekazane zadania i kompetencje.
Ustawodawca zagwarantował również jednostkom samorządu terytorialnego środki finansowe na realizację przejętych zadań, które były dotychczas wykonywane przez administrację rządową lub przez samorząd, ale jako zadania zlecone.
[ramka][b]Sanepid znów zespolony[/b]
[b]Najwięcej zmian ustawa kompetencyjna wprowadza do przepisów o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.[/b] Stała się ona ponownie służbą zespoloną zarówno na poziomie województwa, jak i powiatu. Konsekwencją tej zmiany są nowe zasady powoływania i odwoływania poszczególnych inspektorów. Będzie tego dokonywał odpowiednio właściwy wojewoda i starosta.
[b]Zmieniono również część kompetencji inspektora wojewódzkiego.[/b] Od 1 stycznia nie może już wydawać poleceń inspektorom powiatowym i granicznym. Z kolei wójt (burmistrz, prezydent miasta) w razie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego na terenie gminy, w szczególności zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, może wystąpić do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do usunięcia tego zagrożenia.[/ramka]
[i]masz pytanie, wyślij e-mail do autora [mail=m.cyrankiewicz@rp.pl]m.cyrankiewicz@rp.pl[/mail][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA