Stanowisko Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy z 21 lipca 2009 r. (GPP-110–4560–46 /09/PE/RP) w sprawie ustalania utraconego wynagrodzenia pracownika wezwanego do stawienia się przed sądem

Stosownie do przepisów § 6 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=73958]rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. nr 60, poz. 281 ze zm.)[/link] pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia. Za czas tego zwolnienia pracodawca nie wypłaca pracownikowi wynagrodzenia, a jedynie wystawia zaświadczenie o utraconych zarobkach (jeśli przepisy wewnątrzzakładowe nie przewidują zachowania prawa do wynagrodzenia).Pracownik bowiem może uzyskać rekompensatę pieniężną za utracone wynagrodzenie od organu (instytucji), który go wezwał na podstawie [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=71688]dekretu z dnia 26 paźdz...
Źródło: Główny Inspektorat Pracy

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL