fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Cywilny komornik nie wyegzekwuje należności dla żołnierza

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Decyzje administracyjne mogą być egzekwowane tylko w trybie postępowania administracyjnego
Należność przyznaną w decyzji administracyjnej można ściągnąć przez komornika sądowego tylko wówczas, gdy dopuszcza to konkretny przepis prawa.
Potwierdzeniem tego jest [b]uchwała Sądu Najwyższego(sygn. III CZP 44/09)[/b]. Wątpliwość w niej wyjaśniona powstała na tle decyzji administracyjnej wydanej na podstawie art. 95 pkt 1 ustawy z 2003 r. o służbie żołnierzy zawodowych. W myśl tego przepisu żołnierzowi zawodowemu zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej niezależnie od odprawy (jej wysokość zależy od lat służby) przysługuje przez rok po zwolnieniu ze służby wypłacane co miesiąc świadczenie pieniężne w wysokości kwoty uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego w ostatnim dniu służby. Takie świadczenie przyznał Mariuszowi J. wojskowy komendant uzupełnień w decyzji z sierpnia 2006 r. Były żołnierz zawodowy miał na jej podstawie otrzymywać przez rok 2141 zł miesięcznie. W decyzji zaznaczono, że wypłaty dokona Wojskowe Biuro Emerytalne i że jest ona ostateczna, prawomocna i podlega wykonaniu. Na jej podstawie wypłacono jednak tylko 6980 zł.
Mariusz J. po wezwaniu biura do zapłaty wystąpił do sądu cywilnego o nadanie decyzji klauzuli wykonalności. Uzyskanie jej pozwoliłoby mu na przymusowe ściągnięcie świadczenia z odsetkami na zwłokę. Sąd I instancji jego wniosek odrzucił, uznając, że droga sądowa w takich sprawach jest niedopuszczalna. Jako podstawę wskazał art. 199 § 1 pkt 1 w związku z art. 13 § 2 kodeksu postępowania cywilnego. Sąd argumentował, że administracyjne tytuły wykonawcze (takimi są decyzje administracyjne) mogą być realizowane przede wszystkim w trybie przewidzianym przez ustawę z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i że nie ma przepisu, który przekazywałby do sądowego postępowania egzekucyjnego wykonanie decyzji administracyjnej przyznającej określone świadczenie osobie fizycznej. Sprawa trafiła do sądu II instancji wskutek apelacji Mariusza J. Sąd ten uznał, że w sprawie powstała wątpliwość prawna, którą powinien rozstrzygnąć Sąd Najwyższy. Sprowadza się ona do pytania o dopuszczalność nadania klauzuli wykonalności ostatecznej decyzji administracyjnej przyznającej świadczenie pieniężne przewidziane we wskazanym wyżej art. 95 pkt 1 ustawy z 2003 r. W uzasadnieniu pytania prawnego sąd II instancji wskazał na art. 777 § 1 pkt 3 k.p.c. W myśl tego przepisu tytułami egzekucyjnymi (które mogą być egzekwowane przymusowo przez komornika sądowego po nadaniu im klauzuli wykonalności) są także inne (oprócz orzeczeń sądów, wyroków sądu polubownego, ugód przed tymi sądami i przed mediatorem) orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej. Mogą to być zatem również decyzje administracyjne. Jednak warunkiem nadania im sądowej klauzuli wykonalności jest istnienie konkretnego przepisu dopuszczającego egzekwowanie decyzji danego rodzaju w postępowaniu administracyjnym. W uchwale podjętej w odpowiedzi na to pytanie SN stwierdził, że [b]nadanie klauzuli wykonalności ostatecznej decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia pieniężnego w związku ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej nie jest dopuszczalne.[/b]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA