fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Kiedy strażnikowi granicznemu przysługuje czas wolny

Fotorzepa, Bartosz Jankowski
Funkcjonariusz opiekujący się dzieckiem do lat czterech nie może być wyznaczony do pracy w porze nocnej ani w dni ustawowo wolne, jeżeli nie wyrazi na to pisemnej zgody
Weszły w życie przepisy nowego[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=4AC4A4B105DA74ED0705E0F0EC4710BC?id=314997] rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej (DzU nr 95, poz. 794).[/link]
W rozporządzeniu doprecyzowano m.in. zasady i tryb udzielania czasu wolnego funkcjonariuszowi za czas służby przekraczający normę. Gdy wolne za nadpracowane godziny jest udzielane w dniach, każdy jest równoważny ośmiu godzinom dodatkowej pracy. Gdy nadpracowane godziny są rekompensowane w tygodniach, przyjmuje się, że jeden tydzień wolnego jest równoważny 40 godzinom służby. Czasu wolnego za ponadnormatywną służbę udzieli przełożony zajmujący stanowisko kierownicze bezpośrednio wyższe od stanowiska zajmowanego przez funkcjonariusza. Czas wolny udzielany jest z urzędu w terminach ustalonych przez przełożonego albo na wniosek strażnika we wskazanych przez niego terminach, w szczególności w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop lub po jego zakończeniu. O terminie udzielenia czasu wolnego z urzędu funkcjonariusz musi być powiadomiony nie później niż do chwili zakończenia służby poprzedzającej dzień, w którym wyznaczono funkcjonariuszowi termin udzielenia czasu wolnego w godzinach lub w dniach.
Strażnicy będą mogli pełnić dyżury domowe. W czasie takiego dyżuru mogą przybywać w wybranym przez siebie miejscu umożliwiającym kontakt z przełożonym. Dyżur domowy może być wyznaczony nie częściej niż cztery razy w miesiącu, w tym najwyżej raz w dzień ustawowo wolny od pracy. W przypadku gdy podczas dyżuru strażnik nie będzie wykonywał poleconych czynności służbowych, czasu dyżuru nie wliczy się do czasu służby. Zgodnie z rozporządzeniem do służby w porze nocnej nie wyznacza się kobiet w ciąży, funkcjonariuszy opiekujących się dzieckiem do czterech lat bez ich pisemnej zgody, jedynego opiekuna dziecka do ośmiu lat. Pora nocna to czas od godziny 22 do 6, a za służbę w porze nocnej jest uważana służba pełniona w tym czasie przez co najmniej trzy godziny. Rozporządzenie daje także możliwość ewidencjonowania czasu służby w formie elektronicznej.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA