fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Z inkasentem nie zawiera się umowy

www.sxc.hu
Czy w uchwale rady gminy w sprawie poboru w drodze inkasa podatków od nieruchomości, rolnego oraz leśnego rada gminy powinna zawrzeć upoważnienie dla wójta do zawierania z inkasentami umów cywilnoprawnych?
[b]Tak. [/b]Zgodnie z art. 6 ust. 12 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3401B4334D9C81B761F3E8C60AE94576?id=182297]ustawy o podatkach i opłatach lokalnych[/link], art. 6b [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AA4DF7933488E2B5F134D5A03511C622?id=182467]ustawy o podatku rolnym[/link] oraz art. 6 ust. 8 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=4CAE025C2DDA5AD5D94A5654951A163D?id=167524]ustawy o podatku leśnym[/link] rada gminy jest uprawniona do zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego oraz leśnego w drodze inkasa w przypadku ich poboru od osób fizycznych. Upoważnienie to dotyczy również wyznaczenia inkasentów oraz określenia ich wynagrodzenia. Przywołane przepisy nie zezwalają radzie zawrzeć w uchwale upoważnienia dla gminnego organu wykonawczego do zawierania z inkasentami umów cywilnoprawnych na podstawie kodeksu cywilnego. Zaznaczyć trzeba, że kompetencji do ich zawierania nie ma również wójt, działając z własnej inicjatywy. Wynika to z tego, że podstawą wypłaty wynagrodzenia za inkaso lokalnych danin jest uchwała rady. Wypłaca się je w wysokości wynikającej z jej treści.Potwierdzają to również przepisy ordynacji podatkowej, a zwłaszcza zawierający definicję inkasenta art. 9. W przepisie tym ustawodawca wskazuje obowiązki i uprawnienia inkasenta, stwierdzając, że do jego obowiązków należy pobór podatków w drodze inkasa i wpłacenie ich w określonym terminie organowi podatkowemu. Za prawidłowe wykonanie tych powinności inkasent otrzymuje wynagrodzenie. Z art. 9 ordynacji wynika zatem wprost, że wypłata wynagrodzenia dla inkasenta jest uzależniona jedynie od tego, w jakiej wysokości pobrał podatki i czy dokonał ich terminowej wpłaty, i nie może zależeć od zawarcia dodatkowej umowy.
Stanowisko takie potwierdza również uchwała kolegium orzekającego RIO w Zielonej Górze z 27 maja 2009 r. stwierdzająca, że poprzez wyznaczenie inkasentów i określenie ich wynagrodzenia powstaje stosunek publicznoprawny, w którym obowiązki inkasenta wynikają wprost z przepisów ordynacji podatkowej. Nie są one zatem zależne od woli stron (nr 121/2009). Podstawa prawna:
– art. 9 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=7CDED5B6AF772C800E2A691273294C75?id=176376]ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. DzU z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.)[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA