Blankietowa zgoda podwładnego na potrącenia jest nieważna

Postanowienia angaży oraz innych aktów, w tym umowy o dofinansowanie kształcenia, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy. W razie zastosowania takich postanowień stają się one nieważne i zamiast nich stosuje się odpowiednie regulacje prawne
Czytelnik zgłosił się do nas z problemem. Jego szef aneksem do umowy o pracę postanowił wprowadzić do niej następujące postanowienia:- obowiązek uczestniczenia przez pracownika w szkoleniach przewidzianych w kodeksie oraz innych przepisach oraz podnoszących kwalifikacje zawodowe (są one bezpłatne);- obowiązek zwrotu pracodawcy kosztów szkolenia w sytuacji, gdy nie uczestniczy w nim, przerwał je przed zakończeniem albo gdy pracownik rozwiąże stosunek pracy przed upływem dwóch lat od zakończenia szkolenia lub gdy dojdzie do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika (tu nie ma ograniczenia czasowego).Aneks zawiera również termin, w jakim w określonych sytuacjach zwrot kosztów szkolenia ma nastąpić, oraz upoważnienie dla pracodawcy do potrącenia z wynagrodzenia kwoty podlegającej zwrotowi. Czytelnik ma wątpliwości, czy takie zapisy w umowie mogą zostać zamieszczone.[srodtytul]Źle, gdy mniej korzystnie[/srodtytul]Udzielając odpowiedzi na zadane ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL