fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Zamiast wyrzucać, lepiej oddać, to mniej kosztuje

Fotorzepa, ms Michał Sadowski
Zużyte baterie i akumulatory należy zbierać selektywnie, do oddzielnych pojemników. Kto tego wymagania nie przestrzega, może zostać ukarany grzywną w wysokości do 5 tys. zł
Zakaz wyrzucania zużytych baterii i akumulatorów oraz innych odpadów do tych samych pojemników wprowadza art. 12 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C5D5093BAA78FE10C91061DC637FB542?id=312518]ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach [/link]i nie przewidziano od niego żadnych wyjątków. Oznacza to, że tego typu śmieci musimy zbierać osobno w domach czy biurach, a[b] kara może nas spotkać nawet za to, że wyczerpaną baterię wyjętą z odtwarzacza MP3 wyrzucimy do znajdującego się na ulicy kosza na śmieci.[/b] Przepisy ustawy stosuje się bowiem do wszystkich rodzajów baterii i akumulatorów produkowanych i wprowadzanych do obrotu, niezależnie od ich kształtu, pojemności, masy, składu materiałowego, sposobu użycia. Stosuje się je również do wszelkiego rodzaju akumulatorów stanowiących integralną część urządzenia elektrycznego. W zasadzie przepisów ustawy stosować nie należy jedynie do tych baterii i akumulatorów, które znajdują się w urządzeniach przeznaczonych w przestrzeń kosmiczną, pozostałe muszą być bezwzględnie zbierane w sposób selektywny.
[srodtytul]Łatwiej po 12 września[/srodtytul]
Co należy zatem robić z nienadającymi się już do dalszego użytku bateriami i akumulatorami? Możliwości jest kilka. Można je zanieść do wyznaczonych na terenie gminy miejsc odbioru. Na razie jest ich niewiele, a gdzie ich szukać, najlepiej sprawdzić na stronie internetowej swojej gminy. Lepiej będzie po 12 września, kiedy to obowiązek ich odbioru będzie spoczywał na sklepach o powierzchni przekraczającej 25 m kw. oraz hurtowniach handlujących tego typu towarami. Do tego czasu zużyte baterie i akumulatory bezpłatnie przyjmować będą osoby prowadzące usługi w zakresie ich wymiany. Ponadto bezpłatnie je oddać będziemy mogli w wyznaczonych punktach znajdujących się m.in. w szkołach czy urzędach, o ile placówki te zdecydują się na prowadzenie takiej działalności.
[srodtytul]Wymagania dla odbierającego[/srodtytul]
By prowadzić miejsce odbioru zużytych baterii i akumulatorów w szkołach czy urzędach, należy zawrzeć stosowną umowę z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie ich zbierania. Umowę taką zawiera się na piśmie. Sporządzenie jej w innej formie, np. ustnie, powoduje, że jest ona nieważna. Ustawa z 24 kwietnia 2009 r. określa również jej minimalną treść. Mianowicie [b]należy w niej określić zobowiązanie zbierającego tego rodzaju odpady do okresowego i bezpłatnego przyjmowania zużytych baterii lub akumulatorów oraz nieodpłatnego dostarczenia pojemników przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów.[/b]
[ramka][b]Uwaga [/b]
Obowiązki właścicieli nieruchomości związane z selektywnym zbieraniem baterii i akumulatorów określi uchwalany przez radę regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.[/ramka]
Dostarczając zatem baterie lub akumulatory do takich punktów, mamy zapewnione, że ich odbiór również nie będzie się dla nas wiązał z koniecznością ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Oznacza to, że przyjęcie tych odpadów nie może być uzależnione ani od wniesienia jakiejkolwiek opłaty, ani nawet od tego, iż zakupimy nowe baterie czy akumulatory.
[srodtytul]Razem ze śmieciami[/srodtytul]
Obowiązek odbioru zużytych baterii i akumulatorów spoczywa również na przedsiębiorcach, którzy na terenie gminy prowadzą działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Mówi o tym art. 8 ust. 2b [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=1C171AD2C6BBC20BBA9E499B2A156FFB?id=180129]ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie[/link]. Zgodnie z nim [b]przedsiębiorca posiadający zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obejmujących niesegregowane odpady komunalne jest obowiązany również do odbierania wszystkich selektywnie zbieranych odpadów, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz właśnie zużytych baterii i akumulatorów. [/b]Taki sam obowiązek będzie ciążył na gminnych zakładach komunalnych prowadzących działalność w tym samym zakresie. Jeżeli jednak zdecydujemy się na to, że nienadające się do dalszego użytku baterie i akumulatory będą od nas odbierane razem z innymi odpadami komunalnymi, to musimy się liczyć z koniecznością uiszczenia stosownych opłat.
[ramka][b]Obowiązki przedsiębiorcy[/b]
Zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory, będący odbierającym odpady komunalne, zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach będzie obowiązany do:
- uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – art. 7 ust. 1, przy czym wymóg ten nie dotyczy gminnych jednostek organizacyjnych prowadzących na obszarze własnej gminy działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na zasadach określonych w ustawie, pod warunkiem że spełniają warunki wymagane przy udzielaniu takich zezwoleń – art. 7 ust. 5,
- sporządzenia i przekazania wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, w terminie do 15. dnia po upływie każdego miesiąca, wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, oraz wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły – art. 9a ust. 1,
- sporządzania i przekazywania wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji, o której mowa w art. 9a ust. 2,
- uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów – art. 28 ust. 1 ustawy o odpadach. [/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA