fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Nie od każdego postanowienia można się odwołać

Od niektórych postanowień nie można się odwoływać do wyższej instancji, i to nawet wtedy, gdy strona zostanie błędnie pouczona o przysługującym jej prawie do wniesienia zażalenia
[b]Tak wynika z wyroku WSA w Kielcach z 7 maja 2009 r., (II SA/Ke 129/09).[/b]
[srodtytul] Jaki był problem[/srodtytul]
Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nałożył na burmistrza obowiązek przedłożenia w terminie do 31 stycznia 2009 r. ekspertyzy technicznej określającej aktualny stan techniczny budynku gospodarczego oraz możliwość jego odbudowy bądź remontu, z jednoczesnym pouczeniem, że ekspertyza techniczna powinna być wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń o specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub przez rzeczoznawcę budowlanego, jednostkę badawczo-rozwojową bądź uczelnię posiadającą kompetencje do prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących budownictwa oraz że do ekspertyzy należy dołączyć zaświadczenie osób biorących udział w opracowaniu dokumentacji o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, aktualnego na dzień jej opracowania.
Organ I instancji zawarł pouczenie, że na postanowienie stronom służy zażalenie do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego w terminie siedmiu dni od daty doręczenia odpisu postanowienia.
Postanowienie zostało zaskarżone. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego wydał jednak postanowienie o stwierdzeniu niedopuszczalności zażalenia. W tej sytuacji do WSA trafiła skarga.
[srodtytul] Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]
Sąd jednak jej nie uwzględnił. Przypomniał, że właściwy organ może – w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi – nakazać przeprowadzenie kontroli, a także zażądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części.
W toku postępowania administracyjnego organ administracji publicznej wydaje postanowienia. Obowiązek przedstawienia ekspertyzy technicznej ma charakter dowodowy. Dopiero na podstawie jej treści organ dokona ustaleń i rozstrzygnie sprawę co do jej istoty w formie decyzji.
Zgodnie z art. 141 § 1 k.p.a. zażalenie służy stronie na postanowienia wydane w toku postępowania, wówczas gdy kodeks tak stanowi. Kodeks postępowania administracyjnego ani przepisy prawa budowlanego nie przewidują możliwości zaskarżenia postanowienia dowodowego wydanego na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy.
Oznacza to, że [b]akty administracyjne wydawane na podstawie art. 62 ust. 3 mają formę postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie, a strona może podważać zasadność takiego postanowienia dopiero na etapie odwołania od później wydanej decyzji oraz w skardze na decyzję organu II instancji, orzekającą co do istoty sprawy[/b].
Niedopuszczalność zażalenia na postanowienie organu administracji może wynikać z przyczyn o charakterze przedmiotowym, jak i podmiotowym. Pierwsze obejmują przypadki braku przedmiotu zaskarżenia oraz przypadki braku możliwości zaskarżenia postanowienia w toku instancji, co ma miejsce właśnie w tej sprawie.
Zdaniem WSA wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego prawidłowo uznał, że [b]organ I instancji błędnie pouczył stronę, iż na postanowienie przysługuje zażalenie. Jednak to błędne pouczenie nie powoduje, że skarżący mogą skorzystać ze środka zaskarżenia nieprzewidzianego ustawą[/b].
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA