Nieruchomości

Przestoje w wynajmie nie wpływają na wysokość odpisów

Czasowe niewykorzystanie składnika majątku w działalności gospodarczej zdarza się często przy wynajmie i dzierżawie. Czy oznacza konieczność zaprzestania naliczania amortyzacji?
Załóżmy, że firma posiada lokal lub lokale przeznaczone na wynajem. W tego typu działalności występują dłuższe lub krótsze okresy, kiedy poszczególne lokale pozostają niewynajęte. Zdarza się bowiem, że zostanie rozwiązana umowa najmu z dotychczasowym najemcą, a nie został jeszcze znaleziony nowy. Pojawia się tu zatem pytanie, czy za miesiące, w których lokal nie jest wynajmowany, lecz są prowadzone poszukiwania nowego najemcy, mogą być dokonywane odpisy amortyzacyjne od tego lokalu?
[srodtytul]Odpisy można naliczać...[/srodtytul] Moim zdaniem tak. Skoro podatnik podejmuje działania zmierzające do znalezienia nowego najemcy, to nie można twierdzić, że zaprzestał prowadzenia działalności w tym zakresie. Zwłaszcza gdy posiada również inne lokale, które są aktualnie wynajmowane. Potwierdza to[b] interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 30 września 2008 r. (ILPB3/423-407/ 08-2/ŁM).[/b]
W mojej ocenie zastosowanie art. 22c pkt 5 ustawy o PIT albo art. 16c pkt 5 ustawy o CIT byłoby możliwe w sytuacji, gdyby podatnik w ogóle zaprzestał działalności w zakresie wynajmu lokali. [srodtytul]...i zaliczać do kosztów[/srodtytul] Kolejne pytanie, które się tu nasuwa, jest takie: czy naliczone odpisy amortyzacyjne od czasowo niewynajmowanego lokalu mogą być kosztem uzyskania przychodu? Odpowiadając na nie, należy zwrócić uwagę, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 23 ustawy o PIT albo art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. W związku z tym za trafne można uznać stanowisko [b]Izby Skarbowej w Katowicach (interpretacja z 16 kwietnia 2008 r., IBPB2/415-115/08/MM)[/b]: „skoro kosztem mogą być wszelkie wydatki poniesione w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, tak aby przynosiło ono dochody w przyszłości, to w przypadku czasowego zaprzestania wynajmu lokalu (budynku), jeżeli wnioskodawca w istocie udowodni, że czynił starania dla pozyskania najemców, czyli nie zrezygnował z najmu, odpisy amortyzacyjne dokonane w tym okresie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów”. [srodtytul]Wynajęta część lokali[/srodtytul] Na aprobatę zasługuje pogląd zawarty w [b]interpretacji Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów z 12 maja 2006 r. (1433/ NG/GF/VI/415-18/06/ WR)[/b], zgodnie z którym art. 22c pkt 5 ustawy o PIT nie ma zastosowania w przypadku, gdy kilka lokali w budynku (z lokalami na wynajem) nie jest wynajmowanych. Kosztem uzyskania przychodu będą odpisy amortyzacyjne od całego budynku. Warunkiem jest jednak, aby podatnik poszukiwał najemców. Kwestia ta budzi jednakże rozbieżności interpretacyjne. Odmiennie wypowiedział się[b] NSA w wyroku z 22 listopada 2007 r. (II FSK 1313/06)[/b]. Sąd stwierdził mianowicie, że z treści art. 22a i art. 22c pkt 5 ustawy o PIT wynika, że amortyzacji podlegają lokale mieszkalne wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. W konsekwencji niewynajmowanie części lokali w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oznacza, że podatnik nie ma prawa do ich amortyzacji. [srodtytul]Warto zgromadzić dowody[/srodtytul] Ze względów dowodowych wskazane jest gromadzenie dokumentów świadczących o podejmowanych czynnościach zmierzających do znalezienia nowego najemcy. Dowodami takimi mogą być w szczególności: umowa z biurem pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, ogłoszenia prasowe, korespondencja z potencjalnymi najemcami. Ciężar dowodu spoczywa w tym wypadku na podatniku. [i]Autor jest doradcą podatkowym w BDO Numerica International Auditors & Consultants sp. z o.o.[/i]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL