fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Podatek za spadek ukryty w obligacjach

Spadkobierca, który sprzeda odziedziczone obligacje, musi zapłacić podatek od całej kwoty uzyskanej ze sprzedaży. Nie może odliczyć kosztów poniesionych przez spadkodawcę na zakup papierów wartoś ciowych. Inaczej będzie, gdy poczeka na wykup obligacji przez emitenta
Pani K. we wrześniu 2007 r. odziedziczyła po bracie 379 obligacji TZ0509 zakupionych w czerwcu i lipcu 2006 r. za 38 tys. zł. Po przeprowadzeniu postępowania spadkowego i zawiadomieniu urzędu skarbowego o nabyciu spadku zwolnionego z podatku spadkowego (tzw. zerowa grupa podatkowa) pani K. postanowiła sprzedać obligacje. Bank wycenił je na 38 404 zł i kupił je za taką kwotę w styczniu 2008 r.
Na początku tego roku pani K. otrzymała z banku PIT-8C za 2008 r. Ku jej zaskoczeniu w rubryce „przychód” widniała kwota 38 158 zł, a w rubryce „koszty uzyskania” – jedynie 175 zł. Oznacza to, że musi ona zapłacić 7250 zł podatku (38 158 x 19 proc. = 7250).
Gdyby obligacje sprzedał mój brat, zapłaciłby tylko niewielki podatek od zysku, czyli 158 zł, gdyż koszt zakupu obligacji odjąłby od przychodu ze sprzedaży. Wygląda na to, że choć zostałam zwolniona z podatku spadkowego, to fiskus i tak mnie obciąża z tytułu spadku – żali się pani K. – Dlaczego?
 
 
Przychód uzyskany z odpłatnego zbycia obligacji zalicza się do przychodów z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT).
Zasady jego opodatkowania zostały określone w art. 30b: 19-proc. podatek płaci się od różnicy między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, do których zalicza się wydatki na zakup. Niestety, mógłby je odliczyć tylko ten podatnik, który je faktycznie poniósł, czyli brat pani K.
– W razie nabycia przez podatnika papierów wartościowych (obligacji) w drodze spadku lub darowizny podatnik ten nie ponosi kosztów ich zakupu, dlatego też w celu ustalenia dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia jako cenę nabycia sprzedawanego papieru wartościowego przyjmuje się 0 zł – informuje Magdalena Kobos, rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów.
Zgodnie z zaleceniem ministerstwa w rozliczeniu podatkowym PIT-38 za rok, w którym doszło do sprzedaży obligacji, pani K. powinna wykazać dochód uzyskany z tego tytułu (nie łączy się go z innymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych) i zapłacić od niego podatek. Potem może wystąpić o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w tej sprawie, a gdyby była dla niej korzystna – o zwrot nadpłaconego podatku.
 
 
Pani K. może jednak uniknąć stosunkowo wysokiego podatku od dochodu z pozbycia się obligacji. Wystarczy, że poczeka do terminu wykupu ich przez emitenta.
Jeżeli obligacje zostały kupione przez spadkodawcę według wartości nominalnej, to przedstawienie ich do wykupu przez spadkobiercę nie wywołuje skutków podatkowych, o których mowa w art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – mówi Magdalena Kobos. – Przychodem z tych obligacji są natomiast wypłacane odsetki, opodatkowane zryczałtowanym 19-proc. podatkiem dochodowym, pobieranym przez płatnika na zasadach określonych w art. 30a, art. 41 i 42 ustawy o PIT.
 
 
Pierwszy z tych przepisów stanowi, że dochodem do opodatkowania jest dyskonto od papierów wartościowych, czyli różnica między kwotą uzyskaną z wykupu papieru wartościowego przez emitenta a ceną zakupu papieru na rynku pierwotnym lub wtórnym. W razie nabycia papierów wartościowych w drodze spadku lub darowizny dyskonto oznacza – zgodnie z definicją zawartą w art. 5 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – różnicę między ceną wykupu a ceną zakupu tych papierów przez spadkodawcę lub darczyńcę.
– Sytuacja spadkobierców dziedziczących obligacje wyemitowane po 1 stycznia 2003 r. jest mniej korzystna, jeśli dokonają ich odpłatnego zbycia przed terminem wykupu – mówi Kasper Drążewski, prawnik z kancelarii Ożóg i Wspólnicy. – Inaczej niż w razie wykupu obligacji przez emitenta z dyskontem, brak w takiej sytuacji wyraźnej podstawy prawnej do przeniesienia na spadkobiercę historycznego kosztu ich nabycia poniesionego przez spadkodawcę.
Masz pytanie, wyślij e-mail do autorki:
 
 
Podatnicy, którzy uważają obecne przepisy za niesprawiedliwe, mogą spróbować powoływać się przed organami podatkowymi na ciekawą wykładnię przedstawioną ostatnio przez NSA na gruncie opodatkowania przychodu od dyskonta. Sąd stwierdził, iż z chwilą otwarcia spadku spadkobierca nabywa prawa i obowiązki spadkodawcy (art. 925 w zw. z art. 922 kodeksu cywilnego), a dziedziczeniu podlegają także prawa i obowiązki wynikające z papierów wartościowych. Na spadkobiercę przechodzi więc także – w drodze sukcesji uniwersalnej – cena zapłacona przez spadkodawcę na rynku pierwotnym za obligacje skarbowe (wyrok z 7 stycznia 2009 r., sygn. II FSK 1418/07).
Szanse powodzenia takiej argumentacji wydają się jednak nikłe – prawo do uniwersalnej sukcesji w przedmiocie kosztów uzyskania przychodów podważałoby bowiem sens innych regulacji w ustawie o PIT, w szczególności zaś wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 105 zwolnienia dochodu uzyskanego ze zbycia akcji (udziałów) otrzymanych w drodze spadku albo darowizny w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn.
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA