Czy trzeba składać puste deklaracje

Czy spółka ma obowiązek składania zerowej deklaracji akcyzowej, jeżeli jest zarejestrowana w urzędzie celnym jako podatnik akcyzy?
Moim zdaniem deklaracji zerowych na podatek akcyzowy nie trzeba składać. Inny pogląd na tę sprawę może jednak mieć właściwy organ podatkowy (naczelnik urzędu celnego).O obowiązku składania deklaracji akcyzowych mówi art. 21 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=7A50217FB1E81421D8151BBF63F7FAA6?id=296270]ustawy o podatku akcyzowym z 6 grudnia 2008 r. (DzU z 2009 r. nr 3, poz. 11)[/link]. Zgodnie z ogólną regułą zawartą w art. 21 ust. 1 pkt 1 podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru, za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.Art. 21 ust. 3 wskazuje ponadto, że przepisy o obowiązku składania deklaracji nie mają zastosowania:- w zakresie, w jakim podatnik jest obowiązany do złożenia deklaracji u...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL