Zadania

Opłaty za dzierżawę ustala wójt, nie rada

Czy rada gminy może w uchwale w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej określić w niej wysokość miesięcznej opłaty, którą dzierżawca będzie zobowiązany na rzecz gminy ponosić?
[b]Nie.[/b] Normowanie kwestii wysokości opłaty za dzierżawę mienia komunalnego w formie uchwały rady narusza uprawnienia organu wykonawczego w zakresie gospodarowania mieniem gminy, wynikające z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym. Prawna dopuszczalność takiego rozwiązania prowadziłaby do ograniczania kompetencji wójta w zakresie bieżącego zarządu mieniem komunalnym.
Ustalenie przez radę gminy stawek czynszu za wydzierżawienie mienia komunalnego koliduje więc z ustawowym rozdziałem kompetencji, na mocy którego gospodarowanie mieniem komunalnym należy do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 25 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który wskazuje wprost, iż gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt. Określenie zatem przez radę wysokości czynszu za dzierżawę gruntów gminnych nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach prawa. [i]Podstawa prawna: [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=363EADABB84C02BA3C9458A4965D0A96?id=163433]ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL