Praca, emerytury, renty

Rodzice dzieci niepełnosprawnych chcą zmian w prawie

Rzeczpospolita, Darek Golik
[b]Petycję z postulatami zmian w prawie złożyli 5 maja br. marszałkowi Sejmu Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Porażeniem Mózgowym oraz prof. UM dr hab. med. Marek Jóźwiak.[/b]
Dziś przepisy nie zapewniają ani dostatecznych środków finansowych, ani zinegrowanego systemu opieki medycznej osób niepełnosprawnych. [srodtytul] Jak jest teraz[/srodtytul]
Zgodnie z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=A5DC152F4201DD367A4183F646234EBC?id=182545]ustawą z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (DzU. z 2006 r. Nr 139,poz. 1654)[/link] osobom niepełnosprawnym przysługują świadczenia opiekuńcze, czyli zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. [b]Świadczenie pielęgnacyjne[/b] dostają osoby, na których zgodnie z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=72260797EADFCAECF162F4F3989DB24E?id=71706]kodeksem rodzinnym i opiekuńczym[/link] ciąży obowiązek alimentacyjny, a także opiekunowie faktyczni dziecka (rodzice). Przysługuje ono z tytułu rezygnacji z pracy zarobkowej (lub nie podjęcia zatrudnienia) w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem. To oznacza, że gmina przyzna świadczenie tylko wówczas, gdy np. matka nie pracuje. [wyimek][b]Obecnie świadczenie pielęgnacyjne wynosi 420 zł, ale przysługuje tylko tylko wtedy, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 538 zł[/b][/wyimek] Poza tym dziecko musi mieć orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Jeśli dziecko ukończyło szesnaście lat, musi posiadać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Gmina przyznaje też [b]zasiłek pielęgnacyjny[/b] na częściowe pokrycie wydatków związanych z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z jej niepełnosprawnością. Zasiłek przysługuje m.in. niepełnosprawnemu dziecku i osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli posiada orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. [wyimek][b]Zasiłek pielęgnacyjny wynosi obecnie 153 zł miesięcznie, przy czym nie bierze się pod uwagę ani sytuacji materialnej rodziny, ani tego czy pracują. [/b][/wyimek] [srodtytul]O co postulują rodzice i opiekunowie[/srodtytul] Przede wszystkim postuluje się odejście od instytucjonalizacji opieki społecznej (obecnie utrzymanie osoby niepełnosprawnej w domu opieki społecznej kosztuje 3 tys zł) i zapewnienie większych środków i ułatwień bezpośrednio dla rodziców i opiekunów (dla przypomnienia - świadczenie pielęgnacyjne wynosi 420 zł miesięcznie). [ramka][b]Najważniejsze postulowane zmiany w prawie[/b] - [b]przyznawanie rodzicom statusu asystenta[/b] - opiekuna dziecka niepełnosprawnego. Asystent otrzymywałby świadczenie socjalne w wysokości minimalnego wynagrodzenia miesięcznego (nie zależnie od całkowitego dochodu w rodzinie). Asystent dziecka niepełnosprawnego zostałby objęty składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zdrowotne na okres sprawowania opieki. Rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko miałby prawo zrzec się statusu asystenta (z wszystkimi przysługującymi uprawnieniami) - [b]przyznawanie świadczeń socjalnych oboju rodzicom[/b], którzy rezygnują z pracy na rzecz opieki nad więcej niż jednym dzieckiem niepełnosprawnym w rodzinie wymagającym opieki - [b]zastąpienie zasiłku pielęgnacyjnego świadczeniem pielęgnacyjnym[/b], które przysługiwałoby niezależnie od dochodu rodziny Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Porażeniem Mózgowym postuluje także o utworzenie wzorcowych placówek diagnostyczno-terapeutycznych i centralnego rejestru dzieci i osób z porażeniem mózgowym.[/ramka] Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Jarosław Duda zapewnił dziennikarzy, że uchwalenie ustaw o wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych, to jeden z priorytetu rządu na ten rok. Nowa ustawa ma nie tylko podnieść kwotę świadczenia pielęgnacyjnego, czy znieść progi podatkowe (wszystko o ulgach rehabilitacyjnych w naszym serwisie [link=http://www.rp.pl/temat/82619.html?page=2] rp.pl » Prawo » Podatki » Podatki Kowalskiego » Podatek dochodowy » Roczne rozliczenie podatkowe » Ulgi i odliczenia » Ulga rehabilitacyjna[/link]), ale także wprowadzić rozwiązania, takie jak mieszkalnictwo chronione czy instytucja asystenta osoby niepełnosprawnej.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL