Pracujący emeryt dostanie chorobowe tylko w czasie zatrudnienia

Czy nauczyciel emeryt pracujący w szkole na umowę na czas określony może przebywać na zwolnieniu lekarskim do sześciu miesięcy, jak zatrudnieni na czas nieokreślony?
Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Wynika to z art. 6 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C1BE8B9680C640A07CAF90D780351F0F?id=176768]ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.)[/link]. Zasiłek przysługuje przez okres niezdolności do pracy z powodu choroby, ale nie dłużej niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność spowodowana została gruźlicą lub trwa w czasie ciąży – nie dłużej niż przez 270 dni.Zatrudniony na umowę o pracę emeryt może pobierać zasiłki chorobowe tylko w czasie trwania stosunku pracy. Po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego nie będą mu się należały. Zasiłek chorobowy nie przysługuje bowiem, jeżeli niezdolny do pracy ma ustalone prawo do emerytury lub renty z racji niezdolności do pracy (art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy). Jeżeli...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL