fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 62 z 21 kwietnia 2009

[b]Ustawa [/b](poz. 504) z 20 marca o bezpieczeństwie imprez masowych; wejdzie w życie 1 sierpnia, a niektóre przepisy 1 sierpnia 2010 r.
[b]Rozporządzenie Rady Ministrów [/b](poz. 505) z 14 kwietnia zmieniające rozporządzenie w sprawie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej; weszło w życie 22 kwietnia.
[b]Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów[/b] (poz. 506) z 10 kwietnia zmieniające rozporządzenie w sprawie norm wyżywienia i przypadków, w których funkcjonariusze Agencji Wywiadu otrzymują wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie; 6 maja.
[b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 507 – 516):
- [b]finansów[/b] z 3, 8, 10 i 11 kwietnia, w sprawie:
– postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa,
– uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych; te dwa 6 maja,
– zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów),
– przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (zmiana); oba 21 kwietnia,
- [b]obrony narodowej[/b] z 8 kwietnia zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką na stanowiska służbowe w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny; 6 maja,
- [b]pracy i polityki społecznej[/b] z 17 kwietnia w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej; 21 kwietnia,
- [b]rolnictwa i rozwoju wsi[/b] z 2 kwietnia w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb; 6 maja,
- [b]spraw wewnętrznych i administracji[/b], z 7 i 15 kwietnia, w sprawie:
– otrzymywania wyżywienia przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (zmiana),
– należności i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej oddelegowanym do pełnienia służby poza granicami kraju; oba 6 maja,
- [b]zdrowia [/b]z 1 kwietnia zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych; 6 maja, a niektóre przepisy 1 czerwca.
[b]Wyrok Trybunału Konstytucyjnego [/b](poz. 517) z 7 kwietnia (P 53/08) o niezgodności z ustawą i konstytucją § 12 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych; przepis stracił moc 21 kwietnia.
Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=308511]DzU. nr 62[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA