fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rodzina

Jak dochodzi do małżeńskiej separacji

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Po to, by sąd orzekł o separacji małżonków, oboje muszą złożyć zgodny wniosek albo jedno z nich - pozew.
[b]Chciałabym się dowiedzieć, jak przebiega postępowanie sądowe w sprawie separacji?[/b]
Zgodnie z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=48FB385DAEAB04023382BCAED9F2CE3D?id=70930]kodeksem postępowania cywilnego[/link] sprawa sądowa o separację może przebiegać na dwa sposoby:
- w formie zwykłego procesu lub
- w trybie nieprocesowym.
Wszystko zależy od pisma, które spowoduje rozpoczęcie postępowania. Możliwe jest bowiem:
- [b]złożenie zgodnego wniosku małżonków o ustanowienie separacji (tryb nieprocesowy)[/b] lub
- [b]wszczęcie procesu wskutek złożenia pozwu o separację przez jednego z małżonków (tryb procesowy)[/b].
[b]W postępowaniu o separację nie jest dopuszczalne powództwo wzajemne.[/b]
Zarówno w jednym jak i drugim trybie postępowania zainteresowani muszą wykazać, że doszło do zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, a więc do ustania więzi duchowej, ekonomicznej i fizycznej. Nie trzeba natomiast wykazywać, że rozkład pożycia jest trwały (bo wtedy mógłby być już orzeczony rozwód).
Zarówno wniosek jak i pozew w sprawie separacji składa się do sądu okręgowego.
[srodtytul]W trybie procesowym[/srodtytul]
W postępowaniu procesowym wpis sądowy wynosi 600 zł. Sąd rozstrzyga sprawę na rozprawie wydając wyrok. Jeżeli małżonkowie nie zrezygnują z orzeczenia winy, sąd orzeka, który z małżonków jest winny rozkładowi pożycia. To znacząco wydłuża czas trwania postępowania (trzeba m.in. przeprowadzić postępowanie dowodowe).
Dodatkowo sąd może orzec także w zakresie:
- alimentów na rzecz dzieci lub na rzecz drugiego małżonka,
- władzy rodzicielskiej,
- podziału majątku, mieszkania lub przyznania go na rzecz jednego z małżonków,
- kontaktów z dzieckiem,
- korzystania ze wspólnego mieszkania.
Gdy jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu, wówczas - jeśli tylko jest to uzasadnione - sąd orzeka rozwód.
Warto wiedzieć, że postępowaniu procesowym sąd nie orzeknie separacji, jeśli na jej skutek miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
Jeżeli sąd nabierze przekonania, że są szanse na utrzymanie pożycia małżeńskiego, zawiesza postępowanie. Zawieszenie takie może nastąpić tylko raz w toku postępowania.
Jeżeli pozwany uznaje żądanie pozwu, a małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może ograniczyć postępowanie dowodowe do przesłuchania stron.
Na każdym etapie postępowania o separację sąd może skierować strony do mediacji w celu ugodowego załatwienia spornych kwestii dotyczących zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz spraw majątkowych podlegających rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód lub separację.
[srodtytul]W trybie nieprocesowym[/srodtytul]
W trybie nieprocesowym sąd nie wydaje wyroku, lecz postanowienie. Aby sprawa mogła toczyć się w tym trybie nie wystarczy zgoda obojga małżonków na separację. Warunkiem koniecznym jest również, aby nie mieli oni wspólnych małoletnich dzieci.
W tym trybie wpis sądowy wynosi 100 zł. Sprawy toczą się zazwyczaj o wiele szybciej. Często ograniczają się do jednej rozprawy.
Sąd nie orzeka, kto jest winny rozkładu pożycia.
Jeżeli istnieje zgoda małżonków sąd może dodatkowo orzec w zakresie:
- podziału majątku i podziału mieszkania lub przyznania go jednemu z małżonków,
- korzystania ze wspólnego mieszkania,
- alimentów na małżonka pozostającego w niedostatku.
[srodtytul]Można się odwoływać[/srodtytul]
W trybie nieprocesowym jak i procesowym można składać apelację. W drugiej instancji rozpatruje ją sąd apelacyjny.
[b]W sprawie o separację nie jest dopuszczalna skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.[/b]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA