fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Obowiązki sprawozdawcze wójta

Fotorzepa, Bartosz Jankowski
Informację o wykonaniu budżetu należy ogłosić w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Obowiązek ten spoczywa na właściwym organie wykonawczym
O tym oraz o innych obowiązkach związanych ze sporządzeniem informacji z wykonania budżetu za 2008 r. przypomina Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie. Sprawozdanie, które do 20 marca należy przekazać właściwej radzie oraz regionalnej izbie obrachunkowej, jest następnie badane pod kątem kompletności, zgodności zawartych w nim dochodów i wydatków z planem oraz z innymi sprawozdaniami (składanymi w ciągu roku budżetowego).
[srodtytul]Skonsolidowany bilans[/srodtytul] Ponadto wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu (województwa) powinien sporządzić bilans z wykonania budżetu podległej gminy (powiatu, województwa). Bilanse te należy przekazać właściwej regionalnej izbie obrachunkowej do 30 kwietnia.
W tym samym terminie należy sporządzić i przekazać do RIO sprawozdanie finansowe łączne dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych. Zasady sporządzania tych bilansów i sprawozdań łącznych określa rozporządzenie ministra finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie zwraca uwagę, że sporządzając te bilanse, należy uwzględnić zmiany wprowadzone w roku ubiegłym przez [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=269285]rozporządzenie ministra finansów z 15 kwietnia 2008 r. nowelizujące wspomniane rozporządzenie (DzU nr 72, poz. 422)[/link]. Ponadto trzeba pamiętać o przygotowaniu skonsolidowanego bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Sporządza się go w złotych i groszach i przekazuje do regionalnej izby obrachunkowej w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania ostatniego sprawozdania podlegającego konsolidacji. Bilans należy przekazać zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. [srodtytul]Audyt wewnętrzny[/srodtytul] Warszawska RIO przypomina również o obowiązku sporządzania harmonogramów realizacji budżetu, do czego obliguje art. 186 ust. 5 w związku z art. 49 ust. 2 ustawy o finansach publicznych oraz § 2 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=182143]rozporządzenia ministra finansów z 24 czerwca 2006 r. w sprawie kwot, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (DzU nr 112, poz. 763)[/link]. Zgodnie z powyższymi przepisami obowiązek sporządzenia harmonogramu występuje w tych jednostkach samorządu terytorialnego, w których łączna kwota środków publicznych gromadzonych w ciągu roku kalendarzowego przekroczy 40 mln zł. [b]Jednostki te są zobowiązane jednocześnie do prowadzenia audytu wewnętrznego.[/b] RIO w Warszawie informuje też, że nie wszystkie jednostki ten obowiązek realizują. Dalsze jego niedopełnianie może być zatem potraktowane jako powtarzające się naruszenie ustaw przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), a to z kolei może być podstawą do odwołania organu wykonawczego gminy w trybie art. 96 ust. 2 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=163433]ustawy o samorządzie gminnym[/link] (przez prezesa Rady Ministrów na wniosek wojewody). [i][b]Na podstawie wyjaśnień Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 6 marca 2009 r. (RIO-0717/70/09)[/b][/i] [ramka][b]Wniosek o absolutorium[/b] [b]Regionalna izba obrachunkowa opiniuje wniosek komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) zarządowi (powiatu, województwa)[/b]. Należy go przekazać RIO wraz z pismem przewodnim przewodniczącego rady. Przygotowując wniosek, komisja rewizyjna może korzystać z całego zakresu uprawnień kontrolnych przysługujących radzie. Dokonuje oceny celowości wydatków, gospodarności, a także realizacji uchwał związanych z budżetem gminy (np. dotyczących zadań inwestycyjnych). Wniosek powinien zawierać również uzasadnienie pozostające w logicznym związku i odnoszące się wyłącznie do wykonania budżetu za 2008 r. na podstawie przedłożonych przez organ wykonawczy sprawozdań z wykonania budżetu. [/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA