fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca w samorządzie

Trzynastka dla burmistrza

Uzyskanie przez wójta dodatkowego wynagrodzenia rocznego nie zależy od podjęcia przez radę gminy specjalnej uchwały
Pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych. Przysługuje mu wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w przepisach odrębnych (art. 36 ust. 1 i 2 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=292862]ustawy o pracownikach samorządowych[/link]).
Tryb ustalania wynagrodzenia wójta, burmistrza, prezydenta, starosty oraz marszałka określają art. 8 – 10 ustawy o pracownikach samorządowych. Przepisy te przewidują, że jest ono ustalane przez właściwe rady (sejmiki) w drodze uchwały. Natomiast zasady nabywania praw do 13. pensji m.in. przez wójtów, starostów oraz marszałków określają przepisy ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym. Zgodnie z przepisami tej ustawy po przepracowaniu określonego okresu w danym roku pracownik, w tym np. wójt, z mocy prawa nabywa roszczenie o wypłatę tego świadczenia. Skoro roszczenie to powstaje z mocy prawa, ewentualna uchwała rady gminy nie ma w omawianym przypadku charakteru konstytutywnego – wyjaśnia Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych (KR RIO). Jej podjęcie przez organ stanowiący nie tworzy, nie zmienia ani nie znosi uprawnienia adresata – wójta, burmistrza, prezydenta – do dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zaspokojenie roszczenia pracownika powstającego z mocy przepisów ustawy i w wysokości przez te przepisy ustalonej następuje bowiem niezależnie od woli pracodawcy.
Tym samym można przyjąć, że przyznanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w tym stwierdzenie zajścia przesłanek skutkujących nabyciem, zgodnie z przepisami ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej jest czynnością niejako techniczną i nie wymaga podjęcia uchwały przez organ stanowiący. Taka uchwała może mieć jedynie charakter deklaratoryjny, a więc potwierdzać spełnienie przez wójta, burmistrza, prezydenta przesłanek warunkujących nabycie prawa do trzynastej pensji. [i]— na podstawie stanowiska KR RIO z 27 lutego 2009 r. oprac. cyran[/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA