fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo w firmie

Kto płaci za rozgraniczenie

W jaki sposób wyegzekwować koszty rozgraniczenia nieruchomości (m.in. wynagrodzenie dla geodety) przeprowadzonego na wniosek właściciela gruntu?
Prawo geodezyjne i kartograficzne nie zawiera żadnych przepisów regulujących zasady ponoszenia kosztów tego postępowania. Zastosowanie znajdą więc przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, a w szczególności art. 262 § 1 k.p.a., zgodnie z którym koszty postępowania obciążają wnioskodawcę. Potwierdza to [b]wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 18 maja 2005 r. (IV SA/Wa 305/05)[/b], w którym sąd stwierdził: „Koszty postępowania rozgraniczającego ponosi wnioskodawca, albowiem prowadzone jest ono na jego żądanie i w jego interesie”.Rozstrzygnięcie dotyczące kosztów powinno być zawarte w postanowieniu kończącym postępowanie rozgraniczające wydanym przez organ prowadzący postępowanie. Jeżeli koszty postępowania nie zostaną uiszczone, to podlegają ściągnięciu w trybie przepisóadministracji (Dział II Egzekucja należności pieniężnych).[i]Podstawa prawna– [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=133093]ustawa z 14...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA