fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Ostatni dzwonek na wykup lokalu służbowego

Tylko do końca roku najemcy mieszkań służbowych mogą składać wnioski o tani ich wykup na podstawie ustawy o sprzedaży mieszkań zakładowych
O terminie na złożenie wniosku powinni pamiętać lokatorzy mieszkań Skarbu Państwa, ale nie wszystkich. Chodzi o te, które znajdują się w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Należą do nich przede wszystkim: Straż Graniczna, straż pożarna, Służba Więzienna, policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zarządy dróg, szkół podstawowych i średnich, zakłady budżetowe, placówki zdrowia. Jednostki te dysponują tysiącami lokali, ale nikt jeszcze nie policzył, ile ich jest tak naprawdę. Przykładowo: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji posiada 1183 tego typu mieszkań w 27 wielorodzinnych budynkach (dane nie obejmują lokali, którymi dysponują służby podległe ministerstwu). Do tej pory MSWiA sprzedało 357 lokali.
Z kolei miasto Kraków (jako reprezentant Skarbu Państwa) ma pięć nieruchomości. Obecnie są one w trwałym zarządzie: ABW, policji oraz aresztu śledczego.
Mieszkania służbowe sprzedaje się na podstawie różnych przepisów branżowych, a jeśli ich nie ma – na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami. W wielu wypadkach te regulacje przewidują znacznie mniej korzystne zasady wykupu aniżeli ustawa z 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych osób prawnych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (DzU z 2001, nr 4, poz. 24 ze zm.). Przewiduje ona wysokie bonifikaty w cenie mieszkania, a mianowicie 6 proc. za każdy rok pracy u zbywcy (lub jego poprzednika prawnego) i 3 proc. za każdy rok najmu tego mieszkania. Łączny upust w cenie nie może przekroczyć 95 proc. Co ważne, jeżeli mieszkanie kupuje emeryt, rencista, wdowa (wdowiec) po nim (po niej) cena sprzedaży zawsze wynosi 5 proc. jego wartości. Jest więc, o co się bić.
Wniosek może złożyć osoba zajmująca mieszkanie Skarbu Państwa, które jest w trwałym zarządzie wymienionych jednostek, oraz zaliczona przez ustawę do grona uprawnionych (patrz ramka). Pod warunkiem jednak, że zrobi to do końca 2008 r. (art. 10 ustawy).
– Wniosek składa się do jednostki, która dysponuje lokalem, czyli jeżeli jest miejska komenda policji, to do niej powinien on wpłynąć – mówi Janusz Bubak, kierownik referatu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Krakowie. Ta rozpatruje go i albo wyraża zgodę na sprzedaż, albo odmawia. Jeżeli zdecyduje się zbyć lokal, występuje do reprezentanta Skarbu Państwa (najczęściej w tym wypadku będzie to starosta), żeby podjął decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości lub jej części, której dotyczy wniosek. – Zwykle – dodaje Bubak – taka decyzja to czysta formalność. Najważniejsze więc jest uzyskanie zgody jednostki, która ma nieruchomość w zarządzie (np. szpitala, zarządu dróg, policji).
Ustawa daje bowiem tylko prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu. Oznacza to, że jeżeli dana jednostka zdecyduje się sprzedać lokal, to musi w pierwszej kolejności zaproponować jego nabycie osobie uprawnionej, która złożyła wniosek o wykup lokalu. Gdyby tego nie zrobiła i zbyła lokal komuś innemu, to taka sprzedaż będzie nieważna z mocy przepisów ustawy z 2000 r.
Jeżeli więc np. policja czy szpital odmówi sprzedaży lokalu, to osoba, która złożyła wniosek, nie może się od tej decyzji odwołać. Tak mogą natomiast zrobić np. spółdzielcy. Im przepisy dają bowiem nie prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu, ale roszczenie. Kiedy spółdzielnia nie realizuje wniosku o wykup lokalu, mogą wystąpić do sądu. Wyrok sądowy może zaś zastąpić oświadczenie woli spółdzielni. Tym samym można ją przymusić do sprzedaży.
Masz pytanie, wyślij e-mail do autorki r.krupa@rp.pl
Przepisy do grona osób uprawnionych do wykupu lokalu zaliczają (art. 2 pkt 2 ustawy z 15 grudnia 2000 r.):
- najemcę, który ma zawartą umowę najmu na czas nieoznaczony albo też decyzję administracyjną o przydziale,
- stale zamieszkujących z najemcą aż do jego śmierci małżonków, rodzeństwo, dzieci, wnuki, rodziców, dziadków, przysposabiających albo przysposobionych,
- inne osoby pozostające ze zmarłym najemcą (w chwili jego śmierci) we wspólnym gospodarstwie domowym,
- pracownika podmiotu sprzedającego (albo jego poprzednika prawnego), z którym zbywca przed 12 listopada 1994 r. zawarł umowę na czas oznaczony związaną ze stosunkiem pracy.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA