fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Pośrednik turystyczny z zerową stawką VAT

123RF
Agent, który pośredniczy w sprzedaży wycieczek do krajów leżących poza terytorium Unii Europejskiej, powinien stosować obniżoną stawkę podatku w wysokości zero proc.

Świadczymy usługi pośrednictwa w rezerwacji wycieczek do krajów pozaunijnych na rzecz touroperatorów. Z jaką stawką VAT powinniśmy wystawiać faktury? – pyta czytelniczka.

Z podobnym problemem zmierzył się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 17 grudnia 2014 r. (I SA/Op 650/14, orzeczenie nieprawomocne). Sąd uznał, że agent turystyczny, który pośredniczy w sprzedaży imprez turystycznych dokonywanych poza terytorium Unii Europejskiej, powinien stosować obniżoną stawkę VAT w wysokości zero proc. Podstawą wyroku jest § 6 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia ministra finansów z 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (DzU z 2013 r., poz. 1719).

Spółka miała wątpliwości

Spółka będąca podatnikiem VAT wystąpiła o udzielenie interpretacji indywidualnej w zakresie stawki VAT dotyczącej pośrednictwa w sprzedaży imprez turystycznych organizowanych zarówno na terytorium Unii Europejskiej, jak i poza terytorium Wspólnoty. Wynagrodzenie za sprzedawane wycieczki było ustalone prowizyjnie. Zdaniem spółki usługi pośrednictwa podlegają opodatkowaniu według stawki podstawowej bez względu na miejsce położenia sprzedawanej imprezy. Jednocześnie spółka podniosła argument, że pośrednictwo w sprzedaży wycieczek nie jest usługą turystyczną podlegającą opodatkowaniu marżą, w tym stawką zero proc. na podstawie art. 119 ust. 8 ustawy o VAT, tj. w zakresie, który dotyczy usług świadczonych poza terytorium Unii Europejskiej.

Zdaniem organów

Z tym stanowiskiem nie zgodziła się Izba Skarbowa w Łodzi w interpretacji z 2 czerwca 2014 r. (IPTPP2/443-239/ 14-2/PR) w części dotyczącej stawki VAT od pośrednictwa w zakresie sprzedaży imprez turystycznych odbywanych poza terytorium Wspólnoty. Organ podatkowy powołał się na § 6 ust. 1 pkt 7 ww. rozporządzenia ministra finansów z 23 grudnia 2013 r., zgodnie z którym obniżoną do wysokości zero proc. stawkę podatku stosuje się również do usług świadczonych przez pośredników działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, jeżeli pośredniczą oni w transakcjach dokonywanych poza terytorium Unii Europejskiej. Organ podatkowy stwierdził również, że kwestie odnoszące się do zwolnienia z VAT usług pośrednictwa uregulowane zostały także w art. 153 dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L nr 347 z 11 grudnia 2006, s. 1, ze zm.). Zgodnie z tym przepisem państwa członkowskie zwalniają usługi świadczone przez pośredników działających w imieniu i na rzecz osoby trzeciej, jeśli pośredniczą oni w transakcjach, o których mowa w rozdziałach 6, 7 i 8, lub w transakcjach dokonywanych poza terytorium Wspólnoty.

Podatnik złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu w części dotyczącej ustalenia stawki VAT od pośrednictwa w sprzedaży imprez turystycznych, które odbywały się poza Wspólnotą. Podatnik argumentował m.in., że zgodnie z art. 28n ust. 1 ustawy o VAT miejscem świadczenia usług turystyki, o których mowa w art. 119 ust. 1, jest miejsce, gdzie usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej. Nie jest to zatem miejsce, gdzie usługi faktycznie są wykonywane.

Sąd rozstrzygnął

Sąd oddalił skargę podatnika. Istota sporu sprowadziła się do odpowiedzi na pytanie, czy usługi sprzedaży imprez turystycznych świadczone przez agentów turystycznych, działających w imieniu i na rzecz podatnika w zakresie imprez turystycznych organizowanych poza terytorium Wspólnoty, powinny być opodatkowane stawką podatku w wysokości 23 proc. (zgodnie ze stanowiskiem spółki) czy stawką zero proc. (zgodnie ze stanowiskiem Izby Skarbowej w Łodzi).

W uzasadnieniu wyroku sąd wskazał, że wprowadzenie stawki zero proc. do usług świadczonych przez pośredników działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, jeżeli pośredniczą oni w transakcjach dokonywanych poza terytorium Unii Europejskiej, wynika z art. 153 dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Ponadto dla potrzeb ustalenia stawki VAT w przedmiotowej sprawie skład orzekający przyjął, że poprzez czynności agenta turystycznego należy rozumieć również „pośrednictwo" w sprzedaży imprez turystycznych, o którym mowa w 6 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia ministra finansów z 23 grudnia 2013 r.

Podsumowując, w ocenie sądu „(...) agent turystyczny jest pośrednikiem w sprzedaży usług turystycznych organizowanych przez skarżącą. Zatem, stosownie do przywołanych przepisów prawa, usługi świadczone przez agenta, który w opisanej sytuacji występuje jako pośrednik działający w imieniu i na rzecz skarżącej, będą opodatkowane obniżoną do wysokości zero proc. stawką VAT, jeżeli pośredniczy on w transakcjach dokonywanych poza terytorium Unii Europejskiej".

Autor jest doradcą podatkowym, współpracownikiem Vattax sp. z o.o.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA