fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Przychód nie pomniejszy wartości początkowej środka trwałego

www.sxc.hu
Zwrot przez najemcę nakładów przewyższających koszty wykończenia inwestycji przez wynajmującego jest przychodem na zasadach ogólnych.

Taki wniosek wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach z 29 grudnia 2014 r. (IPPBI/1/423-34/14/ZK).

W ramach swojej działalności gospodarczej podatnik buduje budynki, które następnie przeznacza na wynajem. Pomieszczenia wewnątrz budynku mogą zostać przystosowane do indywidualnych potrzeb najemcy. Zawierając umowy z najemcami, podatnik określa, jakie prace wykończeniowe powinny zostać przeprowadzone w wynajmowanych pomieszczeniach. Koszty związane z wykonaniem prac wykończeniowych są pierwotnie ponoszone przez podatnika (jako wynajmującego). Następnie podatnik otrzymuje zwrot poniesionych nakładów od najemcy. Kwota zwrotu może być ustalona w umowach pomiędzy wynajmującym a najemcą w stałej wysokości (tj. niezależnie od faktycznych wydatków poniesionych przez podatnika na realizację prac wykończeniowych). W związku z tym występują sytuacje, w których kwota otrzymanego od najemcy zwrotu przewyższa poniesione przez podatnika wydatki na przeprowadzenie prac wykończeniowych.

Podatnik powziął wątpliwość, w jaki sposób na potrzeby podatkowe potraktować nadwyżkę zwrotu otrzymanego od najemcy ponad wartość wydatków poniesionych na prace wykończeniowe. W jego ocenie ta nadwyżka powinna korygować wartość początkową środków trwałych (tj. powinna pomniejszać wartość początkową budynku).

Z takim stanowiskiem nie zgodziła się izba skarbowa. W ocenie organu podatkowego nadwyżka zwrotu otrzymanego od najemcy nad wydatkami poniesionymi przez wynajmującego jest przychodem na ogólnych zasadach (zgodnie z którymi przychodami są w szczególności otrzymane środki pieniężne). Ta nadwyżka nie będzie zatem wpływała na wartość początkową środków trwałych.

Komentarz eksperta

Kamil Januszek, starszy konsultant w dziale prawnopodatkowym PwC

Poruszone w przywołanej interpretacji podatkowej zagadnienie – choć wydawałoby się, że dotyczy specyficznych kwestii występujących w branży budowlanej – należy do jednej z wątpliwości często pojawiających się u podatników realizujących nowe inwestycje. Chodzi o to, czy wartość początkową środków trwałych należy skorygować o przychody związane z realizowaną inwestycją. Ten temat ma wymiar praktyczny dla wielu podatników, ponieważ w związku z przeprowadzaną inwestycją mogą oni uzyskiwać różnego rodzaju przychody (przykładowo można wymienić przychody ze sprzedaży produktów otrzymanych w ramach rozruchu próbnego środków trwałych czy przychody ze sprzedaży złomu i odpadów odzyskanych w trakcie realizacji inwestycji).

Stanowisko przedstawione w tym zakresie w przywołanej interpretacji można uznać za uzasadnione. W świetle art. 22g ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4 ustawy o PIT oraz art. 16 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy o CIT wartością początkową środków trwałych jest koszt ich wytworzenia, na który składa się m.in. wartość zużytych do wytworzenia środków trwałych rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, koszty wynagrodzeń i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Definicja wartości początkowej ma zatem charakter otwarty (o czym decyduje zwrot „i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych"). Tym niemniej z wyliczenia wynika, że na wartość początkową środków trwałych składają się wyłącznie pozycje kosztowe. Ustawodawca nie przewiduje, aby wartość początkową środków trwałych korygować o przychody związane z realizowaną inwestycją. Nie ma więc podstaw prawnych, aby tego typu przychody wpływały na wartość początkową środków trwałych.

Można to odnieść do przedmiotu interpretacji – w związku z realizacją inwestycji podatnik otrzymuje bowiem przychód, który nie powinien korygować wartości początkowej budynku. Ten przychód należy natomiast zaliczyć do przychodów podatkowych na ogólnych zasadach wynikających z ustaw podatkowych (tj. jeżeli jest to przychód związany z działalnością gospodarczą, to powstaje on w dniu wydania rzeczy, nie później niż w dniu wystawienia faktury lub otrzymania zapłaty). Pogląd ten znajduje potwierdzenie w praktyce podatkowej. Przykładowo w interpretacji indywidualnej z 23 października 2012 r. (IPPB5/423-600/12-2/IŚ) Izba Skarbowa w Warszawie wskazała, że: „(...) przepis updop nie dopuszcza korygowania wartości początkowej środka trwałego o przychody ze sprzedaży – w rozpatrywanej sprawie gazu uzyskanego w rozruchu próbnym i sprzedaży uszkodzonych maszyn czy narzędzi. Przychód, jaki uzyska spółka w efekcie produkcji testowej gazu na odwiercie oraz z tytułu ewentualnej sprzedaży uszkodzonych maszyn w trakcie prowadzenia odwiertów, winien być określany w dacie sprzedaży". W praktyce przyjęcie takiego stanowiska może prowadzić do powstania różnic pomiędzy wartością początkową środków trwałych na potrzeby księgowe i podatkowe. W związku z tym warto każdorazowo analizować, czy wartość początkowa środków trwałych na potrzeby księgowe została obliczona zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawach podatkowych.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA