fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Nagroda w konkursie dla pracownika z 10-proc. PIT

www.sxc.hu
Od wartości wygranych organizator musi pobrać zryczałtowaną daninę. Niezależnie od tego, czy zwycięzcą jest pracownik, kontrahent czy samozatrudniony.

Przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) zamierza zorganizować konkurs na najlepszego sprzedawcę. Będą w nim mogli wziąć udział nie tylko pracownicy przedsiębiorcy, ale również pracownicy jego kontrahentów oraz współpracujący z przedsiębiorcą w ramach własnych firm przedstawiciele handlowi. Czy przedsiębiorca jest obowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagród? – pyta czytelnik.

Przychody z tytułu wygranych w konkursach są co do zasady opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10 proc. (zob. art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT). Do poboru tego podatku obowiązane są jako płatnicy podmioty wręczające nagrody (najczęściej organizatorzy konkursów).

Zwolnienie dla wygranej w radiowym quizie

Wyjątek od zasady opodatkowania wygranych w konkursach dotyczy wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł. Takie wygrane są zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

Zwolnienie to jednak nie ma zastosowania w sytuacji opisanej przez czytelnika, gdyż konkurs nie jest organizowany i emitowany (ogłaszany) przez środki masowego przekazu. Nie jest też konkursem z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu.

Trzy grupy

W przedstawionej sytuacji nagrody w konkursie mogą być przekazane trzem grupom osób: pracownikom przedsiębiorcy, pracownikom jego kontrahentów oraz kontrahentom przedsiębiorcy będącymi osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.

Najprostsza jest sytuacja w przypadku nagród przekazywanych pracownikom kontrahentów przedsiębiorcy – od wartości nagród przedsiębiorca jako płatnik obowiązany jest pobrać 10-proc. zryczałtowany podatek dochodowy.

Ze stosunku pracy...

W przypadku nagród przekazywanych pracownikom przedsiębiorcy pojawia się pytanie, czy przychód z tego tytułu jest przychodem ze stosunku pracy. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT do przychodów ze stosunku pracy zalicza się bowiem każde świadczenie, które zostało otrzymane w związku z pozostawaniem w stosunku pracy z danym pracodawcą (zob. przykładowo interpretację Izby Skarbowej w Katowicach z 14 czerwca 2010 r., IBPBII/1/415-251/ 10/BD).

W przeszłości organy podatkowe przyjmowały najczęściej, że decydujące znaczenie w tej kwestii ma to, czy wygrana w konkursie jest konsekwencją wykonywania obowiązków pracowniczych. Obecnie jednak w wyjaśnieniach organów podatkowych dominuje stanowisko, że decydujące znaczenie ma to, czy konkurs kierowany jest wyłącznie do pracowników, czy też mogą w nim brać udział również inne osoby niebędące pracownikami. Tylko w tym pierwszym przypadku przychody z tytułu nagród w konkursach uznaje się za przychody ze stosunku pracy (zob. przykładowo interpretację Izby Skarbowej w Poznaniu z 20 grudnia 2010 r., ILPB1/415-1058/10-2/IM), niezależnie od tego, czy udział w konkursie pozostaje w związku z zakresem obowiązków wynikających ze stosunku pracy (zob. przykładowo interpretację Izby Skarbowej w Warszawie z 14 grudnia 2012 r., IPPB2/415-857/12-2/JG).

Inaczej organy podatkowe traktują konkursy, w których oprócz pracowników przedsiębiorcy udział mogą brać inne osoby.

...albo z innych źródeł

Przychody z nagród w takich konkursach są zdaniem organów podatkowych przychodami z innych źródeł (zob. art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o PIT), które co do zasady opodatkowane są 10-proc. zryczałtowanym podatkiem dochodowym (zob. art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT). Stanowisko takie zajmują na ogół organy podatkowe, czego przykładem może być interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 5 sierpnia 2008 r. (IPPB2/415-698/08-4/MG) czy interpretacja Izby Skarbowej w Łodzi z 1 lutego 2013 r. (IPTPB1/415-675/12-2/KO). W pierwszej z tych interpretacji czytamy, że „gdy konkurs będzie adresowany zarówno do pracowników, jak i osób, które nie są pracownikami wnioskodawcy, możliwość wzięcia udziału w konkursie nie będzie wynikać z łączącego wnioskodawcę z laureatami konkursu stosunku pracy. Zatem w tym przypadku będziemy mieli do czynienia z konkursem w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych".

Taka właśnie sytuacja ma miejsce w przedstawionym stanie faktycznym. Jeżeli zatem przyjęlibyśmy stanowisko aktualnie reprezentowane przez organy podatkowe, to także w przypadku nagród w konkursie przekazywanych własnym pracownikom przedsiębiorca obowiązany byłby pobierać 10-proc. zryczałtowany podatek dochodowy.

Gdy zwycięży firma

Z kolei w przypadku nagród w konkursie przekazywanych kontrahentom przedsiębiorcy będącym osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą pojawia się wątpliwość, czy przychodów z nagród osiąganych przez te osoby nie należy traktować jako przychodów z działalności gospodarczej. W takim przypadku przedsiębiorca nie pobierałby 10-proc. zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagród.

W kwestii tej wypowiedział się niedawno Naczelny Sąd Administracyjny. W wyroku z 20 stycznia 2015 r. (II FSK 232/13) czytamy, że „nie ma żadnych podstaw, aby z zakresu znaczeniowego zwrotu frazeologicznego „»wygrane w konkursach« wyłączyć nagrody związane z działalnością gospodarczą. (...) Gdyby ustawodawca z zakresu art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. chciał wyłączyć nagrody i wygrane otrzymane w konkursach związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez ich uczestników, uczyniłby to poprzez stosowny zapis w treści tego przepisu. Brak takiego zapisu oznacza, że związek konkursu z działalnością gospodarczą podatnika nie wpływa na sposób opodatkowania wygranej (nagrody) (...) W konsekwencji za uprawniony należy uznać wniosek, że jeżeli skarżąca spółka organizuje przedsięwzięcie spełniający wymogi przypisane właśnie konkursowi, to otrzymane przez uczestników wygrane stanowią przychód z konkursu. Tego zaś rodzaju przychód podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym bez względu na fakt, czy uzyskał go przedsiębiorca czy też osoba nieprowadząca działalności gospodarczej". Oznacza to, że również w tym zakresie od wartości przekazywanych nagród przedsiębiorca, o którym mowa, jest obowiązany pobierać 10-proc. zryczałtowany podatek dochodowy.

Trzeba potrącić

Reasumując – od wartości nagród przekazywanych wszystkim trzem grupom osób uczestniczących w konkursie przedsiębiorca będzie obowiązany pobierać 10-proc. zryczałtowany podatek dochodowy. Nie ma tu bowiem zastosowania zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, a jednocześnie we wszystkich trzech przypadkach wygrane w konkursie zalicza się do przychodów, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT.

Autor jest doradcą podatkowym

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA