fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Przy płatnościach na zalesienie ważne są terminy

Fotorzepa, Robert Wójcik Robert Wójcik
Spóźnione poinformowanie o zmianie właściciela działki spowodowało wstrzymanie płatności na zalesienie.

W bardzo dotkliwy sposób beneficjent przekonał się, jaką wagę przepisy o płatnościach na zalesienie przykładają do przestrzegania terminów.

Te przepisy zawiera rozporządzenie Rady Ministrów z 2004 r. wydane na podstawie ustawy z 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji. Zobowiązują one m.in. do wykonania zalesienia i jego pielęgnacji przez pięć lat od tej daty oraz przez 20 lat od uzyskania pierwszej płatności.

Ryszard Ś. wystąpił o nią jeszcze w 2006 r. Zadeklarował, że zalesi 1,10 ha. Dostał pieniądze, a w następnych latach przyznawano mu kolejne płatności. Podpisując w Biurze Powiatowym ARiMR w Busku formularz wniosku o ich przyznanie, potwierdził, że zna zasady, na jakich są przyznawane. Zobowiązał się też do niezwłocznego informowania agencji na piśmie o każdym fakcie, który ma wpływ na przyznanie płatności i jej wypłacanie oraz o każdej zmianie stanu faktycznego lub prawnego.

Sześć lat później, 12 grudnia 2012 r., Ryszard Ś. darował aktem notarialnym las swojej córce, wtedy uczennicy. 13 lutego 2013 r. akt wpłynął do Biura Powiatowego ARiMR, ale Ryszard Ś. usłyszał, że płatności wstrzymano i musi zwrócić dotychczas pobrane pieniądze. Nie zgłosił bowiem przeniesienia własności gruntu w terminie 35 dni. Rozporządzenie RM z 2004 r. przewiduje, że płatność na zalesianie zostaje wstrzymana i ma być zwrócona w pełnej wysokości za cały okres jej pobierania w razie przeniesienia własności lub współwłasności działek rolnych bądź ich części na producenta rolnego niespełniającego warunków do jej przyznania. Jeśli natomiast je spełnia, może się ubiegać o kontynuację płatności. Wtedy w terminie 35 dni od przeniesienia własności musi złożyć taki wniosek i zobowiązać się do realizacji zobowiązań poprzedniego właściciela.

Ryszard Ś. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. Córka, która przejęła gospodarstwo, jest uczennicą i niezłożenie przez nią wniosku było niezawinione – stwierdził. Termin do złożenia wniosku o kontynuację płatności powinien więc być przywrócony. Tym bardziej że formularz wniosku o przyznanie płatności wskazywał jedynie, iż zgłoszenie zmian powinno nastąpić niezwłocznie, bez podania terminu.

WSA w Kielcach i następnie Naczelny Sąd Administracyjny (sygnatura akt: II GSK 99/14) oddaliły skargi.

– Przepisy rozporządzenia z 2004 r., z których wynika, jak postępować w razie zmiany właściciela zalesionej działki, są jasne i klarowne – powiedział sędzia NSA Andrzej Kuba. – Osoba ubiegająca się o płatność musi je znać, zwłaszcza gdy została o nich poinformowana. Zostały one tak skonstruowane, że muszą być interpretowane ściśle. Termin do zgłoszenia zmian jest taki krótki, ponieważ chodzi o pewność, że następca właściciela zalesionej działki będzie ją nadal pielęgnował – wyjaśnił sędzia. Dlatego jest to termin nieprzywracalny, a niedotrzymanie go powoduje wygaśnięcie uprawnień do przyznania płatności.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA