Zakaz konkurencji i tajemnica przedsiębiorstwa: Kto reprezentuje spółkę wobec pracowników

www.sxc.hu
Wyznaczenie osoby do dokonywania za zatrudniającą spółkę czynności prawnych z zakresu prawa pracy może nastąpić w każdy sposób dostatecznie ujawniający taką wolę reprezentowanego pracodawcy i nie wymaga udzielenia pisemnego pełnomocnictwa.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 10 czerwca 2014 r., II PK 207/13.

Powód zawarł z pozwaną spółką z o.o. umowę o zakazie konkurencji. Umowa została podpisana w imieniu pozwanego przez J.S., który pełnił funkcję dyrektora generalnego pozwanej i był osobą upoważnioną do podejmowania w imieniu pracodawcy czynności z zakresu prawa pracy, w tym do zawierania umów o zakazie konkurencji. Warunki umowy były konsultowane z prezesem zarządu upoważnionym do jednoosobowej reprezentacji spółki.

Powód wniósł o zasądzenie na jego rzecz odszkodowania wynikającego z umowy o zakazie konkurencji. Sąd rejonowy uwzględnił powództwo.

Pozwana wniosła apelację, podnosząc, że umowa o zakazie konkurencji nie była ważna, gdyż J.S. nie miał pisemnego upoważnienia do zawarcia umowy w imieniu spółki, co jest sprzeczne z art. 99 § 2 kodeksu cywilnego.

Sąd okręgowy oddalił apelację, uznając na podstawie zebranego materiału dowodowego, że zgodnie z przyjętą w pozwanej sp...

Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL