Decyzję podatkową może podpisać tylko upoważniony urzędnik

Ordynacja podatkowa w art. 143 § 1 stanowi, że organ podatkowy może upoważnić swojego pracownika do załatwiania spraw administracyjnych w jego imieniu i w ustalonym zakresie.
www.sxc.hu
Pracownik organu podatkowego, który składa swój podpis na rozstrzygnięciu, powinien wskazać dokument zezwalający na dokonanie tej czynności, wydany przez naczelnika urzędu skarbowego.

Otrzymaliśmy decyzję wydaną przez organ podatkowy – naczelnika urzędu skarbowego, ale podpisaną przez kierownika komórki ds. VAT. Decyzja dotyczy określenia wysokości zobowiązania podatkowego. Czy kierownik podpisujący tę decyzję nie powinien wskazać swojego upoważnienia? – pyta czytelnik.

Zgodnie z art. 13 § 1 pkt 1 ordynacji podatkowej (dalej: o.p.) organem podatkowym pierwszej instancji, stosownie do swojej właściwości, jest naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa.

Zgodnie z zasadą szybkości postępowania

Z kolei zgodnie z zasadami prawa podatkowego organy podatkowe mają obowiązek działać wnikliwie i szybko, posługując się przy tym możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do załatwienia sprawy. Zasada szybkości postępowania podatkowego jest realizowana m.in. poprzez upoważnianie konkretnych pracowników organu podatkowego do załatwienia spraw w imieniu tego organu....

Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL