fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kultura

REGULAMIN KONKURSÓW SMS

Regulamin określa zasady organizacji konkursów SMS prowadzonych przez Gremi Media Sp. z o. o. Podmiotem urządzającym konkursy na zasadach określonych w regulaminie jest Gremi Media Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XII Wydział Rejestrowy pod numerem KRS 0000134482, NIP 522-010-36-73, kapitał zakładowy 8.740.000,00 (osiem milionów siedemset czterdzieści tysięcy złotych). Dane osobowe przekazywane Gremi Media Sp. z o. o. przez uczestników konkursów będą przez nią przetwarzane w szczególności celem: a. realizacji konkursu, b. wyłonienia zwycięzców konkursu, c. doręczenia nagród. Przystępując do udziału w danym konkursie uczestnik wyraża zgodę w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2002 r., numer 101, pozycja 926 z późniejszymi zmianami) na przetwarzanie jej danych osobowych do celów marketingowych. Przystępując do udziału w danym konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w zapowiedzi danego konkursu. Udział uczestnika małoletniego w konkursie jest dozwolony wyłącznie za zgodą jego przedstawiciela ustawowego. Na łamach „Rzeczpospolitej", „Życia Warszawy", „Gazety Giełdy Parkiet" oraz na stronach internetowych: www.rp.pl, www.zw.com.pl, www.parkiet.com będą ogłaszane zapowiedzi danych konkursów. Każda zapowiedź będzie dotyczyła jednego, odrębnego konkursu. Każda zapowiedź będzie zawierała: a. datę i czas przeprowadzenia konkursu, b. zasady konkursu, c. rodzaj oraz liczbę nagród i zasady wyłaniania zwycięzców konkursu, d. numer telefonu, pod który należy wysłać SMS, format wysłania SMS (elementy oraz ich kolejność) oraz koszt wysłania SMS, e. termin i miejsce odbioru nagród.
W danym konkursie wezmą udział jedynie uczestnicy, którzy zamieszczą w treści SMS wymagane elementy oraz wyślą SMS w terminie umożliwiającym jego dotarcie na serwer podmiotu przyjmującego SMS, w ściśle określonym czasie, ponadto spełnią inne wymagania określone w zapowiedzi danego konkursu. Za chwilę dotarcia SMS do organizatora uważa się chwilę jego wpływu na serwer wyspecjalizowanego podmiotu obsługującego ruch SMS.
Nadawcy SMS, które dotrą do organizatora przed lub po wskazanym terminie, nie będą brali udziału w konkursie. Organizator nie zwraca kosztów wysłania SMS.
Zwycięzcami danego konkursu zostaną osoby, w liczbie równej liczbie nagród określonej w zapowiedzi danego konkursu, które spełnią warunki określone w niniejszym regulaminie i zapowiedzi danego konkursu. O prawie do nagrody w danym konkursie decyduje czas i kolejność wpływu SMS na serwer wyspecjalizowanego podmiotu obsługującego ruch SMS. Jeżeli zapowiedź danego konkursu tak stanowi, konkurs może być przeprowadzany w turach, i w takim też przypadku zasady określone w niniejszym paragrafie dotyczą przyznania nagród w danej turze danego konkursu. Do każdego zwycięzcy konkursu organizator wyśle SMS powiadomienie o otrzymaniu prawa do nagrody w danym konkursie.
Nagrody będą wydawane w terminach, miejscach i na zasadach określonych w zapowiedzi danego konkursu.
Nagrody będą wydawane za pokwitowaniem, po okazaniu przez osobę uprawnioną dokumentu tożsamości i podaniu przez tę osobę numeru telefonu, z którego zostało wysłane zgłoszenie konkursowe. Nagroda może zostać odebrana osobiście albo przez osobę upoważnioną przez zwycięzcę, przy czym musi ona legitymować się pisemnym (z własnoręcznym podpisem zwycięzcy) upoważnieniem do odbioru nagrody, zawierającym imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL oraz serię i numer dokumentu tożsamości zwycięzcy i imię, nazwisko oraz serię i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej do odbioru nagrody.
W przypadku, gdy nie zostaną spełnione warunki określone wyżej lub gdy uprawniona osoba nie odbierze nagrody w określonym w zapowiedzi konkursu miejscu i terminie, prawo do otrzymania nagrody przez danego zwycięzcę wygasa.
Reklamacje dotyczące danego konkursu należy składać na adres PGremi Media Sp. z o. o., ul. Prosta 51, 02-831 Warszawa.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu niniejszego oraz zasad danego konkursu w każdym czasie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność podmiotów świadczących usługi w postaci dostępu do sieci telekomunikacyjnych.
Niniejszy regulamin zostanie udostępniony na stronach internetowych www.rp.pl, www.zw.com.pl, www.parkiet.com.
Reklama| O nas| Kontakt| Regulamin serwisu© Copyright by Gremi Media Sp. z o. o.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA