fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Poradniki

Długów sąd nie podzieli

Podział majątku dorobkowego obejmuje wyłącznie aktywa. Zasadniczo nie dotyczy wspólnych długów, zobowiązań zaciągniętych wspólnie przez męża i żonę.
Za dług, który obciążał solidarnie obu małżonków w czasie trwania wspólności, odpowiadają oni tak samo po jej ustaniu – po rozwodzie, separacji, podpisaniu intercyzy o rozdzielności, zniesieniu wspólności wyrokiem sądu albo jej ustaniu wskutek upadłości bądź ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków.
Sąd może jednak zobowiązać jednego z małżonków do spłacenia tych długów i zwolnić drugiego z obowiązku spłaty albo wskazać, w jakiej części dług ma spłacić mąż, a w jakiej żona, i uwzględnić to we wzajemnych rozliczeniach małżonków.
Jednakże rozstrzygnięcie to nie jest wiążące dla wierzyciela. Może on nadal żądać spłaty całego długu od każdego z małżonków, chyba że wyraził oficjalnie zgodę na przypisanie długu tylko jednemu z nich albo zgodził się na podział między nich. Dotyczy to, oczywiście, także kredytów bankowych, w tym zaciągniętych przez małżonków na budowę wspólnego domu czy kupno mieszkania.
Gdyby wierzyciel ściągnął dług od tego z małżonków, który wedle orzeczenia sądu o podziale majątku dorobkowego nie był zobowiązany do jego z spłaty, małżonek ten może domagać się zwrotu, także na drodze sądowej, od drugiego małżonka, ewentualnie już byłego.
Jeśli jeden z małżonków po rozwodzie czy ustaniu wspólności majątkowej z innych przyczyn spłacił wspólne długi, sąd podczas podziału uwzględni to we wzajemnych rozliczeniach.
Wspólny dług zabezpieczony hipotecznie ciąży na nieruchomości objętej wspólnością majątkową małżeńską także po jej ustaniu. W razie podziału tego majątku dorobkowego pozostałe do spłacenia zadłużenie z racji zaciągniętego kredytu pomniejszy wartość nieruchomości. Musi to być uwzględnione podczas ustalania wartości majątku, który przypadnie każdemu z małżonków.
Nie obciążają majątku wspólnego, czyli nie są w żaden sposób uwzględniane podczas podziału majątku dorobkowego, następujące długi małżonka:
- zaciągnięte bez zgody drugiego małżonka, gdy zgoda nie jest potrzebna dla ważności umowy,
- zaciągnięte przed ślubem (przed powstaniem wspólności majątkowej),
- odszkodowania, renta zasądzona od małżonka jako np. sprawcy wypadku drogowego, alimenty, zwrot bezpodstawnego wzbogacenia,
- dotyczące wyłącznie majątku osobistego małżonka (np. należność za remont domu letniskowego odziedziczonego przez małżonka).
Zgoda na zaciągnięcie zobowiązania nie musi być wyrażona w jakiś szczególny, sformalizowany sposób. Może wynikać z zachowania drugiego małżonka, byle było ono dostatecznie jednoznaczne.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA