fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca w samorządzie

Zakłady państwowe wypłacają profity za długoletni staż

Grażyna Ordak
Większość pracodawców ze sfery budżetowej musi wypłacać nagrody jubileuszowe pracownikom, którzy wykażą się odpowiednio długim zatrudnieniem
Przedstawiamy zasady udzielania nagród jubileuszowych przez niektórych pracodawców zobowiązanych do ich wypłacania w tzw. budżetówce. Wynikają one z przepisów obowiązujących te grupy zawodowe.
[srodtytul]NAUCZYCIELE[/srodtytul]
Mają prawo do nagród jubileuszowych po:
- 20 latach pracy – 75 proc. miesięcznego wynagrodzenia,
- 25 latach – 100 proc.,
- 30 latach – 150 proc.,
- 35 latach – 200 proc.,
- 40 latach – 250 proc.
Wynika to z [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=163116]rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (DzU nr 128, poz. 1418[/mail]).
[srodtytul]Staż korzystny, bo ogólny[/srodtytul]
Do stażu warunkującego nabycie tego świadczenia wlicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia bez względu na sposób ustania stosunku pracy (nie musi to być tylko praca pedagogiczna) oraz inne, które według odrębnych przepisów zalicza się na poczet uprawnień pracowniczych. Do tych innych okresów zalicza się np.
1) czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendiów przez osoby skierowane na staż lub przygotowanie zawodowe (art. 79 ust. 1 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=173396]ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, DzU nr 99, poz. 1001 ze zm.[/mail]),
2) udokumentowaną pracę polskich obywateli za granicą u obcych pracodawców pod warunkiem odprowadzania w kraju z tego tytułu składek na Fundusz Pracy, a od 1 listopada 2005 r. bez względu na to, czy z tego tytułu opłacono składki na FP czy nie (art. 86 tej ustawy),
3) niektóre okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w nim ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=71750]ustawa z 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy, DzU nr 54, poz. 310 ze zm.[/mail]). Chodzi tu o:
- prowadzenie indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez małżonka,
- przypadającą przed 1983 r. pracę po ukończeniu 16 lat w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzającą objęcie tego gospodarstwa samemu albo wspólnie z mężem lub żoną (uchwała Sądu Najwyższego z 8 czerwca 1993 r.; I PZP 20/93),
- pracę w indywidualnym gospodarstwie rolnym począwszy od 1983 r. w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.
To nauczyciel musi dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzające jego staż, jeśli któregoś brakuje w jego aktach osobowych. Okresy „rolne” potwierdza na wniosek zainteresowanego urząd gminy, a jeśli nie ma on takiej możliwości – zeznania przynajmniej dwóch świadków.
[srodtytul]Na wzór ekwiwalentu za urlop[/srodtytul]
Prawo do nagrody jubileuszowej pracownicy nabywają w dniu, w którym upływa okres uprawniający ich do tego świadczenia. Pracodawca powinien ją zatem wypłacić już następnego dnia po tym, w którym pracownikowi minęło np. 20- czy 35-lecie kariery zawodowej.
Nagrodę jubileuszową dla nauczycieli oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany w naturze urlop wypoczynkowy, czyli zgodnie z [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=161981]rozporządzeniem ministra edukacji narodowej i sportu z 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (DzU nr 71, poz. 737 ze zm.)[/mail]. W podstawie jej wymiaru uwzględnia się zatem następujące składniki pensji:
- określone w stawkach miesięcznych w stałej wysokości lub ustalone jako procent od tych stawek w kwocie należnej w miesiącu nabycia prawa do nagrody, m.in. wynagrodzenie zasadnicze, niektóre dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, za warunki pracy, funkcyjne, za uciążliwość w pracy,
- średnią z wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz doraźne zastępstwa otrzymanego podczas zatrudnienia w danym roku szkolnym przed miesiącem uzyskania nagrody,
- średnią z wynagrodzeń za pracę w nocy, święta i dni wolne otrzymanych podczas zatrudnienia w danym roku szkolnym przed miesiącem uzyskania nagrody.
[srodtytul]Fory dla emerytów i rencistów[/srodtytul]
Zasadą jest, że nagroda jubileuszowa należy się nauczycielowi, który wylegitymuje się odpowiednim stażem. Jest jeden wyjątek. Dotyczy osób, których zatrudnienie ustało w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy. Pracodawca musi im dać nagrodę również wtedy, gdy do nabycia do niej prawa brakuje im mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy. Pieniądze powinni otrzymać w dniu zakończenia stosunku pracy.
Jeżeli na mocy odrębnych przepisów do stażu uprawniającego do jubileuszówki zostaną zaliczone okresy dotychczas w nim nieuwzględniane, a w momencie wejścia tych przepisów w życie nauczyciel ma prawo do kilku nagród, wypłaca mu się tylko jedną z nich – najwyższą. Gdy w chwili wejścia nowych przepisów w życie ma on staż dłuższy od wymaganego do uzyskania danej nagrody, a w ciągu 12 miesięcy osiągnie staż uprawniający do nagrody wyższej, dostaje nagrodę niższą, a potem tylko wyrównanie w wysokości różnicy między gratyfikacją wyższą a niższą. Dotyczy to również sytuacji, gdy nauczyciel udokumentował uprawnienie do nagrody pewnego szczebla, a w ciągu 12 miesięcy uzyska prawo do następnej nagrody.
[srodtytul]NA UCZELNI[/srodtytul]
Pracownicy uczelni otrzymują nagrody jubileuszowe za:
- 20 lat pracy – 75 proc. miesięcznego wynagrodzenia,
- 25 lat – 100 proc.,
- 30 lat – 150 proc.,
- 35 lat – 200 proc.,
- 40 lat – 300 proc.,
- 45 lat – 400 proc.
Zasady ich przyznawania określa [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=183385]rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego 14 września 2006 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających pracowników uczelni publicznej do nagrody jubileuszowej oraz sposobu jej obliczania i wypłacania (DzU nr 169, poz. 1211)[/mail]. Są one takie same jak dla nauczycieli. Dotyczy to m.in. sposobu określania:
- stażu uprawniającego do nagrody jubileuszowej,
- momentu jej wypłaty standardowego lub wcześniejszego dla osób wybierających się na emeryturę albo rentę z tytułu niezdolności do pracy,
- postępowania w razie wejścia w życie nowych przepisów ingerujących w reguły przyznawania nagród.
Nauczycielom akademickim zasady obliczania nagród jubileuszowych określa [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=183928]rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 2 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich (DzU nr 203, poz. 1499)[/mail].
[srodtytul]SAMORZĄDOWCY[/srodtytul]
Nagrody jubileuszowe przysługują również pracownikom samorządowym, zatrudnionym w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich i biurach.
Otrzymają je na następujących zasadach:
- po 20 latach pracy – 75 proc. miesięcznego wynagrodzenia,
- po 25 latach – 100 proc.,
- po 30 latach – 150 proc.,
- po 35 latach – 200 proc.,
- po 40 latach – 300 proc.,
- po 45 latach – 400 proc.
Reguły ich przyznawania określa [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=178708]rozporządzenie Rady Ministrów z 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (DzU nr 146, poz. 1223 ze zm.)[/mail]. Są one takie same jak te dla nauczycieli, z jednym wyjątkiem: nagrodę jubileuszową dla pracowników samorządowych oblicza się tak jak ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Stosuje się więc [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=74468]rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (DzU nr 2, poz. 14 ze zm.)[/mail].
[srodtytul]CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ[/srodtytul]
Otrzymują oni nagrody jubileuszowe:
- po 20 latach pracy – 75 proc. miesięcznego wynagrodzenia,
- po 25 latach – 100 proc.,
- po 30 latach – 150 proc.,
- po 35 latach – 200 proc.,
- po 40 latach – 300 proc.,
- po 45 latach – 400 proc.
Zasady ich ustalania reguluje obowiązujące od 9 lutego 2007 r. [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=184682]rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 16 stycznia 2007 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (DzU nr 12, poz. 79)[/mail].
[srodtytul]URZĘDNICY PAŃSTWOWI[/srodtytul]
Urzędnikom państwowym przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości:
- po 20 latach pracy – 75 proc. miesięcznego wynagrodzenia,
- po 25 latach – 100 proc.,
- po 30 latach – 150 proc.,
- po 35 latach – 200 proc.,
- po 40 latach – 300 proc.,
- po 45 latach – 400 proc.
Jak je obliczać i wypłacać, mówi [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=185079]rozporządzenie Rady Ministrów z 6 marca 2007 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (DzU nr 45, poz. 290 ze zm.)[/mail]. Są takie same jak te odnoszące się do nauczycieli.
[srodtytul]PRACOWNICY SZPITALI[/srodtytul]
Pracownicy zakładów opieki zdrowotnej otrzymują nagrody jubileuszowe:
- po 20 latach pracy – 75 proc. miesięcznego wynagrodzenia,
- po 25 latach – 100 proc.,
- po 30 latach – 150 proc.,
- po 35 latach – 200 proc.,
- po 40 latach – 300 proc.
Reguły ich przyznawania zawiera [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=78786]rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej z 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej (DzU nr 52, poz. 543 ze zm.)[/mail]. Są takie same jak te dla nauczycieli.
[srodtytul]POLICJANCI[/srodtytul]
Policjantom należą się nagrody jubileuszowe:
- po 20 latach służby – 75 proc. miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym,
- po 25 latach – 100 proc.,
- po 30 latach – 150 proc.,
- po 35 latach – 200 proc.,
- po 40 latach – 300 proc.
Zasady ich przyznawania reguluje [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=166322]rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 19 czerwca 2002 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz trybu jej obliczania i wypłacania policjantom (DzU nr 100, poz. 913 ze zm.)[/mail]. Zgodnie z nim w stażu uprawniającym policjanta do nagrody jubileuszowej uwzględnia się okresy służby i pracy oraz inne, brane pod uwagę przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat. Przyjmuje się również czas studiów w szkole wyższej przewidziany programem nauczania, najwyżej jednak pięć lat, i to pod warunkiem uzyskania dyplomu ich ukończenia. Pozostałe wymogi udzielania nagród jubileuszowych są takie same jak dla nauczycieli. Jest jednak wyjątek: nagrodę jubileuszową wypłacaną policjantowi po zakończeniu służby oblicza się według uposażenia należnego na ostatnim stanowisku służbowym, jeśli jest ono korzystniejsze od uposażenia z dnia nabycia prawa do świadczenia.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA