fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

NSA: SP ZOZ nie dostanie dofinansowania na niepełnosprawnych

www.sxc.hu
Jan Bończa-Szabłowski
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nie może starać się o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń swoich niepełnosprawnych pracowników – stwierdził w wyroku Naczelny Sąd Administracyjny.
SP ZOZ wystąpił do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z wnioskiem o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, za okres od października 2010 roku do maja 2011 roku.
Prezes Zarządu PFRON odmówił zakładowi grantu, z uwagi na finansowanie wynagrodzeń ze środków publicznych, co spotkało się z odwołaniem szpitala, złożonym do Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Zakład zażądał zmiany wydanych w sprawie decyzji i przyznania dofinansowania zgodnie z treścią wniosków lub uchylenie rozstrzygnięć. Decyzjom zarzucił błędną interpretację ustawy o rehabilitacji, w związku z ustawą o finansach publicznych.
Minister utrzymał w mocy wszystkie decyzje prezesa zarządu PFRON. Stwierdził, że ustawa o rehabilitacji posługuje się pojęciem środków publicznych, nie definiując jednak tego terminu. Należało zatem definiować go zgodnie z ustawą o finansach publicznych, gdzie środkami publicznymi są również przychody jednostek sektora finansów publicznych, pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.
Zdaniem ministra SP ZOZ jest jednostką sektora finansów publicznych. Natomiast z postanowień ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wynika, iż środki finansowe z NFZ, przekazywane samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej w ramach odpłatności za świadczone przez SP ZOZ usługi - są środkami publicznymi i nie tracą swojego publicznego charakteru z momentem ich przekazania.
Organ podkreślił, że działalność SP ZOZ jako jednostek sektora finansów publicznych, finansowana jest z uzyskiwanych przez nie dochodów i przychodów - stanowiących środki publiczne. Zdaniem ministra w kosztach tej działalności mieszczą się również wydatki na wynagrodzenia pracowników, co oznacza, że finansowane są one ze środków publicznych.
Szpital złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wnosząc o uchylenie decyzji administracji, w obu instancjach.
WSA jednak skargę SP ZOZ oddalił. Sąd stwierdził, że ustawa o rehabilitacji zawodowej zawiera jednoznaczny zapis, iż miesięczne dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzenia pracownika w części finansowanej ze środków publicznych. Podzielił również pogląd wyrażony przez ministra, że zgodnie ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, podmiot wykonujący działalność leczniczą otrzymujący na podstawie umowy z NFZ świadczenia pieniężne - otrzymuje środki publiczne, które nie tracą takiego charakteru z chwilą ich przekazania.
Sąd wskazał, że na gruncie ustawy o finansach publicznych, nie może budzić wątpliwości pojęcie "środków publicznych" i fakt, iż wszystkie środki finansowe, którymi dysponuje szpital stają się środkami publicznymi z mocy i w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
Zdaniem WSA z zapisu ustawy o rehabilitacji nie można wywodzić, iż wyłączeniu od dofinansowania podlegają tylko te środki publiczne, które zostały przekazane z wyraźnym przeznaczeniem na wynagrodzenie pracowników.
Sprawa trafiła na wokandę Naczelnego Sądu Administracyjnego, w skardze kasacyjnej szpital podkreślił, że nie finansuje wynagrodzeń pracowników ze środków publicznych lecz ze środków finansowych, otrzymywanych co prawda z NFZ, ale stanowiących zapłatę za wykonanie przez skarżącego usługi zdrowotne na podstawie umów cywilnoprawnych.
20 maja 2014 roku NSA oddalił kasację SP ZOZ.
NSA orzekł, iż samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej są jednostkami sektora finansów publicznych, finansującymi swoją działalność, w tym wynagrodzenia pracowników w całości ze środków publicznych. Środkami tymi są również środki pozyskiwane z tytułu umów o świadczenia zdrowotne zawierane z podmiotami nieubezpieczonymi, jak również środki uzyskiwane z umów najmu czy dzierżawy.
Zdaniem sądu z uwagi na powyższe, nie można zgodzić się z twierdzeniem zawartym w uzasadnieniu skargi kasacyjnej, że szpital nie finansuje wynagrodzeń pracowników ze środków publicznych lecz ze środków finansowych, otrzymywanych co prawda z NFZ, ale stanowiących zapłatę za wykonanie przez skarżącego usługi zdrowotne na podstawie umów cywilnoprawnych, gdyż całkowicie ignoruje treść obowiązującej ustawy o finansach publicznych. Z przepisów bowiem wynika, że wszystkie przychody samodzielnego publicznego zoz-u stanowią środki publiczne, a zatem wynagrodzenia pracowników tych zakładów są w całości finansowane ze środków publicznych, niezależnie od tego, z jakiego konkretnie źródła pochodzą.
Dofinansowanie wynagrodzeń, prowadziłoby do dublowania środków przekazywanych na ten cel, a więc do podwójnego finansowania tego celu (II GSK 290/13).
Wyrok jest prawomocny.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA