fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Płace

Przedawnienia prawa do nagrody jubileuszowej - stanowisko MPiPS

(...) prawo pracownika samorządowego do dodatku za wieloletnią pracę ustala pracodawca biorąc pod uwagę konkretny stan faktyczny oraz kierując się przepisami ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU nr 223, poz. 1458 ze zm.) i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (DzU z 2013 r. poz. 1050 ze zm.).
Zgodnie z art. 38 ustawy dodatek za wieloletnią pracę przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i wzrasta o 1 proc. za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Do okresów pracy uprawniających do dodatku wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (ust. 1 i 5).
W myśl § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia, dodatek za wieloletnią pracę jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.
Dodatek za wieloletnią pracę jest integralnym składnikiem wynagrodzenia pracownika samorządowego. W myśl bowiem art. 36 ust. 1 i 2 ustawy, pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych; pracownikowi przysługuje m.in. wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek za wieloletnią pracę.
W świetle wymienionych przepisów pracownik nabywa prawo do dodatku za wysługę lat o spełnieniu przesłanek uprawniających do tego dodatku, tj. z chwilą uzyskania odpowiedniego stażu pracy.
Departament Prawa Pracy MPiPS nadmienia, że w odniesieniu do innego uprawnienia, tj. nagrody jubileuszowej, Sąd Najwyższy w uzasadnieniu do wyroku z 19 sierpnia 1999 r., sygn. akt I PKN 189/99 (OSNP 2000/22/819, PiZS 2000/4/41) zauważył, że pracodawca ma obowiązek wypłaty nagrody jubileuszowej niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do niej. Roszczenie to staje się wymagalne z chwilą spełnienia przesłanek do nagrody, a więc z chwilą uzyskania odpowiedniego stażu pracy. Jeżeli pracownik wykaże (udowodni) odpowiedni okres zatrudnienia później, to skutek ten ma moc wsteczną w tym znaczeniu, iż oznacza wykazanie spełnienia wcześniej przesłanek do nagrody, a więc że była ona już wcześniej wymagalna.
Zgodnie z art. 291 § 1 kodeksu pracy, roszczenie ze stosunku pracy ulega przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.
Poglądy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nie są wiążące dla stron stosunku pracy, sądów pracy oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Wiążący charakter dla stron mają jedynie orzeczenia sądowe wydawane w indywidualnych sprawach.
Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA