fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Sprawdź, komu przekazujesz darowiznę i na jaki cel

Czy spółka może odliczyć darowiznę na stowarzyszenie przyjaciół LO przeznaczoną na opłacenie honorarium występu artysty, jeśli stowarzyszenie nie ma statusu organizacji pożytku publicznego?
Odpowiadają eksperci z Działu Doradztwa Podatkowego PricewaterhouseCoopers: Sylwia Mazurkiewicz, starszy menedżer, Renata Król-Głowacka, konsultantka i Marcin Madej, starszy konsultant:
Spółka może odliczyć od dochodu darowizny przekazane na cele określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy. Są tam wskazane organizacje, które prowadzą bądź mogą prowadzić działalność pożytku publicznego. Mogą to być, między innymi, organizacje pozarządowe niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia. Organizacje takie mogą dodatkowo ubiegać się o nadanie statusu organizacji pożytku publicznego, jeżeli spełniają specyficzne wymagania przewidziane we wspomnianej ustawie. Jednakże działalność pożytku publicznego może być przez nie prowadzona bez uzyskania takiego statusu.
W rezultacie stowarzyszenie przyjaciół LO może wypełniać przytoczone wyżej wymogi, mimo że nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego. Jeśli chodzi o cel, na jaki przekazywana jest darowizna, to wśród zadań uznawanych przez ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za należące do działalności pożytku publicznego uważa się m.in. zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Zatem jeśli przekazana przez spółkę darowizna związana jest z finansowaniem celu oświatowo-edukacyjnego, powinna spełniać także drugi warunek umożliwiający odliczenie. Należy przy tym pamiętać, że nie powinno ono przekroczyć limitu 10 proc. dochodu.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA