Referendarz to urzędnik sądowy, który – jak mówi prawo o ustroju sądów powszechnych – wykonuje „zadania z zakresu ochrony prawnej”, w odróżnieniu od sędziego, który wykonuje zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości. W sądach rejonowych i okręgowych referendarze zajmują się głównie sprawami wpisów do ksiąg wieczystych oraz rejestrów sądowych i rejestrów zastawów. Pracują też w sądach administracyjnych.

Egzaminowanie kandydatów na referendarzy zacznie się w tym samym dniu, w którym odbędą się egzaminy na aplikacje korporacyjne.

To ma być wstęp do wprowadzenia egzaminu pierwszego stopnia, jednego na wszystkie aplikacje – wyjaśnia Monika Madurowicz, zastępca dyrektora Departamentu Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi w MS. Resort planuje wprowadzić go już w 2009 r. Z tego wynika, że tegoroczny nabór na aplikację referendarską może być już ostatnim w dotychczasowej formule.

Egzamin zostanie przeprowadzony w 18 sądach okręgowych. Dla aplikantów przygotowano 87 miejsc. Najwięcej, bo 18, jest w Warszawie (w dwóch sądach – 10 i 8), po dziesięć – w Katowicach, Krakowie i Wrocławiu, sześć w Łodzi, pięć w Gorzowie Wielkopolskim. Po jednym jest w Bydgoszczy i Słupsku. Dla porównania: w ub.r. w całym kraju były 104 miejsca, w 2006 – 47.

– Liczba miejsc zależy od możliwości etatowych i zapotrzebowania sądów – tłumaczy Monika Madurowicz. – W 2006 r. zdawało przeciętnie 6,5 osoby na jedno miejsce, w 2007 r. – 4,3.

Czas na zgłaszanie się do egzaminu kończy się 29 sierpnia (decyduje data wpływu zgłoszenia do sądu okręgowego)

.

Wymagane dokumenty to: wniosek o dopuszczenie do egzaminu, ankieta personalna (formularz można pobrać ze strony internetowej: www.ms.gov.pl), życiorys, urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych i uzyskania tytułu magistra prawa (albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego), informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego datowana nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem zgłoszenia, trzy zdjęcia.

Egzamin podzielony jest na część pisemną i ustną. Trzeba wykazać się wiedzą ogólną oraz prawniczą, w tym zwłaszcza z prawa cywilnego, gospodarczego, europejskiego, ustroju i funkcjonowania organów władzy i administracji publicznej oraz wymiaru sprawiedliwości.

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

Etap pisemny trwa 90 minut i składa się z 75 pytań testowych oraz dwóch opisowych. Aby przejść do ustnego, należy zdobyć 60 pkt na 80. Na egzaminie ustnym wymagana jest odpowiedź na zestaw pytań. Do uzyskania jest 30 punktów.

Komisja egzaminacyjna przedstawia prezesowi sądu okręgowego wyniki egzaminu, a on ustala listę aplikantów, biorąc pod uwagę zdobyte punkty oraz limit miejsc, którym dysponuje.

Aplikacja referendarska trwa 12 miesięcy. Obejmuje praktykę zawodową, szkolenia centralne i seminaryjne. Po jej zakończeniu zdaje się egzamin referendarski.

Jego zaliczenie daje etat z płacą w wysokości 75 proc. wynagrodzenia zasadniczego w stawce podstawowej sędziego sądu rejonowego.

Referendarz:

- może być powołany na sędziego sądu rejonowego, jeśli: zdał egzamin sędziowski lub prokuratorski i pracował przez pięć lat jako referendarz albo pracował przez sześć lat jako referendarz i zdał egzamin sędziowski – w ciągu trzech lat przed powołaniem,

- może przystąpić do egzaminu radcowskiego, adwokackiego, notarialnego, jeśli przez pięć lat pracował jako referendarz – w okresie nie dłuższym niż osiem lat przed podejściem do egzaminu,

- w myśl projektu ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury mógłby przystąpić do egzaminu sędziowskiego po przepracowaniu trzech lat na stanowisku referendarza,

- w myśl projektu nowelizacji ustaw korporacyjnych mógłby złożyć wniosek o wpis na listę adwokatów lub radców prawnych, jeśli zdał egzamin sędziowski lub prokuratorski po 1 stycznia 1991 r. albo ma stopień doktora nauk prawnych – oraz jako referendarz pracował przez trzy lata – w czasie pięciu lat przed złożeniem wniosku o wpis.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora

i.walencik@rp.pl