W styczniu Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi poinformował, że  egzaminy wstępne na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą odbędą się w sobotę 29 września 2012 r.

Absolwentów wydziałów prawa, którzy będą przygotowywali się do tegorocznych egzaminów czeka nieco mniej nauki, ponieważ listy z aktami prawnymi, na podstawie których zostaną przygotowane pytania testowe, są krótsze, niż choćby w roku ubiegłym.

Ubiegłoroczna lista tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską zawierała 51 tytułów (w tym roku 50), natomiast na aplikację notarialną 56 tytułów (w tym roku 53).

W porównaniu z ubiegłym rokiem na liście aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską pojawiły się trzy nowe ustawy: o gospodarce nieruchomościami, o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Z wykazu zniknęła natomiast np. ustawa o  świadczeniach rodzinnych.

 

Tytuły aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2012 r.

1. ustawa z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

2. ustawa z 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,

3. Traktat z 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany   wprowadzone Traktatem z Lizbony,

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

4. ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

5. ustawa z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

6. ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

7. ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,

8. ustawa z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń,

9. ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

10. ustawa z 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze,

11. ustawa z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,

12. ustawa z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,

13. ustawa z 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze,

14. ustawa z 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze,

15. ustawa z 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,

16. ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

17. Traktat z 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,

18. ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

19. ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,

20. ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

21. ustawa z 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych,

22. ustawa z 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,

23. ustawa z 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,

24. ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,

25. ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego,

26. ustawa z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym,

27. ustawa z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,

28. ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

29. ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,

30. ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,

31. ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

32. ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

33. ustawa z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,

34. ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,

35. ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

36. ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o  zmianie Kodeksu cywilnego,

37. ustawa z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,

38. ustawa z 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,

39. ustawa z 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych,

40. ustawa z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,

41. ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

42. ustawa z 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym,

43. ustawa z 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze,

44. ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,

45. ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

46. ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

47. ustawa z 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej skarby Państwa,

48. ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,

49. ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,

50. ustawa z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

 

Tytuły aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2012 r.

1. ustawa z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

2. ustawa z 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,

3. Traktat z 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,

4. ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

5. ustawa z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

6. ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

7. ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,

8. ustawa z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych,

9. ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

10. ustawa z 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów,

11. ustawa z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,

12. ustawa z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze,

13. ustawa z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn,

14. ustawa z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,

15. ustawa z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,

16. ustawa z 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,

17. ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

18. ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

19. ustawa z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie,

20. ustawa z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,

21. Traktat z 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,

22. ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,

23. ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

24. ustawa z 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,

25. ustawa z 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,

26. ustawa z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym,

27. ustawa z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,

28. ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

29. ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,

30. ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe,

31. ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,

32. ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

33. ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

34. ustawa z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,

35. ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,

36. ustawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

37. ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

38. rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków,

39. ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

40. ustawa z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,

41. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów,

42. rozporządzenie nr 2157/2001/WE z 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001),

43. ustawa z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,

44. ustawa z 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym,

45. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1/2003 z 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu,

46. ustawa z 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze,

47. ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

48. ustawa z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego,

49. ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

50. ustawa z 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej,

51. ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,

52. ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

53. ustawa z 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe.