Egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską, notarialną oraz komorniczą zaplanowano na sobotę 25 września 2021 r. Wraz z Wydawnictwem CH Beck pomagamy przygotować się do testu. Dziś powtórka z przepisów o samorządzie gminnym.

Czytaj także:

Egzaminy na aplikacje: powtórka z prawa konstytucyjnego

Samorząd gminny:

- mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. Gmina to wspólnota samorządowa oraz odpowiednie terytorium;

- gmina posiada osobowość prawną;

- o ustroju gminy stanowi jej statut. Projekt statutu gminy powyżej 300 000 mieszkańców podlega uzgodnieniu z premierem na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej;

- Rada Ministrów w drodze rozporządzenia tworzy, łączy, dzieli i znosi gminy oraz ustala ich granice; nadaje gminie lub miejscowości status miasta; ustala i zmienia nazwy gmin oraz siedziby ich władz;

- w sprawie utworzenia, połączenia, podziału i zniesienia gminy oraz ustalenia jej granic może być przeprowadzone referendum lokalne z inicjatywy mieszkańców;

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

- gmina powstała w wyniku połączenia gmin wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki połączonych gmin, w tym wynikające z zezwoleń, koncesji oraz innych aktów administracyjnych;

- gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy w uchwale, po konsultacjach z mieszkańcami lub z ich inicjatywy;

- gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy. Rada gminy na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy mającej charakter konsultacyjny;

- gmina sprzyja również solidarności międzypokoleniowej i w tym celu rada gminy może utworzyć gminną radę seniorów;

- do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów;

- zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, którymi są w szczególności sprawy dotyczące:

1) gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska,

2) gminnych dróg, ulic, mostów i placów,

3) zaopatrzenia w energię elektryczną oraz gaz,

4) lokalnego transportu zbiorowego,

5) gminnego budownictwa mieszkaniowego,

6) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,

7) promocji gminy;

- ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów;

- zadaniami użyteczności publicznej są zadania własne gminy, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych;

- gmina może opracować strategię rozwoju gminy. Projekt strategii rozwoju gminy opracowuje wójt oraz przedkłada go zarządowi województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa. Strategia rozwoju gminy jest przyjmowana przez radę gminy w drodze uchwały;

- organami gminy są: rada gminy, wójt (burmistrz, prezydent miasta);

- rada gminy podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej;

- z zastrzeżeniem przepisów o referendum gminnym, organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest rada gminy. Jeżeli siedziba rady gminy znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy, rada nosi nazwę rady miejskiej;

- kadencja rady gminy trwa pięć lat, licząc od dnia wyboru;

- w skład rady wchodzą radni w liczbie:

1) 15 w gminach do 20 000 mieszkańców,

2) 21 w gminach do 50 000 mieszkańców,

3) 23 w gminach do 100 000 mieszkańców,

4) 25 w gminach do 200 000 mieszkańców oraz po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100 000 mieszkańców, nie więcej jednak niż 45 radnych;

- natomiast w skład rady gminy powstałej w wyniku połączenia gmin w pierwszej kadencji wchodzą radni w  liczbie:

1) 21 w gminach do 20 000 mieszkańców,

2) 23 w gminach do 50 000 mieszkańców,

3) 25 w gminach do 100 000 mieszkańców oraz po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100 000 mieszkańców, nie więcej jednak niż 48 radnych;

- do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in.:

1) uchwalanie statutu gminy,

2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,