Dla wykonawców składających oferty w przetargach szczególnie istotny pozostaje aspekt tajemnicy przedsiębiorstwa. Wykonawcy dążą bowiem do tego, aby określone informacje zawarte w składanych dokumentach pozostały poufne. Ujawnienie tych informacji mogłoby pociągać za sobą daleko idące skutki. Trzeba bowiem mieć na uwadze, że zapoznanie się z dokumentami poufnymi przez konkurentów mogłoby spowodować wykorzystanie określonych informacji i osłabienie pozycji danego wykonawcy na rynku.