Zasada bliskości jest jedną z kluczowych zasad prawidłowej gospodarki odpadami. Normatywne ramy tej zasady ustawodawca określił w przepisach art. 20 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. DzU z 2022 r., poz. 699, dalej – „uo”), dokonując implementacji art. 16 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz niektórych dyrektyw (DzUrz UE L.2008.312.3 z 2008 listopada 2022 r.). Idea zasady bliskości w gospodarce odpadami sprowadza się do nakazu, aby odpady były poddawane przetwarzaniu w pierwszej kolejności w miejscu ich powstania.