fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Zakres opodatkowania VAT: telefony komórkowe to też próbki

www.sxc.hu
Nieodpłatne przekazywanie w celach reklamowych i promocyjnych telefonów demonstracyjnych niemających dla nabywcy wartości użytkowej i waloru konsumpcyjnego, nie stanowi dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Takie stanowisko zajęła Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 16 września 2016 r. (1462-IPPP1.4512.716.16.1.Igo).

Wnioskodawca (czynny podatnik VAT) w ramach prowadzonej działalności m.in. sprzedaje telefony komórkowe podmiotom posiadającym ogólnopolskie sieci marketów RTV-AGD oraz operatorom sieci komórkowych (dalej: dystrybutorzy). Dystrybutorzy, poprzez posiadane sieci punktów sprzedaży, prowadzą sprzedaż telefonów na rzecz konsumentów. Pomimo, iż spółka co do zasady nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży na rzecz ostatecznych nabywców użytkujących telefony, podejmuje działania o charakterze marketingowym i reklamowym, które w istocie adresowane są bezpośrednio do nich. W konsekwencji, w ramach współpracy z dystrybutorami oraz w celu promowania telefonów marki spółka przekazuje nieodpłatnie dystrybutorom określoną liczbę telefonów w wersji demonstracyjnej LDU (ang. Live Demo Unit), z przeznaczeniem do wykorzystania w ramach ekspozycji znajdujących się w punktach sprzedaży dystrybutorów.

Telefony LDU nie są finalnym ani pełnowartościowym produktem końcowym, a jedynie wersją demonstracyjną końcowego produktu. W szczególności telefony LDU różnią się od finalnej, wersji brakiem oprogramowania takiego jak w produkcie pełnowartościowym, modułu GSM oraz anteny, co uniemożliwia realizowanie połączeń telefonicznych. Dodatkowo w tego typu telefonach instaluje się specjalny „tryb sprzedażowy", który umożliwia wyświetlanie pokazu slajdów reklamowych czy filmu reklamowego na ekranie urządzenia. Jednocześnie urządzenia LDU, w przeciwieństwie do produktów pełnowartościowych, nie są objęte zobowiązaniami producenta ani spółki w zakresie napraw gwarancyjnych.

LDU nie są udostępniane przez dystrybutorów w publicznej sprzedaży. Celem wytworzenia LDU jest promocja sprzedaży produktów finalnych poprzez umożliwienie potencjalnym nabywcom oceny cech i właściwości produktu końcowego.

Nieodpłatnie wydawane telefony LDU noszą również fabryczne oznaczenia producenta w sposób umożliwiający ich łatwe i jednoznaczne zidentyfikowanie oraz odróżnienie od produktu finalnego, w szczególności na każdym egzemplarzu znajduje się fabrycznie umieszczony napis informujący, że telefony nie mogą być sprzedawane.

Wątpliwości wnioskodawcy budził fakt, czy nieodpłatne przekazywanie dystrybutorom telefonów LDU w celu promowania produktów wobec nabywców końcowych, stanowi przekazanie próbek w rozumieniu ustawy o VAT niepodlegające opodatkowaniu.

Zdaniem spółki, nieodpłatne przekazywanie telefonów LDU dystrybutorom w celu promowania produktów wobec nabywców końcowych, należy uznać za przekazanie próbek w rozumieniu art. 7 ust. 3 i 7 ustawy o VAT, a w konsekwencji nie podlega ono opodatkowaniu VAT.

Po analizie okoliczności przedstawionych w stanie faktycznym wniosku organ podatkowy stwierdził, że nieodpłatne przekazanie telefonów LDU spełnia warunki przewidziane dla próbek w rozumieniu ustawy o VAT. Zauważył przy tym, że warunek „identyfikowalności" towaru jako próbki jest spełniony, z uwagi na umieszczenie na towarach napisów wskazujących na to, że towar nie ma przeznaczenia handlowego, a jest jedynie egzemplarzem pokazowym. Zauważył także, że próbka powinna mieć wszelkie istotne cechy gotowego produktu, jednak nie może ona co do zasady w całości zaspokoić potrzeb konsumenta. Co więcej, wydawane nieodpłatnie próbki powinny zachęcać konsumenta do nabycia towarów.

Komentarz eksperta

Przemysław Roszkowski, konsultant w zespole podatków pośrednich w dziale doradztwa podatkowego EY

Komentowana interpretacja podatkowa wpisuje się w linię orzeczniczą nakreśloną przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: Trybunał) w wyroku z 30 września 2010 r. (C-581/08) w sprawie EMI Group Ltd. Trybunał zdefiniował w tym orzeczeniu próbkę jako „egzemplarz okazowy produktu, mający na celu promocję jego sprzedaży i pozwalający na ocenę jego cech i właściwości bez wykorzystania końcowego innego niż nieodłącznie powiązane z takimi działaniami promocyjnymi. Prawo krajowe nie może ograniczyć tego pojęcia w sposób ogólny jedynie do egzemplarzy okazowych mających postać inną niż przeznaczona do sprzedaży lub jedynie do pierwszego z serii jednakowych egzemplarzy okazowych przekazywanych przez podatnika na rzecz tego samego odbiorcy bez uwzględnienia charakteru przedstawianego produktu oraz okoliczności gospodarczych właściwych dla każdej czynności przekazania egzemplarzy okazowych".

Zgodnie ze stanowiskiem Trybunału celem wyłączenia z zakresu opodatkowania VAT nieodpłatnego przekazywania próbek jest odzwierciedlenie rzeczywistości gospodarczej, w której przekazywanie próbek określonego produktu ma na celu jego promocję i pozwala równocześnie na ocenę jego jakości oraz ustalenie, czy wykazuje on właściwości poszukiwane przez potencjalnego lub rzeczywistego nabywcę. Trybunał podkreślił także, że odbiorca próbki nie musi być potencjalnym lub rzeczywistym nabywcą promowanego towaru, który ta próbka przedstawia.

Ze względu na szeroką definicję próbek, pojęcie to na gruncie przepisów VAT może obejmować niekiedy towary o różnych właściwościach i różnym charakterze. Niejednokrotnie może się zdarzyć, że nawet towary o stosunkowo dużej wartości mogą być traktowane jako próbki, których nieodpłatne wydanie może być nieopodatkowane. Niemniej jednak, przed nieodpłatnym wydaniem towarów podatnik powinien każdorazowo rozważyć czy dany towar stanowi próbkę dla celów VAT, biorąc pod uwagę konkretne uwarunkowania gospodarcze, w których dochodzi do przekazania takiego towaru w charakterze próbki.

Współautorem komentarza jest Marta Kolbusz- Nowak, menedżer w zespole podatków pośrednich w dziale doradztwa podatkowego EY.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA