fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Trzeba wystawić fakturę za opłacone etapy

123RF

Przedsiębiorstwo budowlane realizuje kontrakt dla innej firmy. Zgodnie z umową prace mają być podzielone na trzy etapy, za każdy z nich jest przewidziane wynagrodzenie w wysokości odpowiednio:

- I etap – 20 proc. wartości kontraktu brutto,

- II etap – 20 proc.,

- III etap i odbiór końcowy – pozostałe 60 proc.

Czy wykonanie etapów I i II oznacza, że usługa budowlana została w tej części wykonana i zaczyna biec 30-dniowy termin na wystawienie faktury?

W odniesieniu do usług przyjmowanych częściowo usługę uznaje się również za wykonaną w przypadku wykonania jej części, dla której określono zapłatę (art. 19a ust. 2 ustawy o VAT).

W odniesieniu do usług (m.in. budowlanych) wykonanych częściowo dla uznania, że usługa jest wykonana w części, ma zatem znaczenie, czy dla tej części strony ustaliły zapłatę. W przedstawionym stanie faktycznym zapłata za każdy etap prac budowlanych (I i II) jest przewidziana, a zatem z chwilą wykonania każdego etapu usługa budowlana jest wykonana (zob. interpretację Izby Skarbowej w Warszawie z 20 listopada 2014 r., IPPP3/443-810/14-3/ISZ; interpretację Izby Skarbowej w Poznaniu z 12 marca 2015 r., ILPP1/443-1106/14-5/AI) i biegnie 30-dniowy termin na wystawienie faktury.

Z pytania wynika, że nabywcą tej wykonywanej etapami usługi budowlanej jest inny podatnik, a zatem momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług wykonywanych częściowo nie można określać wyłącznie na podstawie art. 19a ust. 2 ustawy o VAT z pominięciem przepisu szcze- gólnego, czyli art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a ustawy o VAT. W przypadku usług budowlanych przyjmowanych częściowo o ich wykonaniu będzie decydować faktyczne wykonanie części usług, natomiast o powstaniu obowiązku podatkowego – data wystawienia faktury za to częściowe wykonanie robót budowlanych, nie później jednak niż 30 dni od wykonania każdego z etapów prac.

Przykład

Załóżmy, że I etap usługi budowlanej zostanie wykonany 30 marca 2016 r. Do 30 kwietnia 2016 r. powinna być wystawiona faktura (np. 8 kwietnia 2016 r.) na ustalone 20 proc. kontraktu i rozpoznany obowiązek podatkowy w stosunku do tej części usługi. Jeżeli faktura za I etap nie zostałaby wystawiona do 30 kwietnia 2016 r., to i tak przedsiębiorstwo budowlane w stosunku do prac zakończonych w I etapie powinno rozpoznać obowiązek podatkowy (20 proc. wartości brutto kontraktu).

Uwaga! Jeżeli roboty budowlane byłyby podzielone na etapy, ale dla poszczególnych etapów nie określono by w umowie zapłaty, to art. 19a ust. 2 ustawy o VAT nie znajdzie zastosowania (por. interpretację Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 30 października 2014 r., ITPP1/443-907/14/MS).

Okresy rozliczeniowe w przypadku robót budowlanych

Usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi (art. 19a ust. 3 ustawy o VAT).

Regulacja ta raczej nie znajdzie zastosowania w przypadku robót budowanych. Jak wskazała Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 20 listopada 2014 r. (IPPP3/443-810/14-3/ISZ), w przypadku opisanych usług budowlanych nie następują ściśle określone terminy płatności lub rozliczeń. W przypadku terminów płatności musi być określona kwota, która w danym terminie płatności ma być wypłacona. Tymczasem w przypadku gdy strony umawiają się na odbiór poszczególnych etapów prac albo gdy zamawiający odbiera część prac wykonaną w danym okresie (na przykład w kwartale), kwota płatności określana jest na podstawie przedłożonego protokołu zdawczo-odbiorczego wskazującego kwoty, do których spółka uważa się za uprawnioną. Nie można więc stwierdzić, że gdy zamawiający odbiera część prac albo gdy odbiera część prac wykonanych w danym okresie, terminy płatności oraz terminy rozliczeń zostały określone. Zatem w analizowanej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 19a ust. 3 ustawy o VAT.

—Marcin Szymankiewicz, doraca podatkowy

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA