fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Kiedy zerowy VAT do zaliczki na eksport

123RF
Podatnik zastosuje zero proc. stawkę do zaliczki otrzymanej na dostawy eksportowe, pomimo że termin wywozu z do państwa trzeciego może przekroczyć dwa miesiące, gdyż opóźnienie dostawy uzasadnione jest specyfiką jej realizacji.

Takie stanowisko zajęła Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 31 października 2016 r. (IPPP3/4512-584/16-2/KT).

Spółka prowadzi działalność, której przedmiotem jest produkcja leków, preparatów i substancji farmaceutycznych. Zawarła z kontrahentem umowę na dostawę i dystrybucję czynnej insuliny ludzkiej. Kontrahent będzie korzystał z możliwości magazynowania zakupionej partii produktu w magazynie spółki, ponieważ z uwagi na specyficzne wymogi dotyczące zapewnienia odpowiednich warunków transportu produktu jednorazowy wywóz nie będzie możliwy. Wywóz musi się odbywać w warunkach zapewniających utrzymanie właściwej temperatury i wilgotności oraz w krótkim czasie – transport nie może trwać dłużej niż kilkadziesiąt godzin.

13 czerwca 2016 r. kontrahent wpłacił zaliczkę na poczet dostaw produktu do krajów trzecich, w kwocie stanowiącej równowartość 100 kg produktu. 28  czerwca 2016 r. kontrahent złożył pierwsze zamówienie na 50 kg produktu, który jest magazynowany i przygotowywany do wysyłki. Towar będzie wysyłany partiami od sierpnia 2016 r. Spółka udokumentowała powyższe transakcje fakturą zaliczkową na poczet eksportu towarów ze stawką VAT zero proc. oraz fakturą rozliczającą zaliczkę na 50 kg produktu.

Spółka zapytała, czy ma prawo do zastosowania stawki VAT zero proc. do zaliczki otrzymanej tytułem dostaw eksportowych zarówno w odniesieniu do 50 kg towarów dostarczonych w  pierwszym zamówieniu od kontrahenta, jak i do pozostałej części produktu objętego zaliczką, gdy wywóz towarów po upływie dwóch miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym spółka otrzymała zaliczkę, będzie uzasadniony specyfiką dostaw produktu i potwierdzony warunkami dostawy, w których określono termin dostawy (termin wywozu) towarów, tj. dokumentami takimi jak np. umowa z kontrahentem, potwierdzenie zamówienia, korespondencja z klientem lub faktury.

Spółka uważała, że przysługuje jej prawo do zastosowania stawki VAT zero proc. z tytułu otrzymanej zaliczki zarówno w odniesieniu do już dostarczonych 50 kg produktu, jak i do pozostałego towaru objętego zaliczką, którego dostawa nastąpi w przyszłości, na zamówienie kontrahenta. Całość towaru (100 kg) objętego zaliczką zostanie dostarczona kontrahentowi na tych samych zasadach. Warunki zastosowania art. 41 ust. 9b ustawy o VAT (specyfika oraz termin realizacji dostaw potwierdzone warunkami dostawy) są zatem spełnione w odniesieniu do całości towaru objętego zaliczką.

Spółka podkreśliła również, że specyfika realizowanych przez nią dostaw, która ma odzwierciedlenie w uzgodnionych warunkach dostawy, w pełni uzasadnia wywóz towarów w terminie późniejszym niż określony w art. 41 ust. 9a ustawy o VAT.

Organ przyznał spółce rację.

Komentarz eksperta

Piotr Wilczyński, konsultant w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

Wprowadzony 1 stycznia 2014 r. art. 41 ust. 9a i 9b ustawy o VAT reguluje bezpośrednio kwestie związane ze sposobem opodatkowania zaliczek otrzymanych na poczet eksportu towarów, dopuszczając stosowanie wobec nich stawki zero proc. VAT. Omawiana interpretacja pokazuje również, że możliwość zastosowania tej stawki nie dotyczy wyłącznie jednej, ale każdej płatności otrzymanej na poczet eksportu towaru przed zrealizowaniem danej dostawy.

Zasadą warunkującą zastosowanie stawki zero proc., która wynika z art. 41 ust. 9a ustawy o VAT jest to, aby wywóz towarów nastąpił w ciągu dwóch miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik przyjął tę zaliczkę, oraz otrzymał dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 41 ust. 6 ustawy o VAT.

Ustawodawca przewidział również możliwość przedłużenia okresu zastosowania stawki podatku w wysokości zero proc. do otrzymanych zaliczek. Artykuł 41 ust. 9b ustawy o VAT wskazuje na sytuację, kiedy wywóz towarów następuje w terminie dłuższym niż dwa miesiące od otrzymania zaliczki, a jest to uzasadnione specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw, potwierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu towarów.

Uzależnienie możliwości zastosowania zerowej stawki VAT od niedookreślonej i ocennej przesłanki, jaką jest termin wywozu „uzasadniony specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw" może nastręczyć podatnikowi wielu kłopotów. Przykładowo, Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 7 sierpnia 2015 r. (IBPP4/4512-195/15/LG) stwierdziła, że o prawie do zastosowania normy wynikającej z art. 41 ust. 9b ustawy o VAT decydować będą każdorazowo obiektywne przesłanki.

Oznacza to w praktyce, że w przypadku otrzymania zaliczki na poczet zrealizowania dostawy eksportowej w odleglejszej przyszłości, dla uniknięcia negatywnych konsekwencji finansowych wynikających z zastosowania nieprawidłowej stawki podatnik powinien zwracać szczególną uwagę na warunki dostawy towaru.

Warto przy tym zauważyć, że użyty przez ustawodawcę przymiot „specyficzności" nie odnosi się do samej czynności „dostawy", ale do jej „realizacji".

Zaliczka otrzymana na poczet eksportu towaru powinna być przez podatnika wykazana w deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym ją otrzymał. Wynika to z ogólnych zasad powstania obowiązku podatkowego dla zaliczek. Jednak zastosowanie dla niej zerowej stawki VAT należy uzależnić od spełnienia ustawowych warunków, m.in. wskazanych powyżej, w przeciwnym razie należy zastosować stawkę krajową. Gdyby podatnik otrzymał potwierdzenie wywozu towaru poza UE z opóźnieniem, to wówczas powinien skorygować podatek należny w okresie rozliczeniowym, w którym otrzymał takie potwierdzenie.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA