fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

WSA: organ musi uzasadnić odmowę udostępnienia skanów sprawozdania

Fotorzepa, Dominik Pisarek Dominik Pisarek
Wojewoda ponownie oceni, czy dokumenty z audytu wewnętrznego są informacją publiczną. Samo stwierdzenie, że są to dokumenty wewnętrzne, nie wystarczy.

Małgorzata Z. (dane zmienione) złożyła do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o udostępnienie skanów sprawozdania z przeprowadzonych w 2018 r. czynności doradczych przez pracowników Zespołu Audytu Wewnętrznego w Wydziale Polityki Społecznej.

Usługa doradcza została wprowadzona do katalogu zadań audytu wewnętrznego nowelizacją z 2005 r. ustawy o finansach publicznych, i funkcjonuje do dziś. Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego, taki wewnętrzny audyt może przybierać postać nieformalnych porad, analiz lub ocen.

Wojewoda śląski odpisał, że sprawozdanie podsumowujące czynności doradcze Zespołu Audytu Wewnętrznego, nie jest informacją publiczną, zatem nie może być udostępnione w tym trybie. W ramach audytu wewnętrznego zostają wytworzone dokumenty do wewnętrznego użytku, wykonywane na zlecenie kierownika jednostki. Jednym z nich, w pewnym sensie roboczym, zawierającym nie wiążące opinie audytorów, jest wynik czynności doradczych. Nie obliguje on jednak kierownika jednostki do podejmowania decyzji, będącej następstwem opinii audytorów. Nie jest też wyrazem stanowiska organu, i nie stanowi tym samym informacji publicznej.

Odpowiedź wojewody

Małgorzata Z. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na bezczynność wojewody. Powołała się na rozporządzenie z 2018 r. ministra finansów w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu. Z rozporządzenia wynika, że audytor wewnętrzny dokumentuje czynności i zdarzenia, mające znaczenie dla prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce. Dokumentuje także wyniki czynności doradcze. Zdaniem skarżącej, świadczy to o tym, że nie można uznać sprawozdania z czynności doradczej jedynie za dokumenty robocze. Nie ma też wątpliwości, które dokumenty z audytu podlegają udostępnieniu w trybie informacji publicznej.

Odpowiadając na skargę, wojewoda śląski powtórzył, że żądane informacje, zawarte w sprawozdaniu z czynności doradczej w ramach audytu wewnętrznego, nie są informacją publiczną. Czynność doradcza polegała tu na tym, że audytorzy zastanawiali się, czy, co, i w jaki sposób usprawnić w pracy badanych komórek. W sprawozdaniu z tych czynności wskazali możliwe rozwiązania, ale nie są one wiążące dla odbiorcy tego sprawozdania. Nie przesądzają też o kierunkach działania kierownika jednostki, zlecającego czynność doradczą. Żądana informacja nie ma więc charakteru informacji publicznej.

Dane publiczne czy wewnętrzne

WSA przypomniał, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a, udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o danych publicznych, w tym m.in. dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów, które ją przeprowadzają.

Wojewoda uznał jednak, że sprawozdanie z czynności doradczych, sporządzone przez pracowników audytu wewnętrznego w Wydziale Polityki Społecznej (obecnie Wydział Rodziny i Polityki Społecznej) nie jest informacją publiczną. Takiego stanowiska nie poparł jednak żadnymi dowodami. A samo nieudzielenie żądanych informacji, z uzasadnieniem, że jest to dokument wewnętrzny, nie wystarczy – uznał sąd. Organ musi szczegółowo wskazać, i uzasadnić, z czego wywodzi swoje twierdzenie. Ustawodawca jasno i wyraźnie konkretyzuje zakres i przedmiot informacji publicznej, a nawet uznaje, iż dokumentacja przebiegów i efektów kontroli to dane publiczne. Odmienne twierdzenie, nie poparte dowodami, świadczy o bezczynności organu.

WSA przypomniał, że z nowelizacji w 2017 r. ustawy o finansach publicznych, uwzględniającej wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 9 kwietnia 2015 r., usunięto cały art. 284, który w ust. 1 przewidywał, że plan audytu oraz sprawozdanie z wykonania planu audytu stanowią informację publiczną, ale w ust. 2, że nie są nią inne dokumenty niż dokumenty, wymienione w ust. 1. Podmioty zobowiązane do udzielania informacji publicznej, jak i sądy administracyjne, muszą więc same ocenić, czy dokumentacja, wytworzona przez audytora w trakcie wykonywania audytu jednostki finansów publicznych, posiada walor informacji publicznej.

W pierwszej kolejności wojewoda śląski powinien zatem ocenić, czy i jakie konkretne informacje, związane ze sprawozdaniem, podsumowującym czynności doradcze w Wydziale Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, stanowią informację publiczną w aspekcie art. 61 konstytucji oraz art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dlatego sąd zobowiązał wojewodę śląskiego do ponownego rozpoznania wniosku skarżącej.

Sygnatura akt: III SAB/Gl 10/19

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA