fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Urzędnicy

Kiedy można wznowić postępowanie w sprawie zakończonej postanowieniem

123RF
Przepisy dotyczące wznowienia stosuje się odpowiednio do postanowień, od których przysługuje zażalenie. Dotyczy to także postanowień stwierdzających niedopuszczalność odwołania bądź uchybienie terminu do wniesienia odwołania, które są ostateczne.

- Po wniesieniu odwołania od decyzji, organ II instancji stwierdził postanowieniem niedopuszczalność tego odwołania. Czy można wznowić postępowanie w tej sprawie?

Tak.

Zgodnie z art. 134 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) organ odwoławczy stwierdza w drodze postanowienia niedopuszczalność odwołania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwołania. Postanowienie w tej sprawie jest ostateczne, co oznacza, że nie przysługuje na nie zażalenie. Postanowienie to, jako kończące postępowanie, można jednak zaskarżyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego (por. art. 3 § 2 pkt 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 1302 ze zm.).

Podkreśla się, że w art. 134 k.p.a. przewidziano dwie odrębne sytuacje procesowe: niedopuszczalność odwołania oraz wniesienie odwołania z uchybieniem terminu (por. np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 10 listopada 1998 r., III SA 898/97, LEX nr 35125). Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania ma miejsce np. wówczas, gdy został już wyczerpany tok instancji (por. art. 127 § 1 k.p.a.) bądź gdy od decyzji wydanej w I instancji odwołanie nie przysługuje (por. art. 127 § 3 k.p.a.). Kontrola dopuszczalności odwołania jest pierwszą czynnością, jaką podejmuje organ odwoławczy po otrzymaniu odwołania, i nie łączy się z badaniem merytorycznej zasadności zarzutów podniesionych w odwołaniu (wyrok NSA w Warszawie z 24 lutego 1992 r., I SA 1318/91, ONSA 1992/3-4/80).

Jeżeli ze złożonego odwołania wynika w niebudzący wątpliwości sposób, że osoba, która je wniosła, nie ma w sprawie interesu prawnego, organ odwoławczy – w formie postanowienia – stwierdza niedopuszczalność odwołania. Natomiast w przypadku, gdy ustalenie interesu prawnego wymaga podjęcia czynności dowodowych, organ odwoławczy ma obowiązek podjąć postępowanie odwoławcze, a gdy ustali, że wnoszący odwołanie nie ma interesu prawnego, zakończy postępowanie odwoławcze w formie decyzji o umorzeniu tego postępowania (wyrok NSA z 10 marca 2009 r., II OSK 316/08, LEX nr 526409).

W myśl art. 145 § 1 k.p.a. postępowanie wznawia się w sprawie zakończonej ostateczną decyzją. W art. 126 k.p.a. przyjęto jednak, że art. 145-152 k.p.a. dotyczące wznowienia postępowania stosuje się odpowiednio do postanowień, od których przysługuje zażalenie, a także do postanowień określonych w art. 134 k.p.a., w tym do postanowienia stwierdzającego niedopuszczalność odwołania. Zwraca się uwagę, że do kategorii „postanowień, od których przysługuje zażalenie", w rozumieniu art. 126 k.p.a., należy zaliczyć także postanowienia wydane przez organ II instancji w wyniku rozpatrzenia zażalenia (wyrok WSA w Krakowie z 18 czerwca 2019 r., II SA/Kr 474/19, LEX nr 2691970).

W przypadku wznowienia postępowania w sprawie zakończonej postanowieniem, zamiast decyzji z art. 151 § 1 k.p.a. (uchylającej dotychczasową decyzję bądź odmawiającej jej uchylenia) wydawane jest postanowienie.

Autorka jest radcą prawnym

podstawa prawna: art. 126, art. 134, art. 145-152 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA