fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aplikacje/egzaminy

Egzamin na doradcę restrukturyzacyjnego - test i odpowiedzi

123RF
5 grudnia 2016 r. przeprowadzony został egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Resort Sprawiedliwości publikuje test z odpowiedziami.

Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe i wytyczne dotycząca sposobu jego rozwiązania, w oparciu o które w dniu 5 grudnia 2016 r. przeprowadzony został egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Egzamin na doradcę restrukturyzacyjnego

1. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, postanowienie w sprawie ogłoszenia upadłości sąd upadłościowy wydaje w terminie:

a. dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku;

b. miesiąca od dnia złożenia wniosku;

c. dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

2. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika będącego przedsiębiorcą, sąd upadłościowy może dokonać zabezpieczenia majątku dłużnika:

a. na wniosek albo z urzędu;

b. wyłącznie na wniosek;

c. wyłącznie z urzędu.

3. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, o ile nie zachodzą szczególnie uzasadnione przypadki, wynagrodzenie tymczasowego nadzorcy sądowego ustala się w wysokości:

a. od jednej czwartej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, do jego dwukrotności;

b. od jednej drugiej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, do 3% prognozowanych funduszy masy upadłości;

c. od jednokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, do jego dwukrotności.

4. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, w przypadku uchylenia przez sąd drugiej instancji postanowienia o ogłoszeniu upadłości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania:

a. sąd upadłościowy odwołuje sędziego-komisarza oraz syndyka i w ich miejsce wyznacza odpowiednio: zastępcę sędziego-komisarza oraz zastępcę syndyka;

b. syndyk oraz sędzia-komisarz zachowują swoje uprawnienia, a czynności przez nich dokonane pozostają w mocy;

c. syndyk oraz sędzia-komisarz tracą swoje uprawnienia, jednakże czynności przez nich dokonane pozostają w mocy.

5. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, ustalając skład masy upadłości, środki pieniężne upadłego zgromadzone w kasie i na rachunkach bankowych syndyk ujmuje w:

a. spisie inwentarza;

b. spisie należności;

c. spisie wierzytelności krótkoterminowych lub długoterminowych.

6. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, bezskuteczne w stosunku do masy upadłości są, między innymi, zabezpieczenie i zapłata długu niewymagalnego dokonane przez upadłego w ciągu:

a. dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości;

b. sześciu miesięcy przed dniem ogłoszenia upadłości;

c. sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

7. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, po dniu ogłoszenia upadłości niedopuszczalne jest skierowanie egzekucji do majątku wchodzącego w skład masy upadłości oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu lub zarządzenia zabezpieczenia na majątku upadłego, z wyjątkiem:

a. zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych oraz roszczeń o rentę z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz o zamianę uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę;

b. zabezpieczenia roszczeń rolników z tytułu umów o dostarczenie produktów       z własnego gospodarstwa rolnego oraz roszczeń z tytułu alimentów, a także zadośćuczynienia za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia;

c. zabezpieczenia roszczeń ze stosunku pracy do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę za okres nie dłuższy niż trzy miesiące, a także roszczeń rolników z tytułu umów o dostarczenie produktów z własnego gospodarstwa rolnego.

8. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, w sprawach dotyczących postępowania upadłościowego sędzia-komisarz i syndyk mogą porozumiewać się:

a. wyłącznie na piśmie, w szczególności poprzez sporządzenie pisemnego protokołu obejmującego treść ich oświadczeń i podpisanego przez protokolanta;

b. bezpośrednio oraz z użyciem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności przez telefon, faks lub pocztę elektroniczną;

c. tylko bezpośrednio podczas jednoczesnej obecności w siedzibie sądu upadłościowego i przy zastosowaniu urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz   i dźwięk.

9. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, zakres czynności zastępcy syndyka określa:

a. syndyk;

b. sędzia-komisarz;

c. sąd upadłościowy.

10. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, wynagrodzenie syndyka w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec dłużnika będącego przedsiębiorcą ustala się jako sumę:

a. trzech części składowych, w granicach od jednej czwartej do dwustukrotności podstawy wynagrodzenia;

b. czterech części składowych, w granicach od dwukrotności do dwustuczterdziestokrotności podstawy wynagrodzenia;

c. pięciu części składowych, w granicach od dwukrotności do dwustusześćdziesięciokrotności podstawy wynagrodzenia.

11. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, prawomocne postanowienie o odmowie zatwierdzenia sprawozdania ostatecznego syndyka w całości lub w części doręcza się:

a. Ministrowi Sprawiedliwości;

b. Ministrowi Finansów;

c. Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

12. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, syndyk prowadzący przedsiębiorstwo upadłego:

a. nie może prowadzić działalności wymagającej koncesji, licencji albo zezwolenia, chyba że co innego wynika z odrębnych ustaw;

b. może prowadzić działalność wymagającą koncesji, licencji albo zezwolenia tylko za zgodą wyrażoną przez zgromadzenie wierzycieli, przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące;

c. może prowadzić działalność wymagającą koncesji, licencji albo zezwolenia, chyba że co innego wynika z odrębnych ustaw.

13. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, zgromadzeniu wierzycieli przewodniczy:

a. syndyk;

b. sędzia-komisarz;

c. przewodniczący rady wierzycieli.

14. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, zarzuty przeciwko uchwale rady wierzycieli rozpoznaje sędzia-komisarz w terminie:

a. tygodnia od dnia przedłożenia mu uzasadnienia uchwały sporządzonego przez syndyka;

b. tygodnia od dnia przedłożenia mu zarzutów;

c. dwóch tygodni od dnia przedłożenia mu zarzutów.

15. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, odsetki od wierzytelności pieniężnej umieszcza się na liście wierzytelności w kwocie naliczonej do dnia:

a. poprzedzającego dzień ogłoszenia upadłości włącznie;

b. ogłoszenia upadłości włącznie;

c. zgłoszenia wierzytelności włącznie.

16. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, syndyk jest obowiązany do podejmowania działań umożliwiających zakończenie likwidacji w ciągu:

a. sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości;  

b. dziewięciu miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości;  

c. dwunastu miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości.  

17. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, jeżeli w skład masy upadłości wchodzi nieruchomość lub jej ułamkowa część, której nie można zbyć z zachowaniem przepisów tej ustawy, a dalsze pozostawanie nieruchomości w masie upadłości będzie niekorzystne dla wierzycieli z uwagi na obciążenie masy związanymi z tym kosztami, wówczas:

a. zgromadzenie wierzycieli może podjąć uchwałę o jej wyłączeniu z masy upadłości;  

b. sędzia – komisarz może postanowić o jej wyłączeniu z masy upadłości;  

c. sędzia – komisarz może zezwolić syndykowi na zawarcie umowy przekazania nieruchomości gminie albo Skarbowi Państwa.

18. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, jeżeli przedmiot zastawu rejestrowego nie podlega sprzedaży wraz z przedsiębiorstwem, zastawnik zastawu rejestrowego może zaspokoić się:

a. z sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej zastawem, po zaspokojeniu wierzycieli wyższych kategorii zaspokojenia, których wierzytelności nie były zabezpieczone rzeczowo;

b. z przedmiotu zastawu przez jego przejęcie, jeżeli umowa o ustanowienie zastawu przewiduje taki sposób zaspokojenia zastawnika;

c. przez przejęcie przedmiotu obciążonego, nawet jeżeli umowa o ustanowienie zastawu nie przewiduje takiego sposobu zaspokojenia zastawnika.

19. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, w przypadku zatwierdzenia częściowego listy wierzytelności:

a. w planie podziału nie uwzględnia się kwot objętych nierozpoznanymi sprzeciwami;

b. w planie podziału uwzględnia się kwoty objęte nierozpoznanymi sprzeciwami, zabezpieczając w masie upadłości środki na ich ewentualną wypłatę po prawomocnym rozpoznaniu sprzeciwów;

c. sporządza się jeden ostateczny plan podziału, w którym zaspokaja się zarówno kwoty objęte rozpoznanymi wcześniej sprzeciwami, jak i kwoty podlegające wypłacie po prawomocnym rozpoznaniu wszystkich sprzeciwów od listy wierzytelności.

20. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, syndyk sporządza plan podziału funduszów masy upadłości, w którym, między innymi:

a. określa sumę niepodlegającą podziałowi wraz z przewidywaniami jej zaspokojenia w kolejnych planach podziału;

b. wymienia kategorie zaspokojenia, które w poprzednich planach podziału zaspokojono w całości;

c. wskazuje, które sumy mają być wypłacone, a które i z jakich przyczyn mają być pozostawione w depozycie sądowym lub pozostawione w masie upadłości na zaspokojenie wierzytelności objętych nierozpoznanymi sprzeciwami.

21. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, sumę wydzieloną na zaspokojenie wierzytelności, za którą osoba trzecia odpowiada jako poręczyciel, gwarant lub współdłużnik, wydaje się poręczycielowi, gwarantowi lub współdłużnikowi:

a. w całości, jeżeli wierzytelność została wykazana dokumentem urzędowym;  

b. w całości, bez względu na wysokość dokonanej zapłaty na rzecz wierzyciela;

c. w proporcji do wysokości dokonanej zapłaty.

22. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, sumę wydzieloną na zaspokojenie wierzytelności, której zapłata zależy od warunku zawieszającego:

a. wydaje się wierzycielowi, jeżeli udowodni, że warunek się ziścił; w przeciwnym razie sumę składa się do depozytu sądowego;

b. składa się do depozytu sądowego, jeżeli wierzyciel udowodni, że warunek się ziścił;

c. wydaje się wierzycielowi bez zabezpieczenia, chyba że obowiązek zabezpieczenia ciąży na wierzycielu z mocy istniejącego między nim a upadłym stosunku prawnego.

23. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, postępowanie w przedmiocie uznania orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego wszczyna się na wniosek:

a. syndyka ustanowionego we wtórnym postępowaniu upadłościowym;

b. zarządcy zagranicznego albo dłużnika, któremu pozostawiono zarząd własny majątkiem;

c. dłużnika, któremu odebrano zarząd własny majątkiem.     

24. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, w przypadku uznania orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego, skutki ogłoszenia upadłości co do majątku upadłego położonego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zobowiązań, które powstały lub mają być wykonywane w Rzeczypospolitej Polskiej, ocenia się według prawa:

a. zagranicznego;  

b. polskiego;  

c. zagranicznego albo polskiego, przy czym wyboru dokonuje sąd w postanowieniu   o uznaniu orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego, kierując się interesem ogółu wierzycieli.

25. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, sumy uzyskane z podziału funduszów masy upadłości pozostałe po zaspokojeniu wierzycieli we wtórnym postępowaniu upadłościowym przekazuje się:

a. do depozytu sądowego;

b. do głównego zagranicznego postępowania upadłościowego;

c. na rachunek depozytowy Ministra Finansów.

26. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, w postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, wynagrodzenie syndyka ustala sąd upadłościowy biorąc pod uwagę:

a. wartość szacunkową masy upadłości wskazaną przy sporządzeniu planu likwidacyjnego;  

b. wysokość funduszów masy upadłości, stopień zaspokojenia wierzycieli, nakład pracy, zakres czynności podejmowanych w postępowaniu, stopień ich trudności oraz czas trwania postępowania;  

c. możliwości zarobkowe upadłego, w tym jego potrzeby mieszkaniowe, wysokość niezaspokojonych wierzytelności i realność ich zaspokojenia w przyszłości. 

27. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, w postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jeżeli w skład masy upadłości wchodzi lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, w którym zamieszkuje upadły, a konieczne jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, z sumy uzyskanej z jego sprzedaży wydziela się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego, za okres:

a. sześciu miesięcy;

b. dziewięciu miesięcy;

c. od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy.

28. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, w postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, zobowiązania powstałe po ogłoszeniu upadłości i niewykonane w toku postępowania:

a. podlegają umorzeniu z dniem uprawomocnienia się postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli;  

b. podlegają zaspokojeniu ze środków Skarbu Państwa po uprawomocnieniu się postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli;  

c. uwzględnia się w planie spłaty wierzycieli w pełnej wysokości.

29. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, w postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ustalenie planu spłaty wierzycieli upadłego nie narusza praw wierzyciela wobec:

a. poręczyciela upadłego oraz jego współmałżonka, może natomiast naruszać prawa wynikające z hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego oraz hipoteki morskiej, jeśli były one ustanowione na mieniu osoby trzeciej;

b. poręczyciela upadłego oraz współdłużnika upadłego ani praw wynikających z hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu skarbowego oraz hipoteki morskiej, jeśli były one ustanowione na mieniu osoby trzeciej;

c. upadłego oraz jego gwaranta, może natomiast naruszać prawa wynikające z hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego oraz hipoteki morskiej, jeśli były one ustanowione na mieniu osoby trzeciej.

30. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, w postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli, sąd upadłościowy wydaje postanowienie:  

a. o stwierdzeniu zakończenia postępowania upadłościowego;

b. o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli;  

c. o umorzeniu postępowania upadłościowego.

31. Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, przyspieszone postępowanie układowe może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza:  

a. 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem;  

b.25% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem;  

c. 35% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.  

32. Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, przepisów ustawy nie stosuje się, między innymi, do:  

a. wspólników osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;  

b. banków krajowych;  

c. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej. 

33. Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, postępowanie restrukturyzacyjne prowadzi się z udziałem:    

a. zarządcy albo tymczasowego nadzorcy układu lub tymczasowego nadzorcy sądowego;  

b. nadzorcy, którym jest nadzorca układu albo nadzorca sądowy, albo zarządcy;  

c. nadzorcy przymusowego albo tymczasowego nadzorcy sądowego.   

34. Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu wygaśnięcia funkcji nadzorcy sądowego albo zarządcy doręcza się:  

a. Ministrowi Sprawiedliwości;  

b. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

c. Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego. 

35. Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, w postępowaniu o zatwierdzenie układu nadzorca układu pełni swoją funkcję na podstawie:    

a. postanowienia sądu restrukturyzacyjnego;  

b. postanowienia sędziego-komisarza;  

c. umowy zawartej z dłużnikiem.   

36. Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne,  w przypadku zgłoszenia kilku propozycji układowych, kolejność głosowania nad propozycjami układowymi ustala:

a. nadzorca sądowy albo zarządca;

b. sędzia-komisarz;

c. rada wierzycieli.

37. Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, jeżeli na rozprawie wyznaczonej   w celu rozpoznania układu sąd restrukturyzacyjny ustali, że układ nie został przyjęty na skutek braku odpowiedniej większości, to:

a. umarza postępowanie restrukturyzacyjne;

b. zatwierdza układ, jeżeli jego warunki nie są rażąco krzywdzące dla wierzycieli, którzy głosowali za układem i zgłosili zastrzeżenia;

c. stwierdza wygaśnięcie układu.

38. Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, w postępowaniu o zatwierdzenie układu, dzień układowy przypada:

a. nie wcześniej niż jeden dzień i nie później niż trzy miesiące po dniu złożenia wniosku o zatwierdzenie układu;

b. nie wcześniej niż trzy miesiące i nie później niż dzień przed dniem złożenia wniosku o zatwierdzenie układu;

c. nie wcześniej niż trzy miesiące i nie później niż dzień przed dniem zatwierdzenia układu.

39. Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, w postępowaniu układowym nadzorca sądowy ustala skład masy układowej w terminie:

a. tygodnia od dnia otwarcia postępowania układowego;

b. dwóch tygodni od dnia otwarcia postępowania układowego;

c. trzydziestu dni od dnia otwarcia postępowania układowego.

40. Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości rozpoznaje:

a. sąd upadłościowy zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego;

b. sędzia-komisarz ustanowiony w postępowaniu restrukturyzacyjnym zgodnie z przepisami Prawa restrukturyzacyjnego;

c. sędzia-komisarz ustanowiony w postępowaniu restrukturyzacyjnym zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego.

41. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, małżonek może powoływać się względem innych osób na umowę majątkową małżeńską:

a. gdy osobom tym wiadome było jej zawarcie;

b. gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome;

c. niezależnie od ich wiedzy od tej umowie.

42. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, ustanowiona przez sąd rozdzielność majątkowa powstaje:

a. z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym, nie może to być jednak dzień wcześniejszy niż dzień następny po doręczeniu pozwanemu małżonkowi odpisu pozwu zawierającego żądanie ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej;

b. z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym, nie może to być jednak dzień wcześniejszy niż dzień wytoczenia powództwa o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej;

c. z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu.

43. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się:

a. z chwilą urodzenia;

b. z chwilą ukończenia 13 lat;

c. z chwilą uzyskania pełnoletności.

44. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest:

a. miejscowość, w której osoba ta jest zameldowana;

b. miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu;

c. miejscowość, w której osoba ta posiada lokal mieszkalny.

45. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, firmą osoby fizycznej jest:

a. nazwa jej działalności gospodarczej dowolnie dobrana, w skład której nie musi wchodzić imię i nazwisko;

b. jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych;

c. jej imię i nazwisko. Nie jest możliwe włączenie do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych.

 46. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, dokumentem jest:

a. wyłącznie informacja pisemna, utrwalona w postaci papierowej;

b. nośnik informacji, umożliwiający zapoznanie się z jej treścią;

c. wyłącznie informacja sporządzona przez odpowiedni organ państwowy w ramach jego kompetencji.

47. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, okoliczność, że pełnomocnik jest ograniczony w zdolności do czynności prawnych:

a. powoduje zawsze nieważność czynności prawnej dokonanej przez niego w imieniu mocodawcy;

b. powoduje nieważność czynności prawnej dokonanej przez niego w imieniu mocodawcy, ale mocodawca może ją potwierdzić w wyznaczonym mu przez drugą stronę umowy terminie;

c. nie ma wpływu na ważność czynności dokonanej przez niego w imieniu mocodawcy.

48. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, prokura powinna być udzielona:

a. na piśmie pod rygorem nieważności;

b. na piśmie dla celów dowodowych;

c. w dowolnej formie.

49. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli wysokość odsetek od sumy pieniężnej nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe w wysokości równej:

a. sumie stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych;

b. sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych;

c. sumie stopy depozytowej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych.

50. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, potrącenie wierzytelności przedawnionej:

a. nie jest możliwe;

b. jest możliwe, jeżeli w chwili, gdy potrącenie stało się możliwe, przedawnienie jeszcze nie nastąpiło;

c. jest możliwe tylko wtedy, jeżeli w chwili składania oświadczenia o potrąceniu przedawnienie jeszcze nie nastąpiło.

51. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w razie zgłoszenia przez stronę wniosku o wyłączenie sędziego:

a. sędzia nie może podjąć żadnej czynności w sprawie;

b. sędzia, którego dotyczy wniosek może podejmować dalsze czynności, nie może jednak zostać wydane orzeczenie lub zarządzenie kończące postępowanie w sprawie;

c. sędzia, którego dotyczy wniosek może podejmować dalsze czynności, w tym także wydać orzeczenie lub zarządzenie kończące postępowanie w sprawie.

52. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w razie uwzględnienia powództwa, pozwanemu:

a. nigdy nie należy się zwrot kosztów;

b. należy się zwrot kosztów, jeżeli nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uznał przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu;

c. należy się zwrot kosztów, jeżeli nie dał powodu do wytoczenia sprawy i wnosił o oddalenie powództwa jedynie z ostrożności procesowej.

53. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, wyrok sądu pierwszej instancji może być wydany jedynie przez sędziów:

a. przed którymi odbyły się wszystkie rozprawy;

b. przed którymi odbyła się co najmniej jedna z rozpraw;

c. przed którymi odbyła się rozprawa poprzedzająca bezpośrednio wydanie wyroku.

54. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia przysługuje:

a. apelacja;

b. zażalenie;

c. skarga kasacyjna.

55. Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką:

a. nie narusza uprawnienia wierzyciela hipotecznego do uzyskania zaspokojenia z nieruchomości obciążonej;

b. powoduje, że wierzyciel hipoteczny nigdy nie może uzyskać zaspokojenia z nieruchomości obciążonej;

c. powoduje, że wierzyciel hipoteczny nie może uzyskać zaspokojenia z nieruchomości obciążonej, ale tylko wtedy, gdy podniesiony zostanie przez właściciela nieruchomości zarzut przedawnienia.

56. Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w razie zawarcia ugody przed mediatorem po rozpoczęciu rozprawy przed sądem pierwszej instancji sąd z urzędu zwraca:

a. połowę uiszczonej opłaty od pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji oraz zarzutów od nakazu zapłaty;

b. trzy czwarte uiszczonej opłaty od pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji oraz zarzutów od nakazu zapłaty;

c. całą uiszczoną opłatę od pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji oraz zarzutów od nakazu zapłaty.

57. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, spółka powiązana to spółka kapitałowa, w której inna spółka handlowa albo spółdzielnia dysponuje bezpośrednio lub pośrednio:

a. co najmniej 20% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym           zgromadzeniu, także jako zastawnik lub użytkownik, albo na podstawie               porozumień z innymi osobami lub która posiada bezpośrednio co najmniej 20% udziałów albo akcji w innej spółce kapitałowej;

b. co najmniej 50% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym           zgromadzeniu, także jako zastawnik lub użytkownik, albo na podstawie               porozumień z innymi osobami lub która posiada bezpośrednio co najmniej 50% udziałów albo akcji w innej spółce kapitałowej;

c. co najmniej 75% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym           zgromadzeniu, także jako zastawnik lub użytkownik, albo na podstawie               porozumień z innymi osobami lub która posiada bezpośrednio co najmniej 75% udziałów albo akcji w innej spółce kapitałowej.

58. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, o ile umowa spółki jawnej nie stanowi inaczej, w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki wymagana jest zgoda:

a. wszystkich wspólników, w tym także wspólników wyłączonych od prowadzenia spraw spółki;

b. wszystkich wspólników, z wyjątkiem wspólników wyłączonych od prowadzenia spraw spółki;

c. większości wspólników.

59. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta:

a. wyłącznie w formie aktu notarialnego;

b. w formie aktu notarialnego lub przy pomocy wzorca umownego;

c. na piśmie pod rygorem nieważności.

60. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, spółka komandytowa to spółka:

a. kapitałowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (akcjonariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona;

b. osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki odpowiadają wszyscy wspólnicy (komandytariusze);

c. osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

61. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w spółce komandytowo-akcyjnej ustanowienie rady nadzorczej:

a. nigdy nie jest dopuszczalne;

b. jest obowiązkowe, jeżeli liczba komplementariuszy przekracza dwadzieścia pięć osób;

c. jest obowiązkowe, jeżeli liczba akcjonariuszy przekracza dwadzieścia pięć osób.

62. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, powództwo o uchylenie uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy wnieść w terminie:

a. miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały;

b. miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały;

c. dwóch miesięcy od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały.

63. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, podział między wspólników likwidowanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić:

a. przed upływem miesiąca od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli;

b. przed upływem trzech miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli;

c. przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.

64. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w umowie między spółką akcyjną niebędącą spółka jednoosobową, a członkiem jej zarządu, jak również w sporze z nim spółkę reprezentuje:

a. cały zarząd;

b. zarząd, ale z wyłączeniem członka z którym zawierana jest umowa;

c. rada nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia.

65. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w spółce akcyjnej akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce:

a. co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem;

b. co najmniej na dwa tygodnie przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem;

c. co najmniej na miesiąc przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.

66. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, rozprawę przeprowadza:

a. wyłącznie organ administracji publicznej pierwszej instancji;

b. wyłącznie organ administracji publicznej drugiej instancji;

c. organ administracji publicznej pierwszej i drugiej instancji.

67. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, to organ administracji publicznej:

a. wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania;

b. wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części;

c. zwraca się do innego organu o zajęcie stanowiska co do bezprzedmiotowości postępowania.

68. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, organem właściwym do stwierdzenia, w drodze postanowienia, niedopuszczalności odwołania jest:

a. organ odwoławczy;

b. zawsze minister właściwy do spraw administracji publicznej;

c. wojewódzki sąd administracyjny.

69. Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi temu nie podlegają czynności cywilnoprawne w sprawach:

a. podlegających przepisom o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych;

b. udzielania pomocy na ratowanie i pomocy na restrukturyzację;

c. umów sprzedaży lokali użytkowych, których stroną jest Wojskowa Agencja Mieszkaniowa.

70. Zgodnie z Konstytucją R. P., obowiązek pracy może być nałożony tylko przez:

a. konstytucję lub ratyfikowaną umowę międzynarodową;

b. ustawę;

c. rozporządzenie Rady Ministrów.

71. Zgodnie z Konstytucją R.P., maksymalne normy czasu pracy określa:

a. ustawa;

b. rozporządzenie Rady Ministrów;

c. rozporządzenie ministra właściwego do spraw pracy.

72. Zgodnie z ustawą – Ordynacja podatkowa, w sprawach zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych wydaje się:

a. decyzję;

b. postanowienie;

c. zarządzenie.

73. Zgodnie z ustawą – Ordynacja podatkowa, protokół przesłuchania strony, świadka i biegłego powinien być odczytany i przedłożony do podpisu osobie zeznającej:

a. niezwłocznie po złożeniu zeznania;

b. niezwłocznie po złożeniu zeznania, jednak nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia zeznania;

c. niezwłocznie po złożeniu zeznania, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania.

74. Zgodnie z Kodeksem pracy, system przerywanego czasu pracy wprowadza się:

a. co do zasady w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładową organizacją związkową;      

b. wyłącznie w ustawie;

c. wyłącznie w umowie o pracę.     

75. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy stroną transakcji, z której wynika płatność jest inny przedsiębiorca oraz:

a. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 35 000 euro przeliczonych na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski 10 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji;

b. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 25 000 euro przeliczonych na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski 10 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji;

c. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

76. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli:

a. sprzedaż następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego;

b. przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości, a zbycie nie następuje na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości;

c. jest zbywana na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną bez względu na miejsce jej położenia.

77. Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, państwo:

a. nie gwarantuje wypłacalności świadczeń z ubezpieczeń społecznych;

b. gwarantuje wypłacalność świadczeń z ubezpieczeń społecznych;

c. gwarantuje wypłacalność świadczeń z ubezpieczeń społecznych, ale tylko do 50 % ich wysokości.

78. Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym, kurator ustanowiony przez sąd rejestrowy:

a. nie może zgłosić wniosku o ogłoszenie upadłości osoby prawnej;

b. może zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości osoby prawnej, dla której został ustanowiony, jeżeli przy wykonywaniu swych czynności stwierdzi, że istnieją przesłanki zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości tej osoby prawnej;

c. może zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości osoby prawnej, dla której został ustanowiony, jeżeli istnieją przesłanki zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości tej osoby prawnej i wyrazi na to zgodę sąd rejestrowy.

79. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, organem podatkowym właściwym w sprawach podatków i opłat uregulowanych w tej ustawie jest:

a. starosta;

b. marszałek województwa;

c. wójt (burmistrz, prezydent miasta).

80. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się, między innymi:

a. odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych;

b. przychody z praw autorskich i praw pokrewnych;

c. przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.

81. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, kwoty stanowiące równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane, między innymi, z postępowaniem restukturyzacyjnym lub z postępowaniem upadłościowym, dla podatnika tego podatku:

a. są zawsze przychodem;

b. są przychodem, jeżeli postanowi tak sąd upadłościowy;

c. nie stanowią przychodu.

82. Zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej, gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego:

a. wyłącznie w formie samorządowego zakładu budżetowego;

b. wyłącznie w formie spółek prawa handlowego;

c. w szczególności w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego.

83. Zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, podmioty udzielające pomocy:

a. wydają beneficjentowi pomocy zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis albo pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;

b. nie mogą wydawać beneficjentowi pomocy zaświadczenia stwierdzającego, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis albo pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;

c. wydają beneficjentowi pomocy zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis albo pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie tylko za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

84. Zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, strony transakcji handlowej:

a. mogą swobodnie ustalać datę doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi;

b. nie mogą ustalać daty doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi;

c. mogą ustalać datę doręczenia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonania usługi tylko za zgodą właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

85. Zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, organem prowadzącym rejestr przechowawców akt osobowych i płacowych jest:

a. marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem;

b. wojewoda właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem;

c. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich.

86. Zgodnie z ustawą o obligacjach, emisja przez spółkę obligacji uprawniających do objęcia akcji emitowanych przez spółkę w zamian za te obligacje (obligacje zamienne):

a. nigdy nie jest możliwa;

b. jest możliwa, ale tylko w przypadku spółek dopuszczonych do publicznego obrotu;

c. jest możliwa, o ile statut spółki tak stanowi.

87. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, rezerwy to:

a. zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne;

b. wolne środki pieniężne na rachunku bankowym;

c. środki trwałe i inne składniki majątku przeznaczone do zbycia.

88. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, jednostka prowadząca księgi rachunkowe:

a. ma obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji, między innymi, na dzień poprzedzający postawienie jej w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości;

b. ma obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji, między innymi, na 15 dzień przypadający po dniu, w którym nastąpiło jej postawienie w stan upadłości;

c. nie ma obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacjina dzień poprzedzający postawienie jej w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości.

89. Zgodnie z nauką ekonomii, składniki aktywów obrotowych wykazywane w bilansie przedsiębiorstwa, to między innymi:

a. zapasy, inwestycje krótkoterminowe i zyski;

b. zapasy, należności krótkoterminowe i zobowiązania krótkoterminowe;

c. zapasy, inwestycje krótkoterminowe i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

90. Zgodnie z nauką ekonomii, badanie polegające na szczegółowym sprawdzeniu przez biegłego rewidenta tylko części pozycji składających się na saldo lub grupę operacji gospodarczych, to:

a. badanie wyrywkowe (częściowe), które nigdy nie znajduje zastosowania w procesie badania sprawozdań finansowych;

b. badanie wstępne, które znajduje zastosowanie wyłącznie w śródrocznym przeglądzie ksiąg rachunkowych;

c. badanie wyrywkowe (częściowe), które obok badania pełnego może mieć zastosowanie w procesie badania sprawozdań finansowych.

91. Zgodnie z nauką ekonomii, wskaźnik rentowności aktywów, to iloraz:

a. przychodów ze sprzedaży i aktywów ogółem;

b. aktywów netto i zysku brutto;

c. zysku netto i średniego stanu aktywów ogółem.

92. Zgodnie z nauką ekonomii, stopień dźwigni finansowej pozwala ocenić:

a. jaką zmianę stopy zwrotu z kapitału własnego wywoła zwiększenie zysku o określony procent;

b. jaką zmianę stopy zwrotu ze sprzedaży wywoła zwiększenie zysku o określony procent;

c. jaką zmianę zysku wywoła wzrost stopy oprocentowania kredytu o określony procent.

93. Zgodnie z nauką ekonomii, spadek wskaźnika bieżącej płynności finansowej przedsiębiorstwa informuje o:

a. poprawie płynności finansowej tego przedsiębiorstwa;

b. pogorszeniu płynności finansowej tego przedsiębiorstwa;

c. pogorszeniu rentowności finansowej tego przedsiębiorstwa.

94. Zgodnie z nauką ekonomii, mnożniki oparte na wartości rynkowej, pochodzące z transakcji z rynku publicznego lub prywatnych, np. P/E, P/BV, znajdują zastosowanie:

a. w majątkowym podejściu do wyceny przedsiębiorstw;

b. w księgowym podejściu do wyceny przedsiębiorstw;

c. w porównawczym podejściu do wyceny przedsiębiorstw.

95. Zgodnie z nauką ekonomii, czas jaki przeciętnie upływa od momentu dokonania zapłaty za zakupione czynniki produkcji do momentu wpływu gotówki za sprzedane wyroby i usługi, to cykl konwersji:

a. gotówki;

b. należności;

c. zysku.

96. Zgodnie z nauką ekonomii, do endogenicznych przyczyn bankructwa przedsiębiorstw można zaliczyć:

a. recesję;

b. niekorzystne zmiany przepisów prawnych;

c. wysokie koszty przedsiębiorstwa.

97. Zgodnie z nauką ekonomii, stagflacja to równoczesne występowanie:

a. deflacji i wysokiego poziomu wzrostu gospodarczego;

b. inflacji i stagnacji w gospodarce;

c. deflacji i niskiego poziomu bezrobocia.

98. Zgodnie z nauką ekonomii, sytuacja, w której na rynku danego dobra działa niewielu producentów, jest określana jako:

a. doskonała konkurencja;

b. oligopol;

c. monopson.

99. Zgodnie z naukami o zarządzaniu, strategia według której organizacja prowadzi kilka nie powiązanych ze sobą jednostek operacyjnych, to:

a. koncentracja pionowa;

b. dywersyfikacja niezależna;

c. dywersyfikacja zależna.

100. Zgodnie z naukami o zarządzaniu, teoria motywacji ERG grupuje potrzeby ludzkie wywołujące motywację do działania w następujące kategorie:

a. egzystencji, kontaktów społecznych i wzrostu;

b. fizyczne, finansowe i duchowe;

c. proste i złożone.

Pobierz test

Zadanie problemowe

Postanowieniem z dnia 20 października 2016 r. sąd restrukturyzacyjny otworzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika - IZOLEX S.A. z siedzibą w W. Propozycje układowe złożone przez dłużnika dotyczyły wszystkich zobowiązań i nie przewidywały podziału wierzycieli na grupy.

W terminie dwóch tygodni od otwarcia przyspieszonego postępowania układowego nadzorca sądowy sporządził i złożył sędziemu-komisarzowi plan restrukturyzacyjny oraz spis wierzytelności. Spis wierzytelności obejmował 15 wierzycieli IZOLEX S.A. z sumą wszystkich wierzytelności w łącznej wysokości 930 000 zł. Nadzorca sądowy ustalił, że brak jest wierzytelności spornych. Sędzia-komisarz wyznaczył zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem na dzień 5 grudnia 2016 r.

Na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 5 grudnia 2016 r. stawił się nadzorca sądowy oraz członkowie zarządu IZOLEX S.A. Ponadto stawili się:

a)        Franciszek P. - prokurent samoistny INWESTYCJE sp. z o.o. z siedzibą w W., która jest wierzycielem osobistym IZOLEX S.A. z tytułu czynszu najmu za okres od 20 stycznia 2015 r. do 31 marca 2016 r. Na zgromadzeniu wierzycieli Franciszek P. przedstawił aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców INWESTYCJE sp. z o.o., potwierdzający jego uprawnienie jako prokurenta do jej jednoosobowej reprezentacji. Franciszek P. nie przedstawił odrębnego pełnomocnictwa do głosowania na zgromadzeniu wierzycieli. W spisie wierzytelności została umieszczona wierzytelność INWESTYCJE sp. z o.o. z siedzibą w W. w kwocie 175 000 zł;

b)        Andrzej O., który udzielił poręczenia za dług IZOLEX S.A. wobec INWESTYCJE sp. z o.o. w wysokości 175 000 zł z tytułu czynszu najmu należnego za okres od 20 stycznia 2015 r. do 31 marca 2016 r. W spisie wierzytelności wierzytelność Andrzeja O. z tytułu poręczenia została umieszczona w kwocie 175 000 zł. Andrzej O. nie zaspokoił INWESTYCJE sp. z o.o.;

c)         Jan Z., będący wierzycielem osobistym IZOLEX S.A., którego wierzytelność w wysokości 100 000 zł z tytułu pozostałej do zapłaty części wymagalnego wynagrodzenia za roboty budowlane została skutecznie zabezpieczona na nieruchomości IZOLEX S.A. hipoteką umowną przed otwarciem przyspieszonego postępowania układowego. Suma hipoteki wynosi 110 000 zł, a wartość nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia tą hipoteką wynosi 50 000 zł. Sporządzając spis wierzytelności nadzorca sądowy ustalił, że wierzytelność Jana Z. nie będzie prawdopodobnie zaspokojona w kwocie 50 000 zł z nieruchomości stanowiącej przedmiot hipoteki. Suma wierzytelności Jana Z. umieszczona w spisie wierzytelności wynosi 100 000 zł. Jan Z. oświadczył, że nie wyraża zgody na objęcie w całości jego wierzytelności układem.

Na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 5 grudnia 2016 r. sędzia-komisarz stwierdził zwołanie tego zgromadzenia zgodnie z przepisami prawa i zatwierdził spis wierzytelności, który został sporządzony zgodnie z przepisami ustawy - Prawo restrukturyzacyjne. Dłużnik nie wniósł zastrzeżeń co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności.       Wszyscy wierzyciele umieszczeni w spisie wierzytelności zostali zawiadomieni o terminie zgromadzenia wierzycieli i doręczono im propozycje układowe wraz ze stosownymi informacjami oraz pouczeniami.

Po przystąpieniu do głosowania nad układem:

a) Franciszek P. - prokurent INWESTYCJE sp. z o.o., w imieniu tej spółki, oddał głos za przyjęciem układu;

b) Andrzej O. oświadczył, że w jego ocenie, jako wierzyciel, ma również prawo do głosowania nad układem. Nie ma jednak możliwości finansowych, aby jako poręczyciel wykonać za dłużnika zobowiązanie do zapłaty kwoty 175 000 zł na rzecz INWESTYCJE sp. z o.o. i w związku z powyższym żąda zaprotokołowania, że głosuje przeciw przyjęciu układu;

c) wierzyciel Jan Z. ponownie oświadczył, że nie wyraża zgody na objęcie w całości jego wierzytelności układem i głosuje przeciw przyjęciu układu.

Ponadto swoje głosy na piśmie oddało 3 wierzycieli objętych układem i uprawnionych do głosowania nad układem, którym przysługiwały odrębne wierzytelności wobec IZOLEX S.A., a suma ich wierzytelności umieszczonych w spisie wierzytelności wynosiła łącznie   170 000 zł. Wszyscy trzej wierzyciele głosujący na piśmie oddali ważne głosy za przyjęciem układu.  

Pozostali wierzyciele umieszczeni w spisie wierzytelności, choć byli uprawnieni do głosowania nad układem, nie oddali głosów na piśmie i nie stawili się na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 5 grudnia 2016 r. Głosowanie odbyło się bez podziału na grupy wierzycieli obejmujące poszczególne kategorie interesów.

Zadanie dla zdającego

1. Proszę ocenić, czy wierzyciele, którzy stawili się na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 5 grudnia 2016 r. byli uprawnieni do głosowania na tym zgromadzeniu, dokonując tej oceny odrębnie dla następujących wierzycieli:

a) Andrzeja O.;

b) Jana Z.

oraz uzasadnić swoje stanowisko ze wskazaniem podstawy prawnej, a ponadto:

c) proszę ocenić, czy głos oddany przez Franciszka P. - prokurenta INWESTYCJE sp. z o.o. z siedzibą w W. w imieniu tej spółki, bez odrębnego pełnomocnictwa do głosowania na zgromadzeniu wierzycieli, był ważny oraz uzasadnić swoje stanowisko ze wskazaniem podstawy prawnej.

2. Proszę ocenić, uzasadniając swoje stanowisko ze wskazaniem podstawy prawnej, czy w zgromadzeniu wierzycieli w dniu 5 grudnia 2016 r. uczestniczyła liczba wierzycieli wymagana do zawarcia układu.

3. Proszę ocenić, uzasadniając swoje stanowisko ze wskazaniem podstawy prawnej, czy na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 5 grudnia 2016 r. układ został przyjęty.

 

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA