fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aplikacje/egzaminy

Egzamin sędziowski 2016: podsumowanie

123RF
Najlepiej na egzaminie sędziowskim poradzili sobie absolwenci czwartego roku aplikacji sędziowskiej. Zdecydowanie słabiej asystenci sędziów i referendarze.

W dniach od 6 września do 19 października 2016 r. w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury po raz szósty odbył się egzamin sędziowski. Przeprowadziła go, powołana przez Ministra Sprawiedliwości komisja egzaminacyjna, złożona z dziesięciu sędziów, pod przewodnictwem sędziego Sądu Najwyższego Kazimierza Klugiewicza. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zapewniła obsługę administracyjno-biurową i techniczną egzaminu.

Egzamin składał się z części pisemnej i ustnej. Przystąpiło do niego: 89 aplikantów czwartego rocznika aplikacji sędziowskiej, 3 aplikantów trzeciego rocznika aplikacji sędziowskiej (2 zdających ponownie egzamin sędziowski i 1 aplikant, któremu Dyrektor Szkoły udzielił zezwolenia na przystąpienie do egzaminu w terminie późniejszym),10 referendarzy sądowych oraz 39 asystentów sędziów.

Oceny rozwiązania każdego z dwóch zadań praktycznych, sporządzonych w ramach części pisemnej egzaminu dokonali niezależnie od siebie dwaj członkowie komisji egzaminacyjnej, w systemie punktowym, z zastosowaniem skali od 0 do 60 punktów. Sprawdzane prace były zakodowane. Liczba punktów uzyskanych przez zdającego za rozwiązanie danego zadania praktycznego była średnią liczby punktów przyznanych przez obu oceniających członków komisji. Warunkiem dopuszczenia do części ustnej egzaminu sędziowskiego było uzyskanie z części pisemnej co najmniej 72 punktów, na 120 możliwych do zdobycia.

W części ustnej egzaminu zdający mieli do rozwiązania 21 kazusów (po trzy z siedmiu dziedzin prawa objętych zakresem egzaminu). Oceny rozwiązania poszczególnych kazusów dokonali członkowie komisji będący specjalistami z danej dziedziny prawa, w systemie punktowym, w skali od 0 do 10 punktów. Warunkiem zaliczenia części ustnej egzaminu było uzyskanie przez zdającego co najmniej 18 punktów za rozwiązanie zestawu 3 kazusów z każdej dziedziny prawa.

Najlepiej na egzaminie poradzili sobie absolwenci czwartego roku aplikacji sędziowskiej, których zdawalność wyniosła 87,64 proc. Zdecydowanie słabiej poszło asystentom sędziów i referendarzom – 20,41 proc. Łącznie zdawalność na tegorocznym egzaminie wyniosła 63,12 proc.

W poniedziałek aplikanci, którzy zdali egzamin sędziowski dokonali wyboru sądów rejonowych, w których będą odbywać 18-miesięczny staż referendarski w ramach aplikacji sędziowskiej. Wybór dokonywany był z listy wolnych stanowisk referendarskich ustalonej przez Ministra Sprawiedliwości, w kolejności miejsc zajmowanych przez aplikantów na liście rankingowej. Lista ta została utworzona w oparciu o wyniki egzaminu. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej aplikantów jednakowej liczby punktów z egzaminu, aplikantów tych umieszczono na tym samym miejscu na liście rankingowej, a o pierwszeństwie wyboru decydowała suma punktów uzyskanych przez aplikanta z zaliczonych sprawdzianów przeprowadzonych w trakcie aplikacji sędziowskiej.

Aplikanci zostali skierowani do odbycia stażu na stanowiskach referendarzy sądowych w sądach rejonowych zlokalizowanych w 11 apelacjach. Zdecydowanie najwięcej, bo 20 aplikantów skierowano do apelacji warszawskiej.

Aplikanci aplikacji sędziowskiej zostaną zatrudnieni przez prezesów sądów apelacyjnych na stanowiskach referendarzy sądowych na czas nieokreślony. Przebieg stażu zostanie poddany ocenie patrona stażu, którym może być sędzia lub referendarz sądowy. Odbycie przez aplikanta stażu zakończy 48-miesięczną aplikację sędziowską.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA